การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 กลุ่มวิชาด้านการศึกษาและนานาชาติ / มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  (Text) (Text)

(ครั้งที่ 3 : การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ (ครั้งที่ 3 : 2555 : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Call no.: LA1221 .ก626 2555Publication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Description: 569 หน้า : ภาพประกอบOther title: การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 22-23 มีนาคม 2555 กลุ่มวิชาด้านการศึกษาและนานาชาติ [Cover title]Subject(s): การศึกษา -- การประชุมการศึกษา -- สาระสังเขปLOC classification: LA1221 | .ก626 2555
Contents:การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / เกียรติสยาม ลิ้มตระกูล -- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกหัดทบทวนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคโครงงานเป็นฐาน / ขนิษฐา คนกล้า -- การพัฒนารูปแบบการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่มุ่งพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี / จารุวรรณ เพ็ญสุข -- ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษาขนาดเล็ก / จิณณวัตร ปะโคทัง -- องค์ประกอบความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / จิราวรรณ บุญศรีวงษ์ -- การพัฒนาชุดการสอนเรื่อง มงคล 38 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี / เชาวลา สุภชัยพานิชพงศ์ -- ความสุขของอาจารย์ / ฐานิกา บุษมงคล -- ผลการใช้ชุดการสอนวิชานาฏศิลป์ หน่วยการเรียนรู้เรื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่า ตามแนวคิดทฤษฎีการปฏิบัติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ฐิติมา กุลณาวรรณ -- ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติที่มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร จังหวัดฉะเชิงเทรา / ณัฐทยา นวไตรลาภ -- การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบวีดีโอสาธิตร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องการใช้งานโปรแกรมตารางงานเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ณัฐนี วัฒชัยยิ่งยงสภาพและปัญหาความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง / ทัศณี คำแก้ว -- ผลการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / ทัศนา ประสิทธิเขตรกิจ -- การนำแนวทฤษฎีการสร้างพลังภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเขมรถิ่นไทย ในแหล่งการเรียนรู้ชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ / ทิพจุฑา สุภิมารส -- การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ / ธงชัย วงศ์วิโรจน์ -- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการศึกษาสถานศึกษาที่มีคุณภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด / ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่ -- การศึกษาสภาพและผลกระทบของโรงเรียนกวดวิชาในประเทศไทย / ประภาวัลย์ ชวนไชยะกูล -- การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ประกอบชุดฝึกวิชา ดิจิตอลเบื้องต้น - ประภาส พุ่มพวง -- การพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพชุดทดลองวงจรและการต่อเซลล์ไฟฟ้า / ประสงค์ หอมจันทร -- การพัฒนาชุดฝึกอบรมครูผู้สอนทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 / ประเสริฐศักดิ์ ขำหินตั้ง -- การพัฒนาต้นแบบศูนย์บริการและพัฒนาการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยการประสานพลังความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่น / ปิยพงษ์ สุเมตติกุลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนบนเว็บ โดยใช้รูปแบบระบบการสอนของเกอร์ลาชและอีลายเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เทคนิคเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ / ฝนทิพย์ เพชรจำรัส -- ปัจจัยเกี่ยวกับตนเองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตจังหวัดพิษณุโลก / พรสวรรค์ แผลงศร -- การพัฒนารูปแบบการนำเสนอบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองสนับสนุนเทคนิคการทำงานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาผ่านโปรแกรม Moodle / พัชรินทร์ เทพวงษ์ -- ผลการใช้ชุดการสอน เรืองวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ / พัทธยา ชุมสงคราม -- การประยุกต์ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ฝึกอบรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการจัดรูปแบบรูปเล่มรายงานโครงงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 ที่ส่งผลต่อทักษะการปฏิบัติการพื้นฐานการพิมพ์และจัดรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ / เพ็ญพิทยา ทองรัตน์แก้ว -- ผลการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนในการจัดการเรียนการสอน เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสุพรรณบุรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี / เพยาว์ ตนดี -- ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จังหวัดนนทบุรี / มิเรียม ซุ้นสุวรรณ์การพัฒนากระบวนการส่งเสริมสถานศึกษา ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา / ยาใจ พงษ์บริบูรณ์ -- การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแจกแจงปกติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ / วราภรณ์ สังข์วรกุล -- ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี / วาทินี แสนทวี -- กลยุทธ์ในการพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษาเอกชนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ / วาสนา ศรีไพโรจน์ -- ผลการสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ประวัติศาสตร์เมืองสี่มหาราชของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลเพชรวิทย์ จังหวัดตาก / วิภาดา ต๊ะวงศ์ -- การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย เรื่อง การใช้บริการหอสมุดกลาง สำหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / วิลาสินี สำเนียง -- ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวควบคู่กับสื่อรูปภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนบ้านถ้ำ จังหวัดเชียงใหม่ / วิไลวรรณ์ อนันต๊ะ -- บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโลหะ / วุฒิเดช พันธะปลิว -- กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ / แววตา ชลรัตน์ -- การพัฒนาชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองตาก / ศิริขวัญ นันทวงษ์การพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานที่มีประสิทธิผลของครู / สมจิต สงสาร -- การพัฒนารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกทบทวนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ / สรวิศ เตชะอมรกุล -- การพัฒนาชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้เรื่อง การประหยัดสำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 / สุภาวดี ธรรมโชติ -- การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่องคลื่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / อนันต์ จันทร์เสงี่ยม -- บทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง ทักษะการใช้อาวุธปืนพก / ร้อยตำรวจโทอรรถพนธ์ พูลศิริ -- การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่อิงบริบทท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ / Omsin Jatuporn -- รูปแบบการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร / อาภิสรา น้อยบุรี -- ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับประสิทธิผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส / อารินดา ตอหะ -- Technology acceptance of online social network for academic purpose / Sarote SithikiatsakulThe effectiveness of community college education in Thailand / Kawin Onkaew -- TitleProposed policy for international education of Rajabhat University / Prapaporn Boonplord.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LA1221 .ก626 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012343332
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks LA1221 .ก626 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013803540
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LA1221 .ก626 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013803557
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
LA1221 .ก545 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของชาติไทย : ก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่ตามแนวคิดและหลักการใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / LA1221 .ก556 การปฏิรูปการศึกษา : LA1221 .ก625 การศึกษากับการวิจัยเพื่ออนาคตของประเทศไทย : เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 17-18 พฤศจิกายน 2538 ณ โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า กรุงเทพฯ / LA1221 .ก626 2555 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 กลุ่มวิชาด้านการศึกษาและนานาชาติ / LA1221 .ก683 การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์ : LA1221 .ข53 2554 ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในช่วง พ.ศ. 2552-2554 : LA1221 .ข56 2553 ข้อเสนอทางเลือกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับสุขภาวะคนไทย : รายงาน /

การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / เกียรติสยาม ลิ้มตระกูล -- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกหัดทบทวนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคโครงงานเป็นฐาน / ขนิษฐา คนกล้า -- การพัฒนารูปแบบการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่มุ่งพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี / จารุวรรณ เพ็ญสุข -- ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษาขนาดเล็ก / จิณณวัตร ปะโคทัง -- องค์ประกอบความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / จิราวรรณ บุญศรีวงษ์ -- การพัฒนาชุดการสอนเรื่อง มงคล 38 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี / เชาวลา สุภชัยพานิชพงศ์ -- ความสุขของอาจารย์ / ฐานิกา บุษมงคล -- ผลการใช้ชุดการสอนวิชานาฏศิลป์ หน่วยการเรียนรู้เรื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่า ตามแนวคิดทฤษฎีการปฏิบัติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ฐิติมา กุลณาวรรณ -- ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติที่มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร จังหวัดฉะเชิงเทรา / ณัฐทยา นวไตรลาภ -- การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบวีดีโอสาธิตร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องการใช้งานโปรแกรมตารางงานเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ณัฐนี วัฒชัยยิ่งยง

สภาพและปัญหาความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง / ทัศณี คำแก้ว -- ผลการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / ทัศนา ประสิทธิเขตรกิจ -- การนำแนวทฤษฎีการสร้างพลังภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเขมรถิ่นไทย ในแหล่งการเรียนรู้ชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ / ทิพจุฑา สุภิมารส -- การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ / ธงชัย วงศ์วิโรจน์ -- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการศึกษาสถานศึกษาที่มีคุณภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด / ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่ -- การศึกษาสภาพและผลกระทบของโรงเรียนกวดวิชาในประเทศไทย / ประภาวัลย์ ชวนไชยะกูล -- การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ประกอบชุดฝึกวิชา ดิจิตอลเบื้องต้น - ประภาส พุ่มพวง -- การพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพชุดทดลองวงจรและการต่อเซลล์ไฟฟ้า / ประสงค์ หอมจันทร -- การพัฒนาชุดฝึกอบรมครูผู้สอนทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 / ประเสริฐศักดิ์ ขำหินตั้ง -- การพัฒนาต้นแบบศูนย์บริการและพัฒนาการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยการประสานพลังความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่น / ปิยพงษ์ สุเมตติกุล

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนบนเว็บ โดยใช้รูปแบบระบบการสอนของเกอร์ลาชและอีลายเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เทคนิคเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ / ฝนทิพย์ เพชรจำรัส -- ปัจจัยเกี่ยวกับตนเองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตจังหวัดพิษณุโลก / พรสวรรค์ แผลงศร -- การพัฒนารูปแบบการนำเสนอบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองสนับสนุนเทคนิคการทำงานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาผ่านโปรแกรม Moodle / พัชรินทร์ เทพวงษ์ -- ผลการใช้ชุดการสอน เรืองวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ / พัทธยา ชุมสงคราม -- การประยุกต์ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ฝึกอบรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการจัดรูปแบบรูปเล่มรายงานโครงงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 ที่ส่งผลต่อทักษะการปฏิบัติการพื้นฐานการพิมพ์และจัดรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ / เพ็ญพิทยา ทองรัตน์แก้ว -- ผลการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนในการจัดการเรียนการสอน เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสุพรรณบุรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี / เพยาว์ ตนดี -- ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จังหวัดนนทบุรี / มิเรียม ซุ้นสุวรรณ์

การพัฒนากระบวนการส่งเสริมสถานศึกษา ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา / ยาใจ พงษ์บริบูรณ์ -- การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแจกแจงปกติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ / วราภรณ์ สังข์วรกุล -- ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี / วาทินี แสนทวี -- กลยุทธ์ในการพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษาเอกชนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ / วาสนา ศรีไพโรจน์ -- ผลการสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ประวัติศาสตร์เมืองสี่มหาราชของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลเพชรวิทย์ จังหวัดตาก / วิภาดา ต๊ะวงศ์ -- การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย เรื่อง การใช้บริการหอสมุดกลาง สำหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / วิลาสินี สำเนียง -- ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวควบคู่กับสื่อรูปภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนบ้านถ้ำ จังหวัดเชียงใหม่ / วิไลวรรณ์ อนันต๊ะ -- บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโลหะ / วุฒิเดช พันธะปลิว -- กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ / แววตา ชลรัตน์ -- การพัฒนาชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองตาก / ศิริขวัญ นันทวงษ์

การพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานที่มีประสิทธิผลของครู / สมจิต สงสาร -- การพัฒนารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกทบทวนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ / สรวิศ เตชะอมรกุล -- การพัฒนาชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้เรื่อง การประหยัดสำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 / สุภาวดี ธรรมโชติ -- การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่องคลื่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / อนันต์ จันทร์เสงี่ยม -- บทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง ทักษะการใช้อาวุธปืนพก / ร้อยตำรวจโทอรรถพนธ์ พูลศิริ -- การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่อิงบริบทท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ / Omsin Jatuporn -- รูปแบบการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร / อาภิสรา น้อยบุรี -- ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับประสิทธิผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส / อารินดา ตอหะ -- Technology acceptance of online social network for academic purpose / Sarote Sithikiatsakul

The effectiveness of community college education in Thailand / Kawin Onkaew -- TitleProposed policy for international education of Rajabhat University / Prapaporn Boonplord.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544