การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย.  (Text) (Text)

ศิริชัย พงษ์วิชัย
Call no.: HA32 .ศ56 2555Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 23Description: 479 หน้า : ภาพประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 19 (ฉบับปรับปรุง) 2551.Subject(s): เอสพีเอสเอส (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สถิติ -- การประมวลผลข้อมูลLOC classification: HA32 | .ศ56 2555
Contents:1 การวิจัย -- 2 ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล -- 3 การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ -- 4 โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล -- 5 สถิติกับงานวิจัย -- 6 การนำเสนอข้อมูลวิธีการทางสถิติ -- 7 การบรรยายลักษณะข้อมูลด้วยค่าสถิติเบื้องต้น -- 8 การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ -- 9 วิธีการเลือกตัวอย่างและการกำหนดขนาดตัวอย่าง -- 10 การตรวจสอบเครื่องมือและข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย -- 11 การทดสอบค่าเฉลี่ยสำหรับ 1 กลุ่มตัวอย่าง -- 12 การทดสอบค่าเฉลี่ยสำหรับ 2 กลุ่มตัวอย่าง (1) กรณีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน -- 13 การทดสอบค่าเฉลี่ยสำหรับ 2 กลุ่มตัวอย่าง (2) กรณีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กัน -- 14 การทดสอบค่าเฉลี่ยสำหรับหลายกลุ่มตัวอย่าง (1) โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว -- 15 การทดสอบค่าเฉลี่ยสำหรับหลายกลุ่มตัวอย่าง (2) โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง -- 16 การทดสอบค่าสัดส่วนสำหรับ 1 กลุ่มตัวอย่าง -- 17 การทดสอบค่าสัดส่วนสำหรับหลายกลุ่มตัวอย่าง -- 18 การตรวจสอบหาความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร -- 19 การพยากรณ์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HA32 .ศ56 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013856076

ST319 ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HA32 .ศ56 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013856043
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HA32 .ศ56 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/02/2021 31379013856050
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HA32 .ศ56 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013856068
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HA32 .ศ56 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013856084
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HA32 .ศ56 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013856092
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HA32 .ศ56 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013856100
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HA32 .ศ56 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013821807
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HA32 .ศ56 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013821740
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HA32 .ศ56 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013821773
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HA32 .ศ56 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013821765
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HA32 .ศ56 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013821757
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HA32 .ศ56 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013821781
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HA32 .ศ56 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/02/2021 31379013821799
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HA32 .ศ56 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/02/2021 31379013856118
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 19 (ฉบับปรับปรุง) 2551.

1 การวิจัย -- 2 ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล -- 3 การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ -- 4 โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล -- 5 สถิติกับงานวิจัย -- 6 การนำเสนอข้อมูลวิธีการทางสถิติ -- 7 การบรรยายลักษณะข้อมูลด้วยค่าสถิติเบื้องต้น -- 8 การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ -- 9 วิธีการเลือกตัวอย่างและการกำหนดขนาดตัวอย่าง -- 10 การตรวจสอบเครื่องมือและข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย -- 11 การทดสอบค่าเฉลี่ยสำหรับ 1 กลุ่มตัวอย่าง -- 12 การทดสอบค่าเฉลี่ยสำหรับ 2 กลุ่มตัวอย่าง (1) กรณีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน -- 13 การทดสอบค่าเฉลี่ยสำหรับ 2 กลุ่มตัวอย่าง (2) กรณีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กัน -- 14 การทดสอบค่าเฉลี่ยสำหรับหลายกลุ่มตัวอย่าง (1) โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว -- 15 การทดสอบค่าเฉลี่ยสำหรับหลายกลุ่มตัวอย่าง (2) โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง -- 16 การทดสอบค่าสัดส่วนสำหรับ 1 กลุ่มตัวอย่าง -- 17 การทดสอบค่าสัดส่วนสำหรับหลายกลุ่มตัวอย่าง -- 18 การตรวจสอบหาความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร -- 19 การพยากรณ์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544