สิทธิบัตร : หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ / จิรศักดิ์ รอดจันทร์.  (Text) (Text)

จิรศักดิ์ รอดจันทร์
Call no.: KPT1194 .จ645 2555Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 11, 601 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789740329695Subject(s): สิทธิบัตร -- ไทยLOC classification: KPT1194 | .จ645 2555
Contents:บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา -- บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิบัตร -- บทที่ 3 ความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตร -- บทที่ 4 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ -- บทที่ 5 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ -- บทที่ 6 อนุสิทธิบัตร -- บทที่ 7 คณะกรรมการสิทธิบัตร -- บทที่ 8 การละเมิดและข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร -- บทที่ 9 ดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ความผิดอาญาตามกฎหมายสิทธิบัตรและบทกำหนดโทษ -- บทที่ 10 ตัวแทนสิทธิบัตร -- บทที่ 11 ภาระภาษีของผู้มีเงินได้จากสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร -- ภาคผนวก ก แนวคำถามและคำตอบเกี่ยวกับสิทธิบัตร -- ภาคผนวก ข สรุป พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 -- ภาคผนวก ค พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.สิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 -- ภาคผนวก ง Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights (Excerpts) -- ภาคผนวก จ คำแปลความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (คัดลอกมาเฉพาะบางส่วน) -- ภาคผนวก ฉ Paris convention for the protection of industrial property, 1883 (excerpts) -- ภาคผนวก ช บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร พ.ศ. 2552 -- ภาคผนวก ซ เอกสารสิทธิบัตร -- ภาคผนวก ฌ ตัวอย่างสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และแบบคำขอต่าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิบัตร -- ภาคผนวก ญ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดผลิตภัณฑ์ที่จะใช้กับแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตร.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1194 .จ645 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012341518
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1194 .จ645 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013836797
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1194 .จ645 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013836805
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1194 .จ645 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2021 31379013836771
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1194 .จ645 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379013836789
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา -- บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิบัตร -- บทที่ 3 ความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตร -- บทที่ 4 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ -- บทที่ 5 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ -- บทที่ 6 อนุสิทธิบัตร -- บทที่ 7 คณะกรรมการสิทธิบัตร -- บทที่ 8 การละเมิดและข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร -- บทที่ 9 ดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ความผิดอาญาตามกฎหมายสิทธิบัตรและบทกำหนดโทษ -- บทที่ 10 ตัวแทนสิทธิบัตร -- บทที่ 11 ภาระภาษีของผู้มีเงินได้จากสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร -- ภาคผนวก ก แนวคำถามและคำตอบเกี่ยวกับสิทธิบัตร -- ภาคผนวก ข สรุป พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 -- ภาคผนวก ค พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.สิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 -- ภาคผนวก ง Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights (Excerpts) -- ภาคผนวก จ คำแปลความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (คัดลอกมาเฉพาะบางส่วน) -- ภาคผนวก ฉ Paris convention for the protection of industrial property, 1883 (excerpts) -- ภาคผนวก ช บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร พ.ศ. 2552 -- ภาคผนวก ซ เอกสารสิทธิบัตร -- ภาคผนวก ฌ ตัวอย่างสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และแบบคำขอต่าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิบัตร -- ภาคผนวก ญ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดผลิตภัณฑ์ที่จะใช้กับแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตร.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544