คู่มือปฏิบัติราชการทางปกครอง : ฉบับใช้งาน / สามารถ วราดิศัย.  (Text) (Text)

สามารถ วราดิศัย
Call no.: KPT2732 .ส638 2555Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Description: 232 หน้าISBN: 9786162691010Other title: พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 [Cover title]Subject(s): กฎหมายปกครอง -- ไทยLOC classification: KPT2732 | .ส638 2555
Contents:บททั่วไป (มาตรา 1-6) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2543) กำหนดการดำเนินการที่เป็นคำสั่งทางปกครอง -- หมวด 1 คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการปกครอง (มาตรา 7-11) -- ระเบียบคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้คำปรึกษา พ.ศ. 2541 -- หมวด 2 คำสั่งทางปกครอง (มาตรา 12-63) -- ตัวอย่างใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1) -- ตัวอย่างใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร(แบบ อ.2) -- ส่วนที่ 1 เจ้าหน้าที่ (มาตรา 12-20) -- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2542) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำคัดค้านการพิจารณาคำคัดค้านและการสั่งให้เจ้าหน้าที่อื่นเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกคัดค้าน -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2542) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำคัดค้านกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครอง -- ส่วนที่ 2 คู่กรณี (มาตรา 21- 25) -- ส่วนที่ 3 การพิจารณา (มาตรา 26-33) -- กฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับรองความถูกต้องของคำแปลเป็นภาษาไทยของเอกสารที่ทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ หรือการยอมรับเอกสารที่ทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) กำหนดให้คำสั่งทางปกครองในบางกรณีซึ่งโดยสภาพไม่สามารถแจ้ง หรือไม่สมควรแจ้งให้คู่กรณีทราบข้อเท็จจริง หรือให้คู่กรณีโต้แย้งก่อนทำการคำสั่งทางปกครอง เป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องแจ้งคู่กรณีทราบข้อเท็จจริง หรือข้อโต้แย้งก่อนทำคำสั่งทางปกครองหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307.4/ว 23417 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติสำหรับนายทะเบียนอาวุธปืนฯ ก่อนมีคำสั่งทางปกครองลงวันที่ 7 ธันวาคม 2549 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจดูเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการตรวจดู หรือการจัดทำสำเนาเอกสาร -- ส่วนที่ 4 รูปแบบและผลของคำสั่งทางปกครอง (มาตรา 34-43) -- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง คำสั่งทางปกครองที่ต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่ง หรือในเอกสารแนบท้ายคำสั่ง -- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307.4/ว 11711 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมีคำสั่งทางปกครองลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 -- แบบตัวอย่างหนังสือแจ้งคู่กรณี กรณีจะมีคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ที่อาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 -- แบบตัวอย่างคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ที่กระทบถึงสิทธิคู่กรณีตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 -- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307.4/ว 10426 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีนายทะเบียนท้องที่มีคำสั่งทางปกครองลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 -- แบบตัวอย่างหนังสือแจ้งคู่กรณี กรณีจะมีคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ที่อาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539แบบตัวอย่างคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ที่อาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 -- ตัวอย่างคำสั่ง เรื่องให้ (กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) พักหน้าที่ -- คำแนะนำของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ที่ 1/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์การแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งทางปกครอง -- คำแนะนำของสำนักงานศาลปกครอง ที่ 1/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์การแจ้งสิทธิในการฟ้องคดีปกครอง -- ส่วนที่ 5 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง (มาตรา 44-48) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2540) กำหนดผู้มีอำนาจหน้าที่ พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ -- ส่วนที่ 6 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง (มาตรา 49-53) -- บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดกรณีการเพิกถอนประกาศแต่งตั้งคณะเทศมนตรี (เรื่องเสร็จที่ 524/2551) -- ส่วนที่ 7 การขอให้พิจารณาใหม่ (มาตรา 54) -- ส่วนที่ 8 การบังคับทางปกครอง (มาตรา 55-63) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2542) กำหนดการมอบอำนาจในการดำเนินการพิจารณาใช้บังคับทางปกครองของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทำคำสั่งทางปกครอง -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2542) กำหนดผู้มีอำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง -- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0804/808 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ลงวันที่ 30 มกราคม 2547บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (เรื่องเสร็จที่ 183/2544) -- บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครอง (เรื่องเสร็จที่ 494/2544) -- บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง วิธีการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2542) กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกำหนดจำนวนค่าปรับทางปกครองในกรณีที่อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม -- หมวด 3 ระยะเวลาและอายุความ (มาตรา 64-67) -- หมวด 4 การแจ้ง (มาตรา 68-74) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540) กำหนดให้คำสั่งทางปกครองที่แสดงให้ทราบโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่นมีผล เมื่อได้แจ้ง -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2542) กำหนดเจ้าพนักงานที่จะเป็นพยานในการวางหนังสือหรือปิดหนังสือเพื่อแจ้งคำสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอื่นที่จะต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ในกรณีที่ผู้รับไม่ยอมรับ หรือไม่มีผู้รับ -- หมวด 5 คณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครอง (มาตรา 75-84) -- บทเฉพาะกาล (มาตรา 85-87) -- ภาคผนวก พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2732 .ส638 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012338605
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2732 .ส638 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013802294
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2732 .ส638 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013802286
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2732 .ส638 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013802260
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2732 .ส638 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013802252
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2732 .ส66 คู่มือเตรียมสอบพนักงานคดีปกครอง 3 / KPT2732 .ส473 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แนวคำถาม. KPT2732 .ส473 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แนวคำถาม. KPT2732 .ส638 2555 คู่มือปฏิบัติราชการทางปกครอง : KPT2735 .ค63 2550 คำพิพากษาหรือคำสั่งคดีปกครอง : KPT2735 .ถ72 2551 ถูกต้อง เป็นธรรม / KPT2735 .ถ72 2551 ถูกต้อง เป็นธรรม /

