คู่มือกฎหมายระหว่างประเทศสำหรับประชาชน = International law handbook : หนังสือกฎหมายเพื่ออาจาริยบูชา แด่ อาจารย์นพนิธิ สุริยะ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 65 ปี พ.ศ. 2554 / [คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์].  (Text) (Text)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
Call no.: KZ3410 .ค743 2555Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2555 [2012]Description: 272 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789744666103Other title: หนังสือกฎหมายเพื่ออาจาริยบูชา แด่ อาจารย์นพนิธิ สุริยะ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 65 ปี พ.ศ. 2554 [Portion of title] | International law handbook [Parallel title]Subject(s): กฎหมายระหว่างประเทศLOC classification: KZ3410 | .ค743 2555
Contents:1 กฎหมายระหว่างประเทศ : รูปร่าง หน้าตา และที่มาเป็นอย่างไร? / เขียนโดย วีรพัฒน์ ปริยวงศ์ -- 2 กฎหมายระหว่างประเทศสัมพันธ์กับกฎหมายไทยได้อย่างไร? / เขียนโดย นพนิธิ สุริยะ -- 3 ใครฟ้องคดีต่อศาลโลกได้บ้าง? / เขียนโดย เบญญา วงศ์สวรรค์ -- 4 ไม่ไปศาลโลก ไปอนุญาโตตุลาการแทนได้หรือไม่? / เขียนโดย ปรากรณ์ สิริพรโอภาส -- 5 องค์การระหว่างประเทศ คือ อะไร? / เขียนโดย วิศรุต สำลีอ่อน -- 6 ประชาคมอาเซียน : มองอนาคตของประเทศไทยและเพื่อนบ้าน? / เขียนโดย วิทยา ฟองวาสนาส่ง -- 7 ฉันก็คนเหมือนกันนะ : ทำไมถึงทำกับฉันได้? / เขียนโดย พอหทัย สิทธิยศ -- 8 กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับคนน่าสนใจ : ตำราของศาสตราจารย์ ดร.มาร์ติน โวล์ฟ / เขียนโดย บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ -- บทส่งท้าย การพัฒนาวิชากฎหมายระหว่างประเทศในประเทศไทย : จากกฎหมายเพื่อรับรองอำนาจอธิปไตยของรัฐสู่กฎหมายเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของปัจเจกชน / เขียนโดย พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร -- ภาคผนวก 1 เล่าให้ครบแล้วขบกันต่อ : คำพิพากษาศาลโลก คดีปราสาทพระวิหาร พ.ศ. 2505 / เขียนโดย วีรพัฒน์ ปริยวงศ์ -- 2 กฎบัตรอาเซียน / รวบรวมโดย ฐิติรัฐ ว่องแก้ว -- 3 โครงสร้างอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน / เรียบเรียงโดย ฐิติรัฐ ว่องแก้ว -- 4 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 1948 / แปลโดย นพนิธิ สุริยะ -- 5 อาจาริยบูชา-Liber amicorum / เขียนโดย วีรพัฒน์ ปรียวงศ์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KZ3410 .ค743 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013924221
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KZ3410 .ค743 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012342813
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KZ3410 .ค743 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013830493
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KZ3410 .ค743 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013830485
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KZ3410 .ค743 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014878616
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KZ3410 .ค743 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013830469
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KZ3410 .ค743 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013830451
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KZ3410 .ค743 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013830477
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KZ3410 .ค743 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379015880595
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KZ3410 .ค743 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015880652
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KZ3410 .ค743 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 27/06/2022 31379013830428
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KZ3410 .ค743 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 31/08/2022 31379013830436
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KZ1427 .ว465 เงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองทางทูตแก่บุคคลธรรมดาตามกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีร่างข้อบทว่าด้วยความคุ้มครองทางทูตของคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ / KZ1427 .A44 Diplomatic protection / KZ3160.G65 A38 The limits of international law / KZ3410 .ค743 2555 คู่มือกฎหมายระหว่างประเทศสำหรับประชาชน = International law handbook : หนังสือกฎหมายเพื่ออาจาริยบูชา แด่ อาจารย์นพนิธิ สุริยะ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 65 ปี พ.ศ. 2554 / KZ3410 .ค743 2555 คู่มือกฎหมายระหว่างประเทศสำหรับประชาชน = International law handbook : หนังสือกฎหมายเพื่ออาจาริยบูชา แด่ อาจารย์นพนิธิ สุริยะ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 65 ปี พ.ศ. 2554 / KZ3410 .ค743 2555 คู่มือกฎหมายระหว่างประเทศสำหรับประชาชน = International law handbook : หนังสือกฎหมายเพื่ออาจาริยบูชา แด่ อาจารย์นพนิธิ สุริยะ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 65 ปี พ.ศ. 2554 / KZ3410 .จ37 กฎหมายระหว่างประเทศ /

1 กฎหมายระหว่างประเทศ : รูปร่าง หน้าตา และที่มาเป็นอย่างไร? / เขียนโดย วีรพัฒน์ ปริยวงศ์ -- 2 กฎหมายระหว่างประเทศสัมพันธ์กับกฎหมายไทยได้อย่างไร? / เขียนโดย นพนิธิ สุริยะ -- 3 ใครฟ้องคดีต่อศาลโลกได้บ้าง? / เขียนโดย เบญญา วงศ์สวรรค์ -- 4 ไม่ไปศาลโลก ไปอนุญาโตตุลาการแทนได้หรือไม่? / เขียนโดย ปรากรณ์ สิริพรโอภาส -- 5 องค์การระหว่างประเทศ คือ อะไร? / เขียนโดย วิศรุต สำลีอ่อน -- 6 ประชาคมอาเซียน : มองอนาคตของประเทศไทยและเพื่อนบ้าน? / เขียนโดย วิทยา ฟองวาสนาส่ง -- 7 ฉันก็คนเหมือนกันนะ : ทำไมถึงทำกับฉันได้? / เขียนโดย พอหทัย สิทธิยศ -- 8 กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับคนน่าสนใจ : ตำราของศาสตราจารย์ ดร.มาร์ติน โวล์ฟ / เขียนโดย บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ -- บทส่งท้าย การพัฒนาวิชากฎหมายระหว่างประเทศในประเทศไทย : จากกฎหมายเพื่อรับรองอำนาจอธิปไตยของรัฐสู่กฎหมายเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของปัจเจกชน / เขียนโดย พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร -- ภาคผนวก 1 เล่าให้ครบแล้วขบกันต่อ : คำพิพากษาศาลโลก คดีปราสาทพระวิหาร พ.ศ. 2505 / เขียนโดย วีรพัฒน์ ปริยวงศ์ -- 2 กฎบัตรอาเซียน / รวบรวมโดย ฐิติรัฐ ว่องแก้ว -- 3 โครงสร้างอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน / เรียบเรียงโดย ฐิติรัฐ ว่องแก้ว -- 4 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 1948 / แปลโดย นพนิธิ สุริยะ -- 5 อาจาริยบูชา-Liber amicorum / เขียนโดย วีรพัฒน์ ปรียวงศ์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544