วิชาธรรมศาสตร์ว่าด้วยการคลัง / ปรีชา สุวรรณทัต.  (Text) (Text)

ปรีชา สุวรรณทัต
Call no.: KPT3526 .ป463 2555Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 372 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ), แผนที่สีISBN: 9786162691119Subject(s): การคลังสาธารณะ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3526 | .ป463 2555
Contents:บทที่ 1 อารัมภบท วิวัฒนาการความคิดที่เป็นพลวัตของวิชาการคลัง (อันนำมาสู่กรอบวินัยการคลังที่แท้จริงและไม่แท้จริง) -- ส่วนที่ 1 "ธรรม" ในคัมภีร์ศาสนาที่สำคัญของโลกอันเป็นนิติฐานและปรัชญาในการสร้างวินัยการเงินการคลัง -- ส่วนที่ 2 วิวัฒนาการความคิดอันเป็นบ่อเกิดของหลักกฎหมายการคลังมหาชน -- ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบความคิดหลักของกฎหมายการคลังมหาชนของต่างประเทศและของประเทศไทย -- ส่วนที่ 4 รากเหง้าความคิดทางกฎหมายการคลังมหาชนของประเทศสยามตั้งแต่ยุคปฐมกาลมาสู่ยุคใหม่ -- ส่วนที่ 5 สรุปย้อนศึกษาแนวความคิดการคลังในยุคปฐมกาลกับการคลังในปัจจุบัน -- บทที่ 2 กรอบวินัยทางการเงินการคลังและการงบประมาณตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 -- ส่วนที่ 1 ข้อดีและข้อเสียของการที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดกรอบวินัยการเงิน การคลังไว้ในรัฐธรรมนูญ -- ส่วนที่ 2 กรอบวินัยการเงิน การคลัง และการงบประมาณในหมวด 8 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 -- ส่วนที่ 3 กรอบวินัยการเงินการคลังที่อยู่นอกหมวด 8 ของรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 3 ความสัมพันธ์และไม่สัมพันธ์ของหลักกฎหมายการคลังมหาชนตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญกับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการเงินการคลังที่เป็นแก่นของกฎหมายการคลัง -- ส่วนที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับกฎหมายเงินคงคลังและกฎหมายวิธีการงบประมาณ -- ส่วนที่ 2 ความสัมพันธ์และไม่สัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับกฎหมายเงินคงคลังและกฎหมายวิธีการงบประมาณ -- ส่วนที่ 3 สรุปและข้อเสนอแนะหลัก "เฉพาะ" และ "ข้อยกเว้น" ในการจ่ายเงินแผ่นดินบทที่ 4 กิจกรรมการบริหารการเงินการคลังของรัฐที่อยู่นอกระบบงบประมาณรายจ่าย -- ส่วนที่ 1 อำนาจบริหารในการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ -- ส่วนที่ 2 ความเป็นเทคนิคของการ "ตั้งรายจ่ายชดใช้เงินคงคลัง" และ "การตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินคงคลัง" -- บทที่ 5 รายจ่ายตามข้อผูกพันที่เป็นหนี้สาธารณะ -- ส่วนที่ 1 ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับหนี้สาธารณะ -- ส่วนที่ 2 การก่อหนี้สาธารณะของประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน -- ส่วนที่ 3 กรอบวินัยทางการเงินการคลังในการกู้เงินในปัจจุบัน -- ส่วนที่ 4 หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันงบประมาณของประเทศตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 6 การจำแนกหลักกฎหมายการคลังมหาชนที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับหลักวินัยทางงบประมาณและการคลังและมาตรการในการรักษาวินัยทางการคลัง -- ส่วนที่ 1 กิจกรรมการบริหารการเงินการคลังของรัฐที่อยู่นอกระบบงบประมาณรายจ่าย -- ส่วนที่ 2 ข้อจำกัดทางกฎหมายการคลังมหาชนของฝ่ายนิติบัญญัติในการก่อหนี้สาธารณะและชำระหนี้เงินกู้ -- ส่วนที่ 3 สรุปและข้อเสนอแนะ : กิจกรรมการเงินของรัฐที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับวินัยการเงินการคลัง -- บทที่ 7 การคลังส่วนท้องถิ่น -- ส่วนที่ 1 การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย -- ส่วนที่ 2 หลักการคลังส่วนท้องถิ่นไทย -- ส่วนที่ 3 กรอบวินัยการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย -- ปัจฉิมบท : ธรรมาภิบาลในวินัยการเงินและการคลัง -- ปัจฉิมภาค : กาลามสูตรกังขานิยฐาน 10 หรือวิธีปฏิบัติในเรื่องที่ควรสงสัยหรือหลักความเชื่อภาคผนวก -- ก คำแถลงของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (นายปรีดี พนมยงค์) ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการคลังของประเทศสยาม -- ข คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและความเห็นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับกฎหมายการคลังมหาชน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013895793
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013895819
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013895801
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379013895637
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379013895603
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013895777
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013895710
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013895736
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013895785
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
หนังสือมีรอยเปียกก่อนยืม-วันเพ้ญ 31379013895728
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379008839368
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013895769
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013895694
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013895629
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013895645
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013895660
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3526 .ป463 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013895595
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 อารัมภบท วิวัฒนาการความคิดที่เป็นพลวัตของวิชาการคลัง (อันนำมาสู่กรอบวินัยการคลังที่แท้จริงและไม่แท้จริง) -- ส่วนที่ 1 "ธรรม" ในคัมภีร์ศาสนาที่สำคัญของโลกอันเป็นนิติฐานและปรัชญาในการสร้างวินัยการเงินการคลัง -- ส่วนที่ 2 วิวัฒนาการความคิดอันเป็นบ่อเกิดของหลักกฎหมายการคลังมหาชน -- ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบความคิดหลักของกฎหมายการคลังมหาชนของต่างประเทศและของประเทศไทย -- ส่วนที่ 4 รากเหง้าความคิดทางกฎหมายการคลังมหาชนของประเทศสยามตั้งแต่ยุคปฐมกาลมาสู่ยุคใหม่ -- ส่วนที่ 5 สรุปย้อนศึกษาแนวความคิดการคลังในยุคปฐมกาลกับการคลังในปัจจุบัน -- บทที่ 2 กรอบวินัยทางการเงินการคลังและการงบประมาณตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 -- ส่วนที่ 1 ข้อดีและข้อเสียของการที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดกรอบวินัยการเงิน การคลังไว้ในรัฐธรรมนูญ -- ส่วนที่ 2 กรอบวินัยการเงิน การคลัง และการงบประมาณในหมวด 8 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 -- ส่วนที่ 3 กรอบวินัยการเงินการคลังที่อยู่นอกหมวด 8 ของรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 3 ความสัมพันธ์และไม่สัมพันธ์ของหลักกฎหมายการคลังมหาชนตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญกับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการเงินการคลังที่เป็นแก่นของกฎหมายการคลัง -- ส่วนที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับกฎหมายเงินคงคลังและกฎหมายวิธีการงบประมาณ -- ส่วนที่ 2 ความสัมพันธ์และไม่สัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับกฎหมายเงินคงคลังและกฎหมายวิธีการงบประมาณ -- ส่วนที่ 3 สรุปและข้อเสนอแนะหลัก "เฉพาะ" และ "ข้อยกเว้น" ในการจ่ายเงินแผ่นดิน

