มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน = Standard for the conservation of ancient monuments / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ; คณะผู้จัดทำ วสันต์ วรรณวโรทร ... [และคนอื่น ๆ] ; คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ; คณะผู้จัดทำ สุรพล นาถะพินธุ ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

วสันต์ วรรณวโรทร | สุรพล นาถะพินธุ | มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Call no.: DS567 .ม655 2552Series: ลำดับที่ 405Publication: กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, [2552?] [2009?]Description: ก-ค, 340 หน้า : ภาพประกอบOther title: Standard for the conservation of ancient monuments [Parallel title]Subject(s): ไทย -- โบราณวัตถุสถาน -- งานสะสมและการอนุรักษ์พิพิธภัณฑ์ -- ไทย -- การจัดการLOC classification: DS567 | .ม655 2552
Contents:บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 ความหมายและความสำคัญของโบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ -- บทที่ 3 กรอบแนวคิดในการกำหนดมาตรฐานด้านการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ -- บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา -- บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานตามมาตรฐาน -- ภาคผนวก ก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -- ภาคผนวก ข กฎบัตรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน -- ภาคผนวก ค หน่วยงานของสำนักงานศิลปากร กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม -- ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร -- ภาคผนวก จ ตัวอย่างโครงการการจัดทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น -- ภาคผนวก ฉ ตัวอย่างแบบฟอร์มการสำรวจแหล่งโบราณคดี หรือแหล่งโบราณสถาน -- ภาคผนวก ช ตัวอย่างการจัดทำเอกสาร โครงการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดี กรณีของบ้านโป่งมะนาว ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS567 .ม655 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013854493
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS567 .ม655 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013854501
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 ความหมายและความสำคัญของโบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ -- บทที่ 3 กรอบแนวคิดในการกำหนดมาตรฐานด้านการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ -- บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา -- บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานตามมาตรฐาน -- ภาคผนวก ก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -- ภาคผนวก ข กฎบัตรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน -- ภาคผนวก ค หน่วยงานของสำนักงานศิลปากร กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม -- ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร -- ภาคผนวก จ ตัวอย่างโครงการการจัดทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น -- ภาคผนวก ฉ ตัวอย่างแบบฟอร์มการสำรวจแหล่งโบราณคดี หรือแหล่งโบราณสถาน -- ภาคผนวก ช ตัวอย่างการจัดทำเอกสาร โครงการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดี กรณีของบ้านโป่งมะนาว ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544