บททั่วไป (มาตรา 1-6) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2543) กำหนดการดำเนินการที่เป็นคำสั่งทางปกครอง -- หมวด 1 คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการปกครอง (มาตรา 7-11) -- ระเบียบคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้คำปรึกษา พ.ศ. 2541 -- หมวด 2 คำสั่งทางปกครอง (มาตรา 12-63) -- ตัวอย่างใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1) -- ตัวอย่างใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร(แบบ อ.2) -- ส่วนที่ 1 เจ้าหน้าที่ (มาตรา 12-20) -- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2542) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำคัดค้านการพิจารณาคำคัดค้านและการสั่งให้เจ้าหน้าที่อื่นเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกคัดค้าน -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2542) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำคัดค้านกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครอง -- ส่วนที่ 2 คู่กรณี (มาตรา 21- 25) -- ส่วนที่ 3 การพิจารณา (มาตรา 26-33) -- กฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับรองความถูกต้องของคำแปลเป็นภาษาไทยของเอกสารที่ทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ หรือการยอมรับเอกสารที่ทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) กำหนดให้คำสั่งทางปกครองในบางกรณีซึ่งโดยสภาพไม่สามารถแจ้ง หรือไม่สมควรแจ้งให้คู่กรณีทราบข้อเท็จจริง หรือให้คู่กรณีโต้แย้งก่อนทำการคำสั่งทางปกครอง เป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องแจ้งคู่กรณีทราบข้อเท็จจริง หรือข้อโต้แย้งก่อนทำคำสั่งทางปกครอง

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307.4/ว 23417 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติสำหรับนายทะเบียนอาวุธปืนฯ ก่อนมีคำสั่งทางปกครองลงวันที่ 7 ธันวาคม 2549 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจดูเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการตรวจดู หรือการจัดทำสำเนาเอกสาร -- ส่วนที่ 4 รูปแบบและผลของคำสั่งทางปกครอง (มาตรา 34-43) -- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง คำสั่งทางปกครองที่ต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่ง หรือในเอกสารแนบท้ายคำสั่ง -- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307.4/ว 11711 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมีคำสั่งทางปกครองลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 -- แบบตัวอย่างหนังสือแจ้งคู่กรณี กรณีจะมีคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ที่อาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 -- แบบตัวอย่างคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ที่กระทบถึงสิทธิคู่กรณีตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 -- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307.4/ว 10426 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีนายทะเบียนท้องที่มีคำสั่งทางปกครองลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 -- แบบตัวอย่างหนังสือแจ้งคู่กรณี กรณีจะมีคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ที่อาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

แบบตัวอย่างคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ที่อาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 -- ตัวอย่างคำสั่ง เรื่องให้ (กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) พักหน้าที่ -- คำแนะนำของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ที่ 1/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์การแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งทางปกครอง -- คำแนะนำของสำนักงานศาลปกครอง ที่ 1/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์การแจ้งสิทธิในการฟ้องคดีปกครอง -- ส่วนที่ 5 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง (มาตรา 44-48) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2540) กำหนดผู้มีอำนาจหน้าที่ พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ -- ส่วนที่ 6 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง (มาตรา 49-53) -- บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดกรณีการเพิกถอนประกาศแต่งตั้งคณะเทศมนตรี (เรื่องเสร็จที่ 524/2551) -- ส่วนที่ 7 การขอให้พิจารณาใหม่ (มาตรา 54) -- ส่วนที่ 8 การบังคับทางปกครอง (มาตรา 55-63) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2542) กำหนดการมอบอำนาจในการดำเนินการพิจารณาใช้บังคับทางปกครองของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทำคำสั่งทางปกครอง -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2542) กำหนดผู้มีอำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง -- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0804/808 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ลงวันที่ 30 มกราคม 2547

บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (เรื่องเสร็จที่ 183/2544) -- บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครอง (เรื่องเสร็จที่ 494/2544) -- บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง วิธีการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2542) กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกำหนดจำนวนค่าปรับทางปกครองในกรณีที่อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม -- หมวด 3 ระยะเวลาและอายุความ (มาตรา 64-67) -- หมวด 4 การแจ้ง (มาตรา 68-74) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540) กำหนดให้คำสั่งทางปกครองที่แสดงให้ทราบโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่นมีผล เมื่อได้แจ้ง -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2542) กำหนดเจ้าพนักงานที่จะเป็นพยานในการวางหนังสือหรือปิดหนังสือเพื่อแจ้งคำสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอื่นที่จะต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ในกรณีที่ผู้รับไม่ยอมรับ หรือไม่มีผู้รับ -- หมวด 5 คณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครอง (มาตรา 75-84) -- บทเฉพาะกาล (มาตรา 85-87) -- ภาคผนวก พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544