กฎหมายระหว่างประเทศ = International law. เล่ม 1 / จุมพต สายสุนทร.  (Text) (Text)

จุมพต สายสุนทร
Call no.: JX3695 .จ72 2555 ล. 1Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 446 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ISBN: 9786162691164Other title: International law [Parallel title]Subject(s): กฎหมายระหว่างประเทศLOC classification: JX3695 | .จ72 2555 ล. 1
Contents:บทที่ 1 ลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ = Nature of international law -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 ลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ = Nature of international law -- บทที่ 2 บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ = Sources of international law -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 จารีตประเพณีระหว่างประเทศ = International custom -- 3 สนธิสัญญา = Treaties -- 4 หลักกฎหมายทั่วไป = General principles of law -- 5 สิ่งที่ช่วยในการพิจารณากำหนดหลักกฎหมายระหว่างประเทศ -- 6 บ่อเกิดอื่น ๆ ของกฎหมายระหว่างประเทศ = Other sources of international law -- บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในของรัฐ = Relations between international law and municipal law -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 ทฤษฎีว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในของรัฐ -- 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในในทางปฏิบัติ -- บทที่ 4 บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ = Subjects of international law -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 รัฐ = States -- 3 องค์การระหว่างประเทศ = International organizations -- 4 ปัจเจกชน = Individuals -- 5 บรรษัทข้ามชาติ = Transnational corporations -- บทที่ 5 เขตอำนาจรัฐ = Jurisdiction of states -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 หลักการใช้เขตอำนาจรัฐ -- บทที่ 6 เขตอำนาจของรัฐเหนือเขตทางทะเล = Jurisdiction of states over the maritime zones -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 แนวความคิดเรื่องการใช้เขตอำนาจของรัฐเหนือเขตทางทะเล3 เส้นฐาน = Baselines -- 4 น่านน้ำภายใน = Internal waters -- 5 ทะเลอาณาเขต = Territorial sea -- 6 การผ่านช่องแคบ = Passage through straits -- 7 การผ่านน่านน้ำหมู่เกาะ = Passage through archipelagic waters -- 8 เขตต่อเนื่อง = Contiguous zone -- 9 เขตเศรษฐกิจจำเพาะ = Exclusive economic zone -- 10 ไหล่ทวีป = Continental shelf -- 11 ทะเลหลวง = High seas. -- คำศัพท์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013951380
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 09/11/2021 31379013893699
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013893707
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 18/11/2021 31379013893715
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013893723
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013893681
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 17/11/2021 31379014412341
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 03/11/2021 31379013988218
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013893640
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013893608
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013893582
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013893590
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013893616
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013893624
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013893632
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013893665
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 20/11/2021 31379013893657
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013893673
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013893509
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013893491
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013893558
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 13/11/2021 31379014724612
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 30/10/2021 31379013893574
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 24/11/2021 31379013893483
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/01/2022 31379013893525
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013893541
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013893566
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013893517
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013893533
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 ลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ = Nature of international law -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 ลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ = Nature of international law -- บทที่ 2 บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ = Sources of international law -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 จารีตประเพณีระหว่างประเทศ = International custom -- 3 สนธิสัญญา = Treaties -- 4 หลักกฎหมายทั่วไป = General principles of law -- 5 สิ่งที่ช่วยในการพิจารณากำหนดหลักกฎหมายระหว่างประเทศ -- 6 บ่อเกิดอื่น ๆ ของกฎหมายระหว่างประเทศ = Other sources of international law -- บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในของรัฐ = Relations between international law and municipal law -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 ทฤษฎีว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในของรัฐ -- 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในในทางปฏิบัติ -- บทที่ 4 บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ = Subjects of international law -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 รัฐ = States -- 3 องค์การระหว่างประเทศ = International organizations -- 4 ปัจเจกชน = Individuals -- 5 บรรษัทข้ามชาติ = Transnational corporations -- บทที่ 5 เขตอำนาจรัฐ = Jurisdiction of states -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 หลักการใช้เขตอำนาจรัฐ -- บทที่ 6 เขตอำนาจของรัฐเหนือเขตทางทะเล = Jurisdiction of states over the maritime zones -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 แนวความคิดเรื่องการใช้เขตอำนาจของรัฐเหนือเขตทางทะเล

3 เส้นฐาน = Baselines -- 4 น่านน้ำภายใน = Internal waters -- 5 ทะเลอาณาเขต = Territorial sea -- 6 การผ่านช่องแคบ = Passage through straits -- 7 การผ่านน่านน้ำหมู่เกาะ = Passage through archipelagic waters -- 8 เขตต่อเนื่อง = Contiguous zone -- 9 เขตเศรษฐกิจจำเพาะ = Exclusive economic zone -- 10 ไหล่ทวีป = Continental shelf -- 11 ทะเลหลวง = High seas. -- คำศัพท์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544