คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2547 / [บรรณาธิการ นภดล ช. สรพงษ์ ... [และคนอื่นๆ]] = The Constitutional Court Rulings 2004/ editors, Nophadol J. Soraphong ... [et al.].  (Text) (Text)

นภดล ช. สรพงษ์ | Nophadol J. Soraphong | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ | Thailand. Office of the Constitutional Court
Call no.: KPT2620.ก49 2551Publication: Bangkok, Thailand : Office of the Constitutional Court, 2008 [2551]Description: 297 หน้าNotes: เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย.Subject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- คดีConstitutional law -- Thailand -- CasesLOC classification: KPT2620.ก49 | 2551
Contents:Summaries of the Constitutional Court Rulings for Year 2004 -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 1-24/2547 (Dated 8th January B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 25/2547 (Dated 15th January B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 26/2547 (Dated 22nd January B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 27/2547 (Dated 29th January B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 28/2547 (Dated 12th February B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 29-30/2547 (Dated 19th February B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 31 /2547 (Dated 2nd March B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 32-34/2547 (Dated 11th March B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 35/2547 (Dated 16th March B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 36/2547 (Dated 23rd March B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 37/2547 (Dated 30th March B.E. 2547 (2004))Summary of the Constitutional Court Ruling No. 38-39/2547 (Dated 8th April B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 40/2547 (Dated 20th April B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 41/2547 (Dated 6th May B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 42/2547 (Dated 13th May B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 43/2547 (Dated 1st June B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 44/2547 (Dated 3rd June B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 45-46/2547 (Dated 6th July B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 47/2547 (Dated 6th July B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 48/2547 (Dated 13th July B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 49/2547 (Dated 29th July B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 50/2547 (Dated 19th August B.E. 2547 (2004))Summary of the Constitutional Court Ruling No. 51/2547 (Dated 19th August B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 52-53/2547 (Dated 26th August B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 54/2547 (Dated 31st August B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 55/2547 (Dated 14th September B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 56/2547 (Dated 14th September B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 57/2547(Dated 21st September B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 58/2547 (Dated 23rd September B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 59/2547 (Dated 7th October B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 60/2547 (Dated 7th October B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 61/2547 (Dated 7th October B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 62/2547 (Dated 14th October B.E. 2547(2004))Summary of the Constitutional Court Ruling No. 63/2547 (Dated 21st October B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 64/2547 (Dated 4th November B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 65-82/2547 (Dated 9th November B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 83/2547 (Dated 11th November B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 84/2547 (Dated 16th November B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 85/2547 (Dated 23rd November B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 86/2547 (Dated 7th December B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 87/2547 (Dated 16th December B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 88/2547 (Dated 16th December B.E. 2547 (2004))สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2547 -- คำวินิจฉัยที่ 1-24/2547 (วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 25/2547 (วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 26/2547 (วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 27/2547 (วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 28/2547 (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 29-30/2547 (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 31/2547 (วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 32-34/2547 (วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 35/2547 (วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 36/2547 (วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 37/2547 (วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 38-39/2547 (วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 40/2547 (วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 41/2547 (วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 42/2547 (วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 43/2547 (วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 44/2547 (วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 45-46/2547 (วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 47/2547 (วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 48/2547 (วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 49/2547 (วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 50/2547 (วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 51/2547 (วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 52-53/2547 (วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2547)คำวินิจฉัยที่ 54/2547 (วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 55/2547 (วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 56/2547 (วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 57/2547 (วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 58/2547 (วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 59/2547 (วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 60/2547 (วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 61/2547 (วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 62/2547 (วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 63/2547 (วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 64/2547 (วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 65-82/2547 (วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 83/2547 (วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 84/2547 (วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 85/2547 (วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 86/2547 (วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 87/2547 (วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 88/2547 (วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2547).
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2620.ก49 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012343233
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2620.ก49 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013857470
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2620.ก49 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013875878
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2620.ก49 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013857462
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2620.ก49 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013857454
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2620.ก49 2548 สรุปคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่น่าสนใจ พ.ศ. 2541-2548 / KPT2620.ก49 2548 สรุปคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่น่าสนใจ พ.ศ. 2541-2548 / KPT2620.ก49 2551 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2547 / KPT2620.ก49 2551 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2547 / KPT2620.ก49 2552 ประมวลแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา (ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550) / KPT2620.ก49 2552ก คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2548 / KPT2620.ก49 2552ก คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2548 /

เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย.

Summaries of the Constitutional Court Rulings for Year 2004 -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 1-24/2547 (Dated 8th January B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 25/2547 (Dated 15th January B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 26/2547 (Dated 22nd January B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 27/2547 (Dated 29th January B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 28/2547 (Dated 12th February B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 29-30/2547 (Dated 19th February B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 31 /2547 (Dated 2nd March B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 32-34/2547 (Dated 11th March B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 35/2547 (Dated 16th March B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 36/2547 (Dated 23rd March B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 37/2547 (Dated 30th March B.E. 2547 (2004))

Summary of the Constitutional Court Ruling No. 38-39/2547 (Dated 8th April B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 40/2547 (Dated 20th April B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 41/2547 (Dated 6th May B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 42/2547 (Dated 13th May B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 43/2547 (Dated 1st June B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 44/2547 (Dated 3rd June B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 45-46/2547 (Dated 6th July B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 47/2547 (Dated 6th July B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 48/2547 (Dated 13th July B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 49/2547 (Dated 29th July B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 50/2547 (Dated 19th August B.E. 2547 (2004))

Summary of the Constitutional Court Ruling No. 51/2547 (Dated 19th August B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 52-53/2547 (Dated 26th August B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 54/2547 (Dated 31st August B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 55/2547 (Dated 14th September B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 56/2547 (Dated 14th September B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 57/2547(Dated 21st September B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 58/2547 (Dated 23rd September B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 59/2547 (Dated 7th October B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 60/2547 (Dated 7th October B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 61/2547 (Dated 7th October B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 62/2547 (Dated 14th October B.E. 2547(2004))

Summary of the Constitutional Court Ruling No. 63/2547 (Dated 21st October B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 64/2547 (Dated 4th November B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 65-82/2547 (Dated 9th November B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 83/2547 (Dated 11th November B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 84/2547 (Dated 16th November B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 85/2547 (Dated 23rd November B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 86/2547 (Dated 7th December B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 87/2547 (Dated 16th December B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 88/2547 (Dated 16th December B.E. 2547 (2004))

สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2547 -- คำวินิจฉัยที่ 1-24/2547 (วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 25/2547 (วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 26/2547 (วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 27/2547 (วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 28/2547 (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 29-30/2547 (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 31/2547 (วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 32-34/2547 (วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 35/2547 (วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 36/2547 (วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 37/2547 (วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 38-39/2547 (วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 40/2547 (วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 41/2547 (วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 42/2547 (วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 43/2547 (วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 44/2547 (วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 45-46/2547 (วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 47/2547 (วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 48/2547 (วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 49/2547 (วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 50/2547 (วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 51/2547 (วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 52-53/2547 (วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2547)

คำวินิจฉัยที่ 54/2547 (วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 55/2547 (วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 56/2547 (วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 57/2547 (วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 58/2547 (วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 59/2547 (วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 60/2547 (วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 61/2547 (วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 62/2547 (วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 63/2547 (วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 64/2547 (วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 65-82/2547 (วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 83/2547 (วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 84/2547 (วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 85/2547 (วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 86/2547 (วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 87/2547 (วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 88/2547 (วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2547).

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544