มุมมองปกติ MARC view มุมมอง ISBD

กฎหมายว่าด้วยประกันภัย / ธานี วรภัทร์.

By: ธานี วรภัทร์.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: KPT998 .ธ636 2555Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Description: 251 หน้า.Notes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม 2553.ISBN: 9786162691232.Subject(s): กฎหมายประกันภัย -- ไทย
Contents:
ส่วนที่ 1 บทนำ -- บทที่ 1 กฎหมายการประกันภัย -- 1 ความนำ -- 2 นิยามความหมาย -- 3 สถานะของกฎหมายประกันภัย -- 4 หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันภัย -- บทที่ 2 สัญญาประกันภัย -- 1 ความนำ -- 2 การเกิดนิติสัมพันธ์ของสัญญาประกันภัย -- 3 ผู้ที่เกี่ยวข้องในสัญญาประกันภัย -- 4 ส่วนได้เสียในการประกันภัย -- 5 การเปิดเผยข้อความจริงในการทำสัญญาประกันภัย -- 6 วัตถุแห่งสัญญาประกันภัย -- บทที่ 3 กรมธรรม์ประกันภัย -- 1 ความนำ -- 2 เงื่อนไขพิเศษในกรมธรรม์ประกันภัย -- 3 สัญญาแนบท้ายกรมธรรม์ -- 4 สัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกันตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ -- 5 อนุญาโตตุลาการประกันภัย -- 6 การควบคุมและการกำกับดูแลการออกกรมธรรม์ประกันภัย -- ส่วนที่ 2 กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย -- บทที่ 4 ลักษณะทั่วไปของกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย -- 1 ความนำ -- 2 สัญญาประกันวินาศภัย -- 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย -- 4 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับประกันภัย -- 5 การลดจำนวนค่าสินไหมทดแทน -- 6 การโอนวัตถุที่เอาประกันภัย -- 7 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย -- 8 การรับช่วงสิทธิของผู้รับประกันภัย -- 9 อายุความ -- บทที่ 5 กฎหมายว่าด้วยวิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน -- 1 ความนำ -- 2 ลักษณะและสาระสำคัญของการประกันภัยในการรับขน -- 3 รายการในกรมธรรม์ประกันภัย -- 4 มูลประกันภัย -- 5 เหตุจำเป็นในระหว่างขนส่งเดินทาง -- บทที่ 6 กฎหมายว่าด้วยการประกันภัยค้ำจุน -- 1 ความนำ -- 2 ภัยที่รับเสี่ยง -- 3 สิทธิของผู้ได้รับความเสียหาย
ส่วนที่ 3 กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต -- บทที่ 7 หลักการทั่วไปของกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต -- 1 ความนำ -- 2 สัญญาประกันชีวิต -- 3 อัตราเบี้ยประกันชีวิต -- 4 กรมธรรม์ประกันชีวิต -- 5 มูลค่าของกรมธรรม์ประกันชีวิต -- 6 การโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกันชีวิต -- 7 การแถลงอายุของผู้เอาประกันภัยคลาดเคลื่อน -- 8 มรณภัยเกิดขึ้นเพราะความผิดของบุคคลภายนอก -- 9 สัญญาประกันชีวิตที่มิได้ระบุตัวผู้รับประโยชน์ -- 10 สัญญาประกันชีวิตที่ระบุตัวผู้รับประโยชน์ -- 11 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันชีวิต -- 12 การบอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะกรรม -- 13 การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต -- ส่วนที่ 4 กฎหมายว่าด้วยการประกันภัยภาคบังคับ -- บทที่ 8 หลักการทั่วไปของกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยภาคบังคับ -- 1 ความนำ -- 2 หลักการเกี่ยวกับการประกันภัยภาคบังคับ -- 3 การประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 -- ภาคผนวก 1 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 -- ภาคผนวก 2 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 -- ภาคผนวก 3 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 -- ภาคผนวก 4 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550.
แท็กจากห้องสมุดนี้: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ชนิดของทรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT998 .ธ636 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379012342250
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT998 .ธ636 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 27/01/2019 31379013867222

ST 246

ST246 ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT998 .ธ636 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013867230
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT998 .ธ636 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013867248
Total holds: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม 2553.

