กฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับลูกจ้างของส่วนราชการ / รวบรวมโดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย กรมบัญชีกลาง.  (Text) (Text)

กรมบัญชีกลาง. คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย
Call no.: KPT2970 .ก938 2553Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2553 [2010]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 565 หน้าISBN: 9789747710465Subject(s): ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- สถานภาพทางกฎหมายเจ้าหน้าที่ของรัฐ -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทยLOC classification: KPT2970 | .ก938 2553
Contents:ระเบียบที่เกี่ยวข้อง -- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 -- ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 -- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 -- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2546 -- ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินทำขวัญและการพิจารณาเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2550 -- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519 -- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 -- วิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ -- หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง ตามโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ โดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) -- ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียบแล้ว เรื่อง ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว -- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ -- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 57 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 เรื่อง การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ -- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำส่วนราชการแนวตอบข้อหารือ -- การขอรับและการเบิกจ่ายบำเหน็จลูกจ้าง -- ทายาทผู้มีสิทธิรับบำเหน็จลูกจ้างกรณีสมรสซ้อน -- สิทธิในการได้รับเงินทำขวัญ -- การจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย -- การเบิกจ่ายค่าจ้าง -- เวลาปฏิบัติงานของลูกจ้าง -- การโอนเงินค่าจ้างเข้าบัญชีบุคคลอื่น -- การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ถูกฟ้องคดีอาญา -- การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำเป็นกรณีพิเศษ -- การเลื่อนขั้นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำที่ได้รับการยกโทษทางวินัย -- การนับเวลาราชการเพื่อคำนวณบำเหน็จลูกจ้างประจำ -- การนับเวลาปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุน -- การนับเวลาปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการจ่ายค่าจ้างระหว่างลา -- สิทธิการลาของลูกจ้างและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลา -- การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศและสิทธิในการลาของลูกจ้างชาวต่างประเทศ -- การหักเงินค่าจ้างเพื่อเป็นค่าเลี้ยงดูบุตรและภรรยา -- การบังคับคดีและการอายัดเงินตามคำพิพากษาของศาล -- การออกคำสั่งลงโทษทางวินัยลูกจ้างประจำ -- คุณสมบัติของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ -- ความรับผิดตามสัญญาค้ำประกัน -- การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดลูกจ้างประจำ -- สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2970 .ก938 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013894721
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2970 .ก938 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013894697
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2970 .ก938 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013894705
รายการจองทั้งหมด: 0

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง -- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 -- ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 -- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 -- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2546 -- ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินทำขวัญและการพิจารณาเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2550 -- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519 -- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 -- วิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ -- หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง ตามโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ โดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) -- ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียบแล้ว เรื่อง ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว -- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ -- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 57 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 เรื่อง การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ -- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำส่วนราชการ

แนวตอบข้อหารือ -- การขอรับและการเบิกจ่ายบำเหน็จลูกจ้าง -- ทายาทผู้มีสิทธิรับบำเหน็จลูกจ้างกรณีสมรสซ้อน -- สิทธิในการได้รับเงินทำขวัญ -- การจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย -- การเบิกจ่ายค่าจ้าง -- เวลาปฏิบัติงานของลูกจ้าง -- การโอนเงินค่าจ้างเข้าบัญชีบุคคลอื่น -- การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ถูกฟ้องคดีอาญา -- การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำเป็นกรณีพิเศษ -- การเลื่อนขั้นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำที่ได้รับการยกโทษทางวินัย -- การนับเวลาราชการเพื่อคำนวณบำเหน็จลูกจ้างประจำ -- การนับเวลาปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุน -- การนับเวลาปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการจ่ายค่าจ้างระหว่างลา -- สิทธิการลาของลูกจ้างและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลา -- การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศและสิทธิในการลาของลูกจ้างชาวต่างประเทศ -- การหักเงินค่าจ้างเพื่อเป็นค่าเลี้ยงดูบุตรและภรรยา -- การบังคับคดีและการอายัดเงินตามคำพิพากษาของศาล -- การออกคำสั่งลงโทษทางวินัยลูกจ้างประจำ -- คุณสมบัติของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ -- ความรับผิดตามสัญญาค้ำประกัน -- การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดลูกจ้างประจำ -- สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544