บทที่ 4 กิจกรรมการบริหารการเงินการคลังของรัฐที่อยู่นอกระบบงบประมาณรายจ่าย -- ส่วนที่ 1 อำนาจบริหารในการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ -- ส่วนที่ 2 ความเป็นเทคนิคของการ "ตั้งรายจ่ายชดใช้เงินคงคลัง" และ "การตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินคงคลัง" -- บทที่ 5 รายจ่ายตามข้อผูกพันที่เป็นหนี้สาธารณะ -- ส่วนที่ 1 ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับหนี้สาธารณะ -- ส่วนที่ 2 การก่อหนี้สาธารณะของประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน -- ส่วนที่ 3 กรอบวินัยทางการเงินการคลังในการกู้เงินในปัจจุบัน -- ส่วนที่ 4 หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันงบประมาณของประเทศตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 6 การจำแนกหลักกฎหมายการคลังมหาชนที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับหลักวินัยทางงบประมาณและการคลังและมาตรการในการรักษาวินัยทางการคลัง -- ส่วนที่ 1 กิจกรรมการบริหารการเงินการคลังของรัฐที่อยู่นอกระบบงบประมาณรายจ่าย -- ส่วนที่ 2 ข้อจำกัดทางกฎหมายการคลังมหาชนของฝ่ายนิติบัญญัติในการก่อหนี้สาธารณะและชำระหนี้เงินกู้ -- ส่วนที่ 3 สรุปและข้อเสนอแนะ : กิจกรรมการเงินของรัฐที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับวินัยการเงินการคลัง -- บทที่ 7 การคลังส่วนท้องถิ่น -- ส่วนที่ 1 การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย -- ส่วนที่ 2 หลักการคลังส่วนท้องถิ่นไทย -- ส่วนที่ 3 กรอบวินัยการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย -- ปัจฉิมบท : ธรรมาภิบาลในวินัยการเงินและการคลัง -- ปัจฉิมภาค : กาลามสูตรกังขานิยฐาน 10 หรือวิธีปฏิบัติในเรื่องที่ควรสงสัยหรือหลักความเชื่อ

ภาคผนวก -- ก คำแถลงของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (นายปรีดี พนมยงค์) ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการคลังของประเทศสยาม -- ข คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและความเห็นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับกฎหมายการคลังมหาชน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544