ส่วนที่ 1 บทนำ -- บทที่ 1 กฎหมายการประกันภัย -- 1 ความนำ -- 2 นิยามความหมาย -- 3 สถานะของกฎหมายประกันภัย -- 4 หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันภัย -- บทที่ 2 สัญญาประกันภัย -- 1 ความนำ -- 2 การเกิดนิติสัมพันธ์ของสัญญาประกันภัย -- 3 ผู้ที่เกี่ยวข้องในสัญญาประกันภัย -- 4 ส่วนได้เสียในการประกันภัย -- 5 การเปิดเผยข้อความจริงในการทำสัญญาประกันภัย -- 6 วัตถุแห่งสัญญาประกันภัย -- บทที่ 3 กรมธรรม์ประกันภัย -- 1 ความนำ -- 2 เงื่อนไขพิเศษในกรมธรรม์ประกันภัย -- 3 สัญญาแนบท้ายกรมธรรม์ -- 4 สัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกันตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ -- 5 อนุญาโตตุลาการประกันภัย -- 6 การควบคุมและการกำกับดูแลการออกกรมธรรม์ประกันภัย -- ส่วนที่ 2 กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย -- บทที่ 4 ลักษณะทั่วไปของกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย -- 1 ความนำ -- 2 สัญญาประกันวินาศภัย -- 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย -- 4 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับประกันภัย -- 5 การลดจำนวนค่าสินไหมทดแทน -- 6 การโอนวัตถุที่เอาประกันภัย -- 7 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย -- 8 การรับช่วงสิทธิของผู้รับประกันภัย -- 9 อายุความ -- บทที่ 5 กฎหมายว่าด้วยวิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน -- 1 ความนำ -- 2 ลักษณะและสาระสำคัญของการประกันภัยในการรับขน -- 3 รายการในกรมธรรม์ประกันภัย -- 4 มูลประกันภัย -- 5 เหตุจำเป็นในระหว่างขนส่งเดินทาง -- บทที่ 6 กฎหมายว่าด้วยการประกันภัยค้ำจุน -- 1 ความนำ -- 2 ภัยที่รับเสี่ยง -- 3 สิทธิของผู้ได้รับความเสียหาย

ส่วนที่ 3 กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต -- บทที่ 7 หลักการทั่วไปของกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต -- 1 ความนำ -- 2 สัญญาประกันชีวิต -- 3 อัตราเบี้ยประกันชีวิต -- 4 กรมธรรม์ประกันชีวิต -- 5 มูลค่าของกรมธรรม์ประกันชีวิต -- 6 การโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกันชีวิต -- 7 การแถลงอายุของผู้เอาประกันภัยคลาดเคลื่อน -- 8 มรณภัยเกิดขึ้นเพราะความผิดของบุคคลภายนอก -- 9 สัญญาประกันชีวิตที่มิได้ระบุตัวผู้รับประโยชน์ -- 10 สัญญาประกันชีวิตที่ระบุตัวผู้รับประโยชน์ -- 11 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันชีวิต -- 12 การบอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะกรรม -- 13 การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต -- ส่วนที่ 4 กฎหมายว่าด้วยการประกันภัยภาคบังคับ -- บทที่ 8 หลักการทั่วไปของกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยภาคบังคับ -- 1 ความนำ -- 2 หลักการเกี่ยวกับการประกันภัยภาคบังคับ -- 3 การประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 -- ภาคผนวก 1 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 -- ภาคผนวก 2 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 -- ภาคผนวก 3 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 -- ภาคผนวก 4 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550.

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

    Open Library:

    Thammasat University Library
    2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
    Tel. 0-2986-9612 ext. 1305