หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค / คณะผู้จัดทำเนื้อหาของหลักสูตร ชัยณรงค์ อภิณหพัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ] ; คณะบรรณาธิการ อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

ชัยณรงค์ อภิณหพัฒน์ | อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ | สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
Call no.: QW805 .ห462 2554Publication: นนทบุรี : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: ก-ฌ, 198 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789747330502Subject(s): วัคซีนการก่อภูมิคุ้มกัน
Contents:หมวดเนื้อหาที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สาระสังเขป -- 1 การป้องกันโรคของร่างกาย -- 2 กลไกการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกาย -- 3 ชนิดของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค -- 4 ความหมายและประเภทของวัคซีน -- 5 กลไกการป้องกันโรคของวัคซีน -- 6 ความจำเป็นของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค -- หมวดเนื้อหาที่ 2 โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและวัคซีนพื้นฐาน สาระสังเขป -- 1 การติดต่อและการแพร่กระจายของเชื้อโรค -- 2 ลำดับขั้นในการจัดการกับโรคติดต่อ -- 3 โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน -- 4 วัคซีนที่ใช้ในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข -- 5 กำหนดการให้วัคซีนในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข -- หมวดเนื้อหาที่ 3 การประมาณวัคซีนเพื่อให้บริการ สาระสังเขป -- 1 ความหมายและความสำคัญของการประมาณการใช้วัคซีน -- 2 กลุ่มเป้าหมายในการประมาณการใช้วัคซีน -- 3 อัตราสูญเสียวัคซีนแต่ละชนิด -- 4 การคำนวณการใช้วัคซีน -- 5 การจัดทำใบเบิกวัคซีน -- 6 การจัดทำทะเบียนรับ - จ่ายวัคซีน -- หมวดเนื้อหาที่ 4 การจัดทำทะเบียนรายงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวัคซีน สาระสังเขป -- ตอนที่ 1 : การจัดทำทะเบียนรายงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวัคซีน -- 1 ทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ -- 2 ทะเบียนการให้บริการวัคซีน -- ตอนที่ 2 : การประเมินผลความครอบคลุมของงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค -- 1 การประเมินผลความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน -- 2 การประเมินผลความครอบคลุมของการให้บริการวัคซีนหมวดเนื้อหาที่ 5 วัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น สาระสังเขป -- 1 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของวัคซีน -- 2 ระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold chain system) และความสำคัญ -- 3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บและขนส่งวัคซีนและการดูแลรักษาอุปกรณ์ -- 4 เหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold chain break down) -- 5 แนวทางการจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold chain break down) ของตู้เย็น -- หมวดเนื้อหาที่ 6 การเตรียมการและการให้บริการวัคซีน สาระสังเขป -- 1 การเตรียมการก่อนให้วัคซีน -- 2 การให้บริการ -- 3 การกำจัดอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว -- 4 การสังเกตอาการภายหลังได้รับวัคซีน -- หมวดเนื้อหาที่ 7 อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สาระสังเขป -- 1 ความสำคัญของ AEFI -- 2 ความหมายของอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค -- 3 สาเหตุของการเกิดอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค -- 4 อาการผิดปกติที่สำคัญภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค -- 5 การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรง (Anaphylaxis) -- 6 การเตรียมการให้บริการเพื่อรองรับกรณีเกิดอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค -- 7 การตรวจสอบการได้รับวัคซีนร่วมขวดและร่วม lot number เดียวกับผู้ป่วย AEFI -- 8 การสื่อสารเกี่ยวกับอาการหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks QW805 .ห462 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013791158

พย. 393

รายการจองทั้งหมด: 0

หมวดเนื้อหาที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สาระสังเขป -- 1 การป้องกันโรคของร่างกาย -- 2 กลไกการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกาย -- 3 ชนิดของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค -- 4 ความหมายและประเภทของวัคซีน -- 5 กลไกการป้องกันโรคของวัคซีน -- 6 ความจำเป็นของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค -- หมวดเนื้อหาที่ 2 โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและวัคซีนพื้นฐาน สาระสังเขป -- 1 การติดต่อและการแพร่กระจายของเชื้อโรค -- 2 ลำดับขั้นในการจัดการกับโรคติดต่อ -- 3 โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน -- 4 วัคซีนที่ใช้ในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข -- 5 กำหนดการให้วัคซีนในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข -- หมวดเนื้อหาที่ 3 การประมาณวัคซีนเพื่อให้บริการ สาระสังเขป -- 1 ความหมายและความสำคัญของการประมาณการใช้วัคซีน -- 2 กลุ่มเป้าหมายในการประมาณการใช้วัคซีน -- 3 อัตราสูญเสียวัคซีนแต่ละชนิด -- 4 การคำนวณการใช้วัคซีน -- 5 การจัดทำใบเบิกวัคซีน -- 6 การจัดทำทะเบียนรับ - จ่ายวัคซีน -- หมวดเนื้อหาที่ 4 การจัดทำทะเบียนรายงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวัคซีน สาระสังเขป -- ตอนที่ 1 : การจัดทำทะเบียนรายงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวัคซีน -- 1 ทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ -- 2 ทะเบียนการให้บริการวัคซีน -- ตอนที่ 2 : การประเมินผลความครอบคลุมของงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค -- 1 การประเมินผลความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน -- 2 การประเมินผลความครอบคลุมของการให้บริการวัคซีน

หมวดเนื้อหาที่ 5 วัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น สาระสังเขป -- 1 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของวัคซีน -- 2 ระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold chain system) และความสำคัญ -- 3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บและขนส่งวัคซีนและการดูแลรักษาอุปกรณ์ -- 4 เหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold chain break down) -- 5 แนวทางการจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold chain break down) ของตู้เย็น -- หมวดเนื้อหาที่ 6 การเตรียมการและการให้บริการวัคซีน สาระสังเขป -- 1 การเตรียมการก่อนให้วัคซีน -- 2 การให้บริการ -- 3 การกำจัดอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว -- 4 การสังเกตอาการภายหลังได้รับวัคซีน -- หมวดเนื้อหาที่ 7 อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สาระสังเขป -- 1 ความสำคัญของ AEFI -- 2 ความหมายของอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค -- 3 สาเหตุของการเกิดอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค -- 4 อาการผิดปกติที่สำคัญภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค -- 5 การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรง (Anaphylaxis) -- 6 การเตรียมการให้บริการเพื่อรองรับกรณีเกิดอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค -- 7 การตรวจสอบการได้รับวัคซีนร่วมขวดและร่วม lot number เดียวกับผู้ป่วย AEFI -- 8 การสื่อสารเกี่ยวกับอาการหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544