สูติศาสตร์ / บรรณาธิการ ธีระ ทองสง.  (Text) (Text)

ธีระ ทองสง
Call no.: WQ200 .ส73 2555Publication: เชียงใหม่ : หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 [2012]Edition: ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: viii, 744 หน้าISBN: 9745653039Subject(s): ครรภ์การคลอดสูติศาสตร์ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์การทำคลอด (สูติศาสตร์)
Contents:การตั้งครรภ์ปกติ -- บทที่ 1 การวินิจฉัยการตั้งครรภ์ / ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ -- บทที่ 2 สรีรวิทยาของการตั้งครรภ์ / ชเนนทร์ วนาภิรักษ์, ธีระ ทองสง -- บทที่ 3 รกและเยื่อหุ้มเด็ก / ธีระ ทองสง -- บทที่ 4 ฮอร์โมนจากการตั้งครรภ์ / ธีระ ทองสง -- บทที่ 5 พัฒนาการของทารกในครรภ์ / ธีระ ทองสง -- บทที่ 6 กายวิภาคของเชิงกรานปกติ / ธีระ ทองสง -- บทที่ 7 การฝากครรภ์ / กุณฑรี ไตรศรีศิลป์, พรรณี ศิริวรรธนาภา -- บทที่ 8 สรีรวิทยาของการคลอด / ธีระ ทองสง -- บทที่ 9 การดูแลระยะคลอดและการช่วยคลอด / สุชยา ลือวรรณ, ธีระ ทองสง -- บทที่ 10 วิสัญญีทางสูติศาสตร์ / วีรวิทย์ ปิยะมงคล, กุณฑรี ไตรศรีศิลป์ -- บทที่ 11 ระยะหลังคลอด / เฟื่องลดา ทองประเสริฐ -- บทที่ 12 ทารกแรกคลอด / พรรณี ศิริวรรธนาภา, ธีระ ทองสง -- ภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ -- บทที่ 13 การแท้ง / กุณฑรี ไตรศรีศิลป์, วีรวิทย์ ปิยะมงคล -- บทที่ 14 การเจ็บครรภ์และการคลอดก่อนกำหนด / ชเนนทร์ วนาภิรักษ์, ธีระ ทองสง -- บทที่ 15 ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์ / ชเนนทร์ วนาภิรักษ์, ธีระ ทองสง -- บทที่ 16 การตกเลือดก่อนคลอด / สุพัตรา ศิริโชติยะกุล -- บทที่ 17 การตกเลือดหลังคลอด / ธีระ ทองสง, สุพัตรา ศิริโชติยะกุล -- บทที่ 18 การติดเชื้อหลังคลอด / ธีระ ทองสงบทที่ 19 ความผิดปกติของน้ำคร่ำ / สุชยา ลือวรรณ -- บทที่ 20 ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ / สุพัตรา ศิริโชติยะกุล, ธีระ ทองสง -- บทที่ 21 ครรภ์แฝด / เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ -- บทที่ 22 ทารกโตช้าในครรภ์ / สุพัตรา ศิริโชติยะกุล, ธีระ ทองสง -- บทที่ 23 ครรภ์เกินกำหนด / ชเนนทร์ วนาภิรักษ์, ธีระ ทองสง -- บทที่ 24 การคลอดยาก / พรรณี ศิริวรรธนาภา, ธีระ ทองสง -- บทที่ 25 ทารกตายในครรภ์ / สุชยา ลือวรรณ -- บทที่ 26 สายสะดือย้อย / สุชยา ลือวรรณ -- ภาวะแทรกซ้อนทางอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์-นรีเวชวิทยา -- บทที่ 27 โรคทางโลหิตวิทยาในสตรีตั้งครรภ์ / ธีระ ทองสง, ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ -- บทที่ 28 โรคระบบหัวใจและหลอดเลือดในสตรีตั้งครรภ์ / ธีระ ทองสง -- บทที่ 29 โรคต่อมธัยรอยด์ในสตรีตั้งครรภ์ / สุชยา ลือวรรณ -- บทที่ 30 โรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์ / สุชยา ลือวรรณ -- บทที่ 31 โรคระบบทางเดินปัสสาวะในสตรีตั้งครรภ์ / ธีระ ทองสง -- บทที่ 32 โรคระบบประสาทในสตรีตั้งครรภ์ / สุชยา ลือวรรณ, ธีระ ทองสง -- บทที่ 33 โรคปอดในสตรีตั้งครรภ์ / ธีระ ทองสง -- บทที่ 34 โรคตับในสตรีตั้งครรภ์ / ธีระ ทองสง -- บทที่ 35 โรคระบบทางเดินอาหารในสตรีตั้งครรภ์ / ชเนนทร์ วนาภิรักษ์, ธีระ ทองสง -- บทที่ 36 โรคออโตอิมมูนในสตรีตั้งครรภ์ / ธีระ ทองสง --บทที่ 37 โรคติดเชื้อในสตรีตั้งครรภ์ / ธีระ ทองสง -- บทที่ 38 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสตรีตั้งครรภ์ / ธีระ ทองสง -- บทที่ 39 การติดเชื้อเอชไอวีในสตรีตั้งครรภ์ / เฟื่องลดา ทองประเสริฐ -- บทที่ 40 เนื้องอกทางนรีเวชในสตรีตั้งครรภ์ / จตุพล ศรีสมบูรณ์ -- หัตถการทางสูติศาสตร์ -- บทที่ 41 การชักนำการคลอด / สายพิณ พงษธา -- บทที่ 42 การช่วยคลอดด้วยคีม / เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ -- บทที่ 43 การช่วยคลอดด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ / เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ -- บทที่ 44 การคลอดทารกท่าก้นทางช่องคลอด / เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ -- บทที่ 45 การคลอดไหล่ยาก / เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ -- บทที่ 46 การผ่าท้องทำคลอด / เฟื่องลดา ทองประเสริฐ -- บทที่ 47 การหมุนเปลี่ยนท่าและหัตถการทำลายเด็ก / กุณฑรี ไตรศรีศิลป์, วีรวิทย์ ปิยะมงคล -- เวชศาสตร์ทารกในครรภ์ -- บทที่ 48 อัลตราซาวด์ทางสูติศาสตร์ / ธีระ ทองสง -- บทที่ 49 การตรวจคัดกรองและวินิจฉัยก่อนคลอด / ชเนนทร์ วนาภิรักษ์, สุพัตรา ศิริโชติยะกุล -- บทที่ 50 การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ / วีรวิทย์ ปิยะมงคล, ธีระ ทองสง -- บทที่ 51 การใช้ยาในระยะตั้งครรภ์และระยะให้นมบุตร / ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ -- บทที่ 52 สถิติสำคัญทางสูติศาสตร์ / ธีระ ทองสง.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks MED WQ 2012 603007 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/02/2021 31379013996120
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WQ200 .ส73 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 30/08/2019 31379013809026

พย. 421

พย. 491

รายการจองทั้งหมด: 0

การตั้งครรภ์ปกติ -- บทที่ 1 การวินิจฉัยการตั้งครรภ์ / ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ -- บทที่ 2 สรีรวิทยาของการตั้งครรภ์ / ชเนนทร์ วนาภิรักษ์, ธีระ ทองสง -- บทที่ 3 รกและเยื่อหุ้มเด็ก / ธีระ ทองสง -- บทที่ 4 ฮอร์โมนจากการตั้งครรภ์ / ธีระ ทองสง -- บทที่ 5 พัฒนาการของทารกในครรภ์ / ธีระ ทองสง -- บทที่ 6 กายวิภาคของเชิงกรานปกติ / ธีระ ทองสง -- บทที่ 7 การฝากครรภ์ / กุณฑรี ไตรศรีศิลป์, พรรณี ศิริวรรธนาภา -- บทที่ 8 สรีรวิทยาของการคลอด / ธีระ ทองสง -- บทที่ 9 การดูแลระยะคลอดและการช่วยคลอด / สุชยา ลือวรรณ, ธีระ ทองสง -- บทที่ 10 วิสัญญีทางสูติศาสตร์ / วีรวิทย์ ปิยะมงคล, กุณฑรี ไตรศรีศิลป์ -- บทที่ 11 ระยะหลังคลอด / เฟื่องลดา ทองประเสริฐ -- บทที่ 12 ทารกแรกคลอด / พรรณี ศิริวรรธนาภา, ธีระ ทองสง -- ภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ -- บทที่ 13 การแท้ง / กุณฑรี ไตรศรีศิลป์, วีรวิทย์ ปิยะมงคล -- บทที่ 14 การเจ็บครรภ์และการคลอดก่อนกำหนด / ชเนนทร์ วนาภิรักษ์, ธีระ ทองสง -- บทที่ 15 ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์ / ชเนนทร์ วนาภิรักษ์, ธีระ ทองสง -- บทที่ 16 การตกเลือดก่อนคลอด / สุพัตรา ศิริโชติยะกุล -- บทที่ 17 การตกเลือดหลังคลอด / ธีระ ทองสง, สุพัตรา ศิริโชติยะกุล -- บทที่ 18 การติดเชื้อหลังคลอด / ธีระ ทองสง

บทที่ 19 ความผิดปกติของน้ำคร่ำ / สุชยา ลือวรรณ -- บทที่ 20 ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ / สุพัตรา ศิริโชติยะกุล, ธีระ ทองสง -- บทที่ 21 ครรภ์แฝด / เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ -- บทที่ 22 ทารกโตช้าในครรภ์ / สุพัตรา ศิริโชติยะกุล, ธีระ ทองสง -- บทที่ 23 ครรภ์เกินกำหนด / ชเนนทร์ วนาภิรักษ์, ธีระ ทองสง -- บทที่ 24 การคลอดยาก / พรรณี ศิริวรรธนาภา, ธีระ ทองสง -- บทที่ 25 ทารกตายในครรภ์ / สุชยา ลือวรรณ -- บทที่ 26 สายสะดือย้อย / สุชยา ลือวรรณ -- ภาวะแทรกซ้อนทางอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์-นรีเวชวิทยา -- บทที่ 27 โรคทางโลหิตวิทยาในสตรีตั้งครรภ์ / ธีระ ทองสง, ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ -- บทที่ 28 โรคระบบหัวใจและหลอดเลือดในสตรีตั้งครรภ์ / ธีระ ทองสง -- บทที่ 29 โรคต่อมธัยรอยด์ในสตรีตั้งครรภ์ / สุชยา ลือวรรณ -- บทที่ 30 โรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์ / สุชยา ลือวรรณ -- บทที่ 31 โรคระบบทางเดินปัสสาวะในสตรีตั้งครรภ์ / ธีระ ทองสง -- บทที่ 32 โรคระบบประสาทในสตรีตั้งครรภ์ / สุชยา ลือวรรณ, ธีระ ทองสง -- บทที่ 33 โรคปอดในสตรีตั้งครรภ์ / ธีระ ทองสง -- บทที่ 34 โรคตับในสตรีตั้งครรภ์ / ธีระ ทองสง -- บทที่ 35 โรคระบบทางเดินอาหารในสตรีตั้งครรภ์ / ชเนนทร์ วนาภิรักษ์, ธีระ ทองสง -- บทที่ 36 โรคออโตอิมมูนในสตรีตั้งครรภ์ / ธีระ ทองสง --

บทที่ 37 โรคติดเชื้อในสตรีตั้งครรภ์ / ธีระ ทองสง -- บทที่ 38 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสตรีตั้งครรภ์ / ธีระ ทองสง -- บทที่ 39 การติดเชื้อเอชไอวีในสตรีตั้งครรภ์ / เฟื่องลดา ทองประเสริฐ -- บทที่ 40 เนื้องอกทางนรีเวชในสตรีตั้งครรภ์ / จตุพล ศรีสมบูรณ์ -- หัตถการทางสูติศาสตร์ -- บทที่ 41 การชักนำการคลอด / สายพิณ พงษธา -- บทที่ 42 การช่วยคลอดด้วยคีม / เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ -- บทที่ 43 การช่วยคลอดด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ / เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ -- บทที่ 44 การคลอดทารกท่าก้นทางช่องคลอด / เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ -- บทที่ 45 การคลอดไหล่ยาก / เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ -- บทที่ 46 การผ่าท้องทำคลอด / เฟื่องลดา ทองประเสริฐ -- บทที่ 47 การหมุนเปลี่ยนท่าและหัตถการทำลายเด็ก / กุณฑรี ไตรศรีศิลป์, วีรวิทย์ ปิยะมงคล -- เวชศาสตร์ทารกในครรภ์ -- บทที่ 48 อัลตราซาวด์ทางสูติศาสตร์ / ธีระ ทองสง -- บทที่ 49 การตรวจคัดกรองและวินิจฉัยก่อนคลอด / ชเนนทร์ วนาภิรักษ์, สุพัตรา ศิริโชติยะกุล -- บทที่ 50 การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ / วีรวิทย์ ปิยะมงคล, ธีระ ทองสง -- บทที่ 51 การใช้ยาในระยะตั้งครรภ์และระยะให้นมบุตร / ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ -- บทที่ 52 สถิติสำคัญทางสูติศาสตร์ / ธีระ ทองสง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544