หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ / ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์.  (Text) (Text)

ตุลญา โรจน์ทังคำ
Call no.: KPT874 .ต742 2555Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 253 หน้าISBN: 9786162690778Subject(s): ซื้อขาย -- ไทยการแลกเปลี่ยน -- ไทยเช่าทรัพย์ -- ไทยLOC classification: KPT874 | .ต742 2555
Contents:บทที่ 1 สัญญาซื้อขาย. ความเป็นมาของสัญญาซื้อขาย -- ความหมายและลักษณะของสัญญาซื้อขาย -- ความสามารถของคู่สัญญาซื้อขาย -- ทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขาย -- บุคคลผู้มีสิทธิทำสัญญาซื้อขาย -- หลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน -- ประเภทของการซื้อขาย -- แบบของสัญญาซื้อขาย -- ค่าฤชาธรรมเนียมในสัญญาซื้อขาย -- หลักฐานการฟ้องร้องบังคับตามสัญญาซื้อขาย -- ประเภทของหลักฐานการฟ้องร้องบังคับคดี -- การโอนกรรมสิทธิ์ -- หน้าที่และความรับผิดของคู่สัญญา -- หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย -- หน้าที่ของผู้ซื้อ -- บทที่ 2 การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง. การขายฝาก -- ความหมายของการขายฝาก -- ลักษณะของสัญญาขายฝาก -- การใช้สิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก -- กำหนดเวลาในการไถ่ทรัพย์สิน -- การขยายกำหนดเวลาไถ่ -- ผู้มีสิทธิไถ่ทรัพย์สิน -- ผู้รับการไถ่ -- สินไถ่ -- ค่าฤชาธรรมเนียมการขายฝาก -- ผลของการไถ่ทรัพย์สิน -- การขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบ -- การขายทอดตลาด -- บทที่ 3 สัญญาแลกเปลี่ยน -- บทที่ 4 สัญญาให้่ -- บทที่ 5 สัญญาเช่าทรัพย์. ความหมายและหลักเกณฑ์ของสัญญาเช่าทรัพย์ -- ลักษณะของสัญญาเช่าทรัพย์ --หลักเกณฑ์ฺของการเช่าทรัพย์ -- การโต้แย้งการเช่าหลายราย -- การเช่าช่วงและการโอนสิทธิในการเช่า -- การเช่าช่วง -- การโอนสิทธิการเช่า -- การโอนทรัพย์่สินที่ให้เช่า -- หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่าและผู้เช่้าทรัพย์ฺสิน -- หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่าทรัพย์สิน -- หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่าทรัพย์สิน -- ความระงับแห่งสัญญาเช่้าทรัพย์ -- สัญญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา -- คำมั่นเกี่ยวกับสัญญาเช่าทรัพย์ -- บทที่ 6 สัญญาเช่าซื้อ. ลักษณะของสัญญาเช่าซื้อ -- การนำบทบัญญัติลักษณะเช่าทรัพย์มาใช้บังคับ -- แบบของสัญญาเช่าซื้อ -- ความระงับแห่งสัญญาเช่าซื้อ -- อายุความฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT874 .ต742 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013274353
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT874 .ต742 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013274361
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT874 .จ63 2564 คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT874 .จ634 2561 คำอธิบายกฎหมาย ลักษณะ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / KPT874 .ต742 2555 หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ / KPT874 .ต742 2555 หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ / KPT874 .ต742 2560 หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ / KPT874 .ต742 2560 หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ / KPT874 .ต742 2560 หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ /

บทที่ 1 สัญญาซื้อขาย. ความเป็นมาของสัญญาซื้อขาย -- ความหมายและลักษณะของสัญญาซื้อขาย -- ความสามารถของคู่สัญญาซื้อขาย -- ทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขาย -- บุคคลผู้มีสิทธิทำสัญญาซื้อขาย -- หลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน -- ประเภทของการซื้อขาย -- แบบของสัญญาซื้อขาย -- ค่าฤชาธรรมเนียมในสัญญาซื้อขาย -- หลักฐานการฟ้องร้องบังคับตามสัญญาซื้อขาย -- ประเภทของหลักฐานการฟ้องร้องบังคับคดี -- การโอนกรรมสิทธิ์ -- หน้าที่และความรับผิดของคู่สัญญา -- หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย -- หน้าที่ของผู้ซื้อ -- บทที่ 2 การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง. การขายฝาก -- ความหมายของการขายฝาก -- ลักษณะของสัญญาขายฝาก -- การใช้สิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก -- กำหนดเวลาในการไถ่ทรัพย์สิน -- การขยายกำหนดเวลาไถ่ -- ผู้มีสิทธิไถ่ทรัพย์สิน -- ผู้รับการไถ่ -- สินไถ่ -- ค่าฤชาธรรมเนียมการขายฝาก -- ผลของการไถ่ทรัพย์สิน -- การขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบ -- การขายทอดตลาด -- บทที่ 3 สัญญาแลกเปลี่ยน -- บทที่ 4 สัญญาให้่ -- บทที่ 5 สัญญาเช่าทรัพย์. ความหมายและหลักเกณฑ์ของสัญญาเช่าทรัพย์ -- ลักษณะของสัญญาเช่าทรัพย์ --หลักเกณฑ์ฺของการเช่าทรัพย์ -- การโต้แย้งการเช่าหลายราย -- การเช่าช่วงและการโอนสิทธิในการเช่า -- การเช่าช่วง -- การโอนสิทธิการเช่า -- การโอนทรัพย์่สินที่ให้เช่า -- หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่าและผู้เช่้าทรัพย์ฺสิน -- หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่าทรัพย์สิน -- หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่าทรัพย์สิน -- ความระงับแห่งสัญญาเช่้าทรัพย์ -- สัญญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา -- คำมั่นเกี่ยวกับสัญญาเช่าทรัพย์ -- บทที่ 6 สัญญาเช่าซื้อ. ลักษณะของสัญญาเช่าซื้อ -- การนำบทบัญญัติลักษณะเช่าทรัพย์มาใช้บังคับ -- แบบของสัญญาเช่าซื้อ -- ความระงับแห่งสัญญาเช่าซื้อ -- อายุความฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544