กฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและเงินช่วยพิเศษของข้าราชการ / รวบรวมโดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย [กรมบัญชีกลาง].  (Text) (Text)

กรมบัญชีกลาง. คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย
Call no.: KPT3527.5 .ก935 2553Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2553 [2010]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 205 หน้าISBN: 9789747710458Subject(s): ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- เงินเดือนLOC classification: KPT3527.5 | .ก935 2553
Contents:กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 -- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2539 -- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2550 -- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว 63 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2548 เรื่อง โครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง -- พระราชบัญญัติเงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. 2502 -- ระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการโดยคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือคำสั่งให้ออกจากราชการแล้วได้รับการพิจารณายกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นอย่างอื่น พ.ศ. 2551 -- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 287 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ ผู้รับบำนาญ และลูกจ้างถึงแก่ความตาย -- พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และกฎกระทรวง ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง -- แนวตอบข้อหารือ -- การเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลา/และสิทธิในการได้รับเงินเดือน -- สิทธิในการเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน/และการเบิกจ่ายเงินเดือนกรณีถูกลงโทษทางวินัยการเบิกจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ่งถูกไล่ออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย -- การรับเงินเดือนของข้าราชการซึ่งถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย -- การจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการการเมือง -- สิทธิในการได้รับเงินเดือนกรณีข้าราชการลาป่วยซึ่งมิใช่เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ -- การจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีที่ข้าราชการถึงแก่ความตาย -- การยื่นขอรับเงินช่วยพิเศษเกินหนึ่งปี -- การหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ -- การเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการการเมือง -- การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือน/และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ -- การแจ้งอายัดเงินเดือน -- การเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ -- การได้รับอนุมัติให้แก้ไขวัน เดือน ปีเกิด -- การมาช่วยปฏิบัติงานในองค์การมหาชน -- การเบิกเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) -- สิทธิในการได้รับเงินเพิ่มพิเศษป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิด (พ.ป.ผ.)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3527.5 .ก935 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013894762
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3527.5 .ก935 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013894739
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3527.5 .ก935 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013894754
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3527.5 .ก935 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013894747
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3527.3.ก64ก3 2545 กฎหมายปฏิรูปกระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) / KPT3527.3.ก64ก3 2545 กฎหมายปฏิรูปกระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) / KPT3527.5.ก28 2548 พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 พร้อมด้วย-- พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ... / KPT3527.5 .ก935 2553 กฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและเงินช่วยพิเศษของข้าราชการ / KPT3528.ก33 2548 รวมกฎหมายและระเบียบงบประมาณแผ่นดิน / KPT3528.ก33 2548 รวมกฎหมายและระเบียบงบประมาณแผ่นดิน / KPT3528.ก33 2549 รวมกฎหมายและระเบียบงบประมาณแผ่นดิน /

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 -- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2539 -- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2550 -- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว 63 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2548 เรื่อง โครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง -- พระราชบัญญัติเงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. 2502 -- ระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการโดยคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือคำสั่งให้ออกจากราชการแล้วได้รับการพิจารณายกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นอย่างอื่น พ.ศ. 2551 -- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 287 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ ผู้รับบำนาญ และลูกจ้างถึงแก่ความตาย -- พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และกฎกระทรวง ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง -- แนวตอบข้อหารือ -- การเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลา/และสิทธิในการได้รับเงินเดือน -- สิทธิในการเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน/และการเบิกจ่ายเงินเดือนกรณีถูกลงโทษทางวินัย

การเบิกจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ่งถูกไล่ออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย -- การรับเงินเดือนของข้าราชการซึ่งถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย -- การจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการการเมือง -- สิทธิในการได้รับเงินเดือนกรณีข้าราชการลาป่วยซึ่งมิใช่เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ -- การจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีที่ข้าราชการถึงแก่ความตาย -- การยื่นขอรับเงินช่วยพิเศษเกินหนึ่งปี -- การหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ -- การเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการการเมือง -- การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือน/และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ -- การแจ้งอายัดเงินเดือน -- การเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ -- การได้รับอนุมัติให้แก้ไขวัน เดือน ปีเกิด -- การมาช่วยปฏิบัติงานในองค์การมหาชน -- การเบิกเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) -- สิทธิในการได้รับเงินเพิ่มพิเศษป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิด (พ.ป.ผ.)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544