พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 / กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง.  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
กรมโยธาธิการและผังเมือง. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
Call no.: KPT3062.ก312518ก4 2550Publication: กรุงเทพฯ : กอง, 2550 [2007]Description: 118 หน้าSubject(s): กฎหมายผังเมือง -- ไทยLOC classification: KPT3062.ก312518ก4 | 2550
Contents:พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 -- หมวด 1 คณะกรรมการผังเมือง -- หมวด 2 การสำรวจเพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ -- หมวด 3 การวางและจัดทำผังเมืองรวม -- หมวด 4 การใช้บังคับผังเมืองรวม -- หมวด 5 การวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะ -- หมวด 6 การใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ -- หมวด 7 คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น -- หมวด 8 การรื้อ ย้าย หรือดัดแปลงอาคาร -- หมวด 9 อุทธรณ์ -- หมวด 10 บทเบ็ดเสร็จ -- หมวด 11 บทกำหนดโทษ -- พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525 -- พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 -- กฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 -- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม พ.ศ. 2518 -- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผัง พ.ศ. 2518 -- พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2537 -- พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารของสำนักผังเมือง กระทรวงมหาดไทยไปเป็นของกรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2537บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ 315 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 315 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 -- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม พ.ศ. 2540 -- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผัง พ.ศ. 2540 -- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 -- ระเบียบคณะกรรมการผังเมือง ว่าด้วยการพิจารณาคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องขอให้แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม พ.ศ. 2540 -- ระเบียบคณะกรรมการผังเมือง ว่าด้วยการพิจารณาคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องขอให้แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม พ.ศ. 2547 -- พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 -- หมวด 13 กระทรวงมหาดไทย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT3062.ก312518ก4 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013837803
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3062.ก312518ก4 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013837811
รายการจองทั้งหมด: 0

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 -- หมวด 1 คณะกรรมการผังเมือง -- หมวด 2 การสำรวจเพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ -- หมวด 3 การวางและจัดทำผังเมืองรวม -- หมวด 4 การใช้บังคับผังเมืองรวม -- หมวด 5 การวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะ -- หมวด 6 การใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ -- หมวด 7 คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น -- หมวด 8 การรื้อ ย้าย หรือดัดแปลงอาคาร -- หมวด 9 อุทธรณ์ -- หมวด 10 บทเบ็ดเสร็จ -- หมวด 11 บทกำหนดโทษ -- พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525 -- พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 -- กฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 -- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม พ.ศ. 2518 -- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผัง พ.ศ. 2518 -- พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2537 -- พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารของสำนักผังเมือง กระทรวงมหาดไทยไปเป็นของกรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2537

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ 315 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 315 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 -- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม พ.ศ. 2540 -- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผัง พ.ศ. 2540 -- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 -- ระเบียบคณะกรรมการผังเมือง ว่าด้วยการพิจารณาคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องขอให้แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม พ.ศ. 2540 -- ระเบียบคณะกรรมการผังเมือง ว่าด้วยการพิจารณาคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องขอให้แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม พ.ศ. 2547 -- พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 -- หมวด 13 กระทรวงมหาดไทย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544