คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด / ชาญชัย แสวงศักดิ์.  (Text) (Text)

ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-
Call no.: KPT2840 .ช65 2555Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 540 หน้าISBN: 9786162691133Other title: กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด [Spine title]Subject(s): ละเมิด -- ไทยความรับผิดของราชการ -- ไทยLOC classification: KPT2840 | .ช65 2555
Contents:ภาค 1 กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- บทที่ 1 วิวัฒนาการแนวความคิดว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐในต่างประเทศและในประเทศไทยก่อนที่จะมีการตรากฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- 1 แนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐในต่างประเทศ -- 2 แนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศไทยก่อนมีการตรากฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- บทที่ 2 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- 1 ข้อสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้ -- 2 ลักษณะของการกระทำที่ถือเป็นละเมิด -- 3 ขอบเขตการบังคับใช้ของพระราชบัญญัตินี้ -- 4 สาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เป็นสารบัญญัติ -- 5 สาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เป็นวิธีสบัญญัติ -- -- บทที่ 3 หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดของเจ้าหน้าที่ -- 1 การเตรียมการรองรับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- 2 สรุปสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดของเจ้าหน้าที่ -- 3 ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในกรณีอื่น -- บทที่ 4 การกำหนดค่าสินใหมทดแทนอันเกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าสินใหมทดแทน -- 2 ค่าสินใหมทดแทนในกฎหมายต่างประเทศ -- 3 แนวคำวินิจฉัยของศาลยุติธรรมในการกำหนดค่าสินใหมทดแทน4 แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองในการกำหนดค่าสินใหมทดแทน -- บทที่ 5 ศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- 1 คดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง -- 2 การฟ้องคดีในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก -- 3 การฟ้องคดีในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ -- บทที่ 6 ข้อคิดเห็นของผู้เขียนเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลที่สำคัญของร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา -- ส่วนที่ 1 หลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา -- ส่วนที่ 2 ข้อคิดเห็นของผู้เขียนเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา -- ภาค 2 กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด -- บทที่ 1 ความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิดในระบบกฎหมายฝรั่งเศส -- 1 ความเป็นนิติบุคคลของรัฐในระบบกฎหมายฝรั่งเศส -- 2 วิวัฒนาการของหลักความรับผิดชอบของรัฐในระบบกฎหมายฝรั่งเศส -- 3 หลักความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิดในระบบกฎหมายฝรั่งเศส -- บทที่ 2 ความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิดในระบบกฎหมายไทย -- 1 ปัญหาความเป็นนิติบุคคลของรัฐในระบบกฎหมายไทย -- 2 กรณีที่มีการกำหนดความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิดไว้ในกฎหมาย3 กรณีความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิดที่พัฒนาโดยศาลปกครองไทย -- 4 เขตอำนาจของศาลปกครองในการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด -- 5 บทวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด -- 6 ข้อคิดเห็นของผู้เขียนเกี่ยวกับคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840 .ช65 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012348174
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840 .ช65 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014386669
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840 .ช65 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014386677
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840 .ช65 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013951364
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840 .ช65 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013895942
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840 .ช65 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013895934
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840 .ช65 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013895926
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2840 .ช65 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013895876
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2840 .ช65 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013895884
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2840 .ช65 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013895918
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2840 .ช65 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013895900
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2840 .ช65 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013895892
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2840 .ช65 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013895843
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2840 .ช65 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013895827
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2840 .ช65 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013895850
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2840 .ช65 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013895835
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2840 .ช65 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013895868
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2840 .ช65 2554 คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด / KPT2840 .ช65 2554 คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด / KPT2840 .ช65 2555 คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด / KPT2840 .ช65 2555 คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด / KPT2840 .ช65 2555 คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด / KPT2840 .ช65 2555 คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด / KPT2840 .ช65 2555 คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด /

ภาค 1 กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- บทที่ 1 วิวัฒนาการแนวความคิดว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐในต่างประเทศและในประเทศไทยก่อนที่จะมีการตรากฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- 1 แนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐในต่างประเทศ -- 2 แนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศไทยก่อนมีการตรากฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- บทที่ 2 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- 1 ข้อสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้ -- 2 ลักษณะของการกระทำที่ถือเป็นละเมิด -- 3 ขอบเขตการบังคับใช้ของพระราชบัญญัตินี้ -- 4 สาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เป็นสารบัญญัติ -- 5 สาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เป็นวิธีสบัญญัติ -- -- บทที่ 3 หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดของเจ้าหน้าที่ -- 1 การเตรียมการรองรับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- 2 สรุปสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดของเจ้าหน้าที่ -- 3 ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในกรณีอื่น -- บทที่ 4 การกำหนดค่าสินใหมทดแทนอันเกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าสินใหมทดแทน -- 2 ค่าสินใหมทดแทนในกฎหมายต่างประเทศ -- 3 แนวคำวินิจฉัยของศาลยุติธรรมในการกำหนดค่าสินใหมทดแทน

4 แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองในการกำหนดค่าสินใหมทดแทน -- บทที่ 5 ศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- 1 คดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง -- 2 การฟ้องคดีในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก -- 3 การฟ้องคดีในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ -- บทที่ 6 ข้อคิดเห็นของผู้เขียนเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลที่สำคัญของร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา -- ส่วนที่ 1 หลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา -- ส่วนที่ 2 ข้อคิดเห็นของผู้เขียนเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา -- ภาค 2 กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด -- บทที่ 1 ความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิดในระบบกฎหมายฝรั่งเศส -- 1 ความเป็นนิติบุคคลของรัฐในระบบกฎหมายฝรั่งเศส -- 2 วิวัฒนาการของหลักความรับผิดชอบของรัฐในระบบกฎหมายฝรั่งเศส -- 3 หลักความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิดในระบบกฎหมายฝรั่งเศส -- บทที่ 2 ความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิดในระบบกฎหมายไทย -- 1 ปัญหาความเป็นนิติบุคคลของรัฐในระบบกฎหมายไทย -- 2 กรณีที่มีการกำหนดความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิดไว้ในกฎหมาย

3 กรณีความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิดที่พัฒนาโดยศาลปกครองไทย -- 4 เขตอำนาจของศาลปกครองในการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด -- 5 บทวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด -- 6 ข้อคิดเห็นของผู้เขียนเกี่ยวกับคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544