กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 2 / คนึง ฦาไชย.  (Text) (Text)

คนึง ฦาไชย, 2467-
ไพโรจน์ วายุภาพ | ณรงค์ ใจหาญ, 2500-
Call no.: KPT4610 .ค3511 2556Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม] / แก้ไขเพิ่มเติมโดย ไพโรจน์ วายุภาพ, ณรงค์ ใจหาญDescription: 363 หน้าISBN: 9789744666567Subject(s): วิธีพิจารณาความอาญาLOC classification: KPT4610 | .ค3511 2556
Contents:ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น -- ลักษณะ 1 ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง -- บทที่ 1 ศาลที่จะยื่นคำฟ้อง -- บทที่ 2 แบบคำฟ้อง -- ส่วนที่ 1 ฟ้องต้องทำเป็นหนังสือและมีรายการที่กำหนด -- ส่วนที่ 2 ส่วนของคำฟ้อง -- ส่วนที่ 3 การฟ้องขอให้เพิ่มโทษ -- ส่วนที่ 4 การฟ้องเรียงกระทงความผิด -- บทที่ 3 คำฟ้องที่ไม่ถูกต้อง -- ส่วนที่ 1 ความหมายของคำว่า "ฟ้องไม่ถูกต้อง" -- ส่วนที่ 2 ดุลพินิจของศาลในการสั่งคำฟ้องที่ไม่ถูกต้อง -- บทที่ 4 คำฟ้องที่ถูกต้อง -- บทที่ 5 การแก้หรือเพิ่มเติมฟ้อง -- บทที่ 6 การแก้หรือเพิ่มเติมคำให้การ -- บทที่ 7 การไต่สวนมูลฟ้อง -- ลักษณะ 2 การพิจารณา -- บทที่ 1 หลักประกันความยุติธรรมแก่จำเลย -- ส่วนที่ 1 กระบวนการพิจารณาโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลย -- ส่วนที่ 2 การมีทนายช่วยเหลือจำเลย -- บทที่ 2 สิทธิของจำเลยในการให้การ -- บทที่ 3 การสั่งจำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ปฏิเสธ -- บทที่ 4 การตรวจพยานหลักฐานก่อนกำหนดวันนัดสืบพยาน -- บทที่ 5 การสืบพยาน -- บทที่ 6 การสั่งงดสืบพยานหรือการอย่างอื่น -- บทที่ 7 การเรียกสำนวนการสอบสวนจากพนักงานอัยการ -- บทที่ 8 การเลื่อนคดี -- บทที่ 9 การขาดนัดพิจารณา -- บทที่ 10 การรวมเข้าสำนวน -- บทที่ 11 การสืบพยานที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปีลักษณะ 3 คำพิพากษาและคำสั่ง -- บทที่ 1 การมีคำพิพากษาและคำสั่ง -- บทที่ 2 การอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่ง -- บทที่ 3 แบบของคำพิพากษาและคำสั่ง -- บทที่ 4 แบบคำสั่งระหว่างพิจารณา -- บทที่ 5 การทำคำพิพากษาหรือคำสั่งและความเห็นแย้ง -- บทที่ 6 เหตุที่จะยกฟ้อง -- บทที่ 7 เหตุที่จะลงโทษ -- บทที่ 8 คำพิพากษาต้องไม่เกินคำขอ -- บทที่ 9 วันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งมีผล -- บทที่ 10 การแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่ง -- บทที่ 11 บทเบ็ดเตล็ด -- ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา -- ลักษณะ 1 อุทธรณ์ -- หมวด 1 หลักทั่วไป -- บทที่ 1 สิทธิในการอุทธรณ์ -- บทที่ 2 ข้อจำกัดในการอุทธรณ์ -- บทที่ 3 ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่อุทธรณ์ -- บทที่ 4 การยื่นอุทธรณ์ -- บทที่ 5 การส่งสำเนาอุทธรณ์ -- บทที่ 6 การถอนอุทธรณ์ -- หมวด 2 การพิจารณาคำพิพากษาและคำสั่งชั้นศาลอุทธรณ์ -- บทที่ 1 การพิจารณาในศาลอุทธรณ์ -- บทที่ 2 แถลงการณ์ -- บทที่ 3 อำนาจศาลอุทธรณ์เกี่ยวกับจำเลย -- บทที่ 4 การสืบพยานเพิ่มเติม -- บทที่ 5 การย้อนสำนวนไปศาลชั้นต้น -- บทที่ 6 การประชุมใหญ่ของศาลอุทธรณ์ -- บทที่ 7 การพิจารณาอุทธรณ์ -- บทที่ 8 แบบคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ -- บทที่ 9 การนำกระบวนพิจารณาในศาลชั้นต้นมาใช้บังคับ -- ลักษณะ 2 ฎีกา -- หมวด 1 หลักทั่วไป -- บทที่ 1 สิทธิในการฎีกา -- บทที่ 2 ข้อจำกัดในการฎีกา -- บทที่ 3 การอนุญาตให้ฎีกาและการรับรองฎีกา -- บทที่ 4 ขัอกฎหมายที่ฎีกา -- บทที่ 5 การยื่นฎีกา -- หมวด 2 การพิจารณาคำพิพากษาและคำสั่งชั้นฎีกาภาค 5 พยานหลักฐาน -- หมวด 1 หลักทั่วไป -- บทที่ 1 ความเบืั้องต้น -- บทที่ 2 หลักที่ว่าด้วยพยานหลักฐานในคดีอาญา -- บทที่ 3 หลักห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐาน -- บทที่ 4 ภาระการพิสูจน์ในคดีอาญา -- บทที่ 5 การสืบพยานเพิ่มเติม -- บทที่ 6 การสืบพยานตามลักษณะของพยาน -- บทที่ 7 การยื่นบัญชีระบุพยาน -- บทที่ 8 การเดินเผชิญสืบและการส่งประเด็นให้ศาลอื่นสืบพยาน -- บทที่ 9 พยานหลักฐานที่เป็นความลับ -- หมวด 2 พยานบุคคล -- บทที่ 1 หลักทั่วไป -- บทที่ 2 จำเลยในคดีอาญาเป็นพยานโจทก์ไม่ได้ -- บทที่ 3 จำเลยอ้างตนเองเป็นพยานได้ -- บทที่ 4 คำถามที่อาจทำให้พยานถูกฟ้องคดีอาญา -- บทที่ 5 อำนาจศาลในการถามคู่ความและพยาน -- บทที่ 6 กรณีที่พยานต้องอยู่นอกห้องพิจารณา -- บทที่ 7 การอ่านคำพยานให้พยานฟังต่อหน้าจำเลย -- บทที่ 8 การสืบพยานก่อนฟ้องคดี -- หมวด 3 พยานเอกสาร -- บทที่ 1 หลักทั่วไป -- บทที่ 2 บทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- หมวด 4 พยานวัตถุ -- บทที่ 1 หลักทั่วไป -- บทที่ 2 พยานวัตถุกับของกลาง -- บทที่ 3 บทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- หมวด 5 ผู้เชี่ยวชาญ -- บทที่ 1 หลักทั่วไป -- บทที่ 2 การนำสืบพยานผู้ชำนาญการพิเศษ -- บทที่ 3 การตรวจศพที่บรรจุหรือฝังแล้วภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม -- หมวด 1 การบังคับตามคำพิพากษา -- บทที่ 1 หลักทั่วไป -- บทที่ 2 การบังคับตามคำพิพากษาแต่ละกรณี -- บทที่ 3 การยึดทรัพย์สินเพื่อชดใช้ทางแพ่ง -- หมวด 2 ค่าธรรมเนียม -- บทที่ 1 หลักทั่วไป -- บทที่ 2 คำเรียกร้องทางแพ่งในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ -- บทที่ 3 คำเรียกร้องทางแพ่งที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ -- บทที่ 4 การใช้ค่าธรรมเนียมแทนอีกฝ่ายหนึ่ง -- บทที่ 5 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอย่างอื่น -- บทที่ 6 อัตราค่าธรรมเนียมและการดำเนินคดีอนาถา -- ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ -- บทที่ 1 หลักทั่วไป -- บทที่ 2 การยื่นเรื่องราว -- บทที่ 3 การถวายเรื่องราวหรือคำแนะนำ -- บทที่ 4 การถวายคำแนะนำโดยคณะรัฐมนตรี -- บทที่ 5 สิทธิในการยื่นเรื่องราวใหม่ -- บทที่ 6 เรื่องอื่นๆ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ค3511 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379013913224
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ค3511 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379013913216
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ค3511 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013913257
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ค3511 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013913265
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ค3511 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379013913281
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ค3511 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013913232
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ค3511 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013913307
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ค3511 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013913273
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ค3511 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013913240
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ค3511 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013913299
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ค3511 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013913158
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ค3511 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013913125
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ค3511 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013913182
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ค3511 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013913166
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ค3511 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013913174
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ค3511 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013913208
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ค3511 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013913117
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ค3511 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013913141
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ค3511 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013913133
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ค3511 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013913190
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ค3511 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013913042
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ค3511 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013913091
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ค3511 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013913018
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ค3511 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013913034
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ค3511 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013913067
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ค3511 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013913059
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ค3511 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013913083
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ค3511 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379013913109
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ค3511 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013913026
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ค3511 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379013913075
รายการจองทั้งหมด: 0

ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น -- ลักษณะ 1 ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง -- บทที่ 1 ศาลที่จะยื่นคำฟ้อง -- บทที่ 2 แบบคำฟ้อง -- ส่วนที่ 1 ฟ้องต้องทำเป็นหนังสือและมีรายการที่กำหนด -- ส่วนที่ 2 ส่วนของคำฟ้อง -- ส่วนที่ 3 การฟ้องขอให้เพิ่มโทษ -- ส่วนที่ 4 การฟ้องเรียงกระทงความผิด -- บทที่ 3 คำฟ้องที่ไม่ถูกต้อง -- ส่วนที่ 1 ความหมายของคำว่า "ฟ้องไม่ถูกต้อง" -- ส่วนที่ 2 ดุลพินิจของศาลในการสั่งคำฟ้องที่ไม่ถูกต้อง -- บทที่ 4 คำฟ้องที่ถูกต้อง -- บทที่ 5 การแก้หรือเพิ่มเติมฟ้อง -- บทที่ 6 การแก้หรือเพิ่มเติมคำให้การ -- บทที่ 7 การไต่สวนมูลฟ้อง -- ลักษณะ 2 การพิจารณา -- บทที่ 1 หลักประกันความยุติธรรมแก่จำเลย -- ส่วนที่ 1 กระบวนการพิจารณาโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลย -- ส่วนที่ 2 การมีทนายช่วยเหลือจำเลย -- บทที่ 2 สิทธิของจำเลยในการให้การ -- บทที่ 3 การสั่งจำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ปฏิเสธ -- บทที่ 4 การตรวจพยานหลักฐานก่อนกำหนดวันนัดสืบพยาน -- บทที่ 5 การสืบพยาน -- บทที่ 6 การสั่งงดสืบพยานหรือการอย่างอื่น -- บทที่ 7 การเรียกสำนวนการสอบสวนจากพนักงานอัยการ -- บทที่ 8 การเลื่อนคดี -- บทที่ 9 การขาดนัดพิจารณา -- บทที่ 10 การรวมเข้าสำนวน -- บทที่ 11 การสืบพยานที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปี

ลักษณะ 3 คำพิพากษาและคำสั่ง -- บทที่ 1 การมีคำพิพากษาและคำสั่ง -- บทที่ 2 การอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่ง -- บทที่ 3 แบบของคำพิพากษาและคำสั่ง -- บทที่ 4 แบบคำสั่งระหว่างพิจารณา -- บทที่ 5 การทำคำพิพากษาหรือคำสั่งและความเห็นแย้ง -- บทที่ 6 เหตุที่จะยกฟ้อง -- บทที่ 7 เหตุที่จะลงโทษ -- บทที่ 8 คำพิพากษาต้องไม่เกินคำขอ -- บทที่ 9 วันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งมีผล -- บทที่ 10 การแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่ง -- บทที่ 11 บทเบ็ดเตล็ด -- ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา -- ลักษณะ 1 อุทธรณ์ -- หมