อาชญากรรมคอมพิวเตอร์? : งานวิจัยหัวข้อ ผลกระทบจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และนโยบายของรัฐกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น / คณะวิจัย สาวิตรี สุขศรี, ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ, อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา ; ผู้แปล กัปตัน จึงธีรพานิช ... [และคนอื่น ๆ] = Computer crime? : research title: Impact of the Cmputer-related Cime Act 2007 and state policies on the right to freedom of expression / Sawatree Suksri, Siriphon Kusonsinwut, Orapin Yingyongpathana ; translators Kaptan Jungteerapanich ... [et al.].  (Text) (Text)

สาวิตรี สุขศรี
ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ | อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา | กัปตัน จึงธีรพานิช | Sawatree Suksri | Siriphon Kusonsinwut | Orapin Yingyongpathana | Kaptan Jungteerapanich
Call no.: KPT80.ค53 ส656 2555Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน, 2555 [2012]Description: 712 หน้า : ภาพประกอบNotes: เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.ISBN: 9786169146308Other title: ผลกระทบจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และนโยบายของรัฐกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น [Portion of title] | Impact of the Cmputer-related Cime Act 2007 and state policies on the right to freedom of expression [Parallel title]Subject(s): คอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยอินเตอร์เน็ต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ -- ไทยเสรีภาพในการแสดงออก -- ไทยคอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- เยอรมนีอินเทอร์เน็ต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- เยอรมนีอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ -- เยอรมนีเสรีภาพในการแสดงออก -- เยอรมนีคอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- สหรัฐอเมริกาอินเทอร์เน็ต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- สหรัฐอเมริกาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ -- สหรัฐอเมริกาเสรีภาพในการแสดงออก -- สหรัฐอเมริกาคอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- จีนอินเทอร์เน็ต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- จีนอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ -- จีนเสรีภาพในการแสดงออก -- จีนคอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- มาเลเซียอินเทอร์เน็ต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- มาเลเซียอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ -- มาเลเซียเสรีภาพในการแสดงออก -- มาเลเซียComputers -- Law and legislation -- ThailandInternet -- Law and legislation -- ThailandComputer crimes -- ThailandFreedom of expression -- ThailandComputers -- Law and legislation -- GermanyInternet -- Law and legislation -- GermanyComputer crimes -- GermanyFreedom of expression -- GermanyComputers -- Law and legislation -- United StatesInternet -- Law and legislation -- United StatesComputer crimes -- United StatesFreedom of expression -- United StatesComputers -- Law and legislation -- ChinaInternet -- Law and legislation -- ChinaComputer crimes -- ChinaFreedom of expression -- ChinaComputers -- Law and legislation -- MalaysiaInternet -- Law and legislation -- MalaysiaComputer crimes -- MalaysiaFreedom of expression -- Malaysiaจีนศึกษางานวิจัย / ResearchLOC classification: KPT80.ค53 | ส656 2555
Contents:บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- บทนำ -- นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง -- ผลการศึกษาภาคที่ 1 -- บทที่หนึ่ง การศึกษาสถิติที่เกี่ยวกับการบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 และสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจากมุมมองเจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ให้บริการหรือดูแลสื่อออนไลน์ -- บทที่สอง การศึกษากฎหมาย แนวนโยบายแห่งรัฐ ปฏิกิริยาภาคประชาชนต่อกรณีเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นในสื่อออนไลน์ เปรียบเทียบไทยกับต่างประเทศ : กฎหมายไทย กับสิทธิเสรีภาพในสื่อออนไลน์ -- บทที่สาม กฎหมายเยอรมัน กับสิทธิเสรีภาพในสื่อออนไลน์ -- บทที่สี่ กฎหมายสหรัฐอเมริกา กับสิทธิเสรีภาพในสื่อออนไลน์ -- บทที่ห้า กฎหมายจีน กับสิทธิเสรีภาพในสื่อออนไลน์ -- บทที่หก กฎหมายมาเลเซีย กับเสรีภาพในสื่อออนไลน์ -- บทที่เจ็ด วิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายสี่ประเทศ -- บทที่แปด ข้อเสนอแนะ.Executive summary -- Introduction -- Part 1 Chapter 1: Statistical Study and Survey of the Opinions of State Officials and Online Media Service Providers regarding Enforcement of the Computer-related Crime Act 2007 -- Quantitative Study: Statistics on the restriction of data dissemination or blocking of website access -- Statistics on Prosecutions under the Computer-related Crimes Act 2007 -- Qualitative Study: Summary of the study on qualitative impact -- Part 2 Chapter 2: Comparative Study of the Laws, State Policy and Civil Reaction on Freedom of Expression in Online Media in Thailand and those of Other Countries -- Thai laws and online media freedom -- Guarantee of Freedom of Expression under the Thai Constitution -- History of the Computer-related Crime Act 2007 -- Problems of the Computer-related Crime Act 2007 with respect to Freedom of ExpressionState Policies Regarding the Freedom of Expression on Online Media -- Reactions and responses among people's movements and civil society sector toward state's laws and policies of the state affecting online media freedom -- Chapter 3: Legal Comparison: Thailand, Germany, United States, China and Malaysia -- Principles of protecting online media rights and freedoms -- Contents and types of opinion where dissemination or expression is forbidden -- Types of legislation that limit freedoms of online Media -- Characteristics of legislation that restricts freedom in online media -- Duties, liabilities and penalties of intermediaries or online media service providers -- Comparisons of state policies and practices -- Comparison of Public Reaction -- Chapter 4: Recommendations -- Legal Recommendations -- Policy Recommendations -- Recommendations for Internet Service Providers and Users.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT80.ค53 ส656 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013928610
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT80.ค53 ส656 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013860516
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT80.ค53 ส656 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013860524
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT80.ค53 ส656 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 05/07/2022 31379013860474
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT80.ค53 ส656 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013860482

วส 301 ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT80.ค53 ส656 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379013860490
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT80.ค53 ส656 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 06/06/2022 31379013860458
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT80.ค53 ส656 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/07/2022 31379013860466
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT80.ค53 ส656 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013860508
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT80.ค53 ส653 2563ก กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมไซเบอร์ / KPT80.ค53 ส653 2563ก กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมไซเบอร์ / KPT80.ค53 ส656 2555 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์? : งานวิจัยหัวข้อ ผลกระทบจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และนโยบายของรัฐกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น / KPT80.ค53 ส656 2555 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์? : งานวิจัยหัวข้อ ผลกระทบจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และนโยบายของรัฐกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น / KPT80.ค53 ส737 2558 คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ / KPT80.ค53 อ725 เอกสารชี้แจงเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.-- ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / KPT80.ส35 ค72 คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับสตรี /

เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- บทนำ -- นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง -- ผลการศึกษาภาคที่ 1 -- บทที่หนึ่ง การศึกษาสถิติที่เกี่ยวกับการบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 และสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจากมุมมองเจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ให้บริการหรือดูแลสื่อออนไลน์ -- บทที่สอง การศึกษากฎหมาย แนวนโยบายแห่งรัฐ ปฏิกิริยาภาคประชาชนต่อกรณีเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นในสื่อออนไลน์ เปรียบเทียบไทยกับต่างประเทศ : กฎหมายไทย กับสิทธิเสรีภาพในสื่อออนไลน์ -- บทที่สาม กฎหมายเยอรมัน กับสิทธิเสรีภาพในสื่อออนไลน์ -- บทที่สี่ กฎหมายสหรัฐอเมริกา กับสิทธิเสรีภาพในสื่อออนไลน์ -- บทที่ห้า กฎหมายจีน กับสิทธิเสรีภาพในสื่อออนไลน์ -- บทที่หก กฎหมายมาเลเซีย กับเสรีภาพในสื่อออนไลน์ -- บทที่เจ็ด วิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายสี่ประเทศ -- บทที่แปด ข้อเสนอแนะ.

Executive summary -- Introduction -- Part 1 Chapter 1: Statistical Study and Survey of the Opinions of State Officials and Online Media Service Providers regarding Enforcement of the Computer-related Crime Act 2007 -- Quantitative Study: Statistics on the restriction of data dissemination or blocking of website access -- Statistics on Prosecutions under the Computer-related Crimes Act 2007 -- Qualitative Study: Summary of the study on qualitative impact -- Part 2 Chapter 2: Comparative Study of the Laws, State Policy and Civil Reaction on Freedom of Expression in Online Media in Thailand and those of Other Countries -- Thai laws and online media freedom -- Guarantee of Freedom of Expression under the Thai Constitution -- History of the Computer-related Crime Act 2007 -- Problems of the Computer-related Crime Act 2007 with respect to Freedom of Expression

State Policies Regarding the Freedom of Expression on Online Media -- Reactions and responses among people's movements and civil society sector toward state's laws and policies of the state affecting online media freedom -- Chapter 3: Legal Comparison: Thailand, Germany, United States, China and Malaysia -- Principles of protecting online media rights and freedoms -- Contents and types of opinion where dissemination or expression is forbidden -- Types of legislation that limit freedoms of online Media -- Characteristics of legislation that restricts freedom in online media -- Duties, liabilities and penalties of intermediaries or online media service providers -- Comparisons of state policies and practices -- Comparison of Public Reaction -- Chapter 4: Recommendations -- Legal Recommendations -- Policy Recommendations -- Recommendations for Internet Service Providers and Users.

Sawatree Suksri, Siriphon Kusonsinwut, Orapin Yingyongpathana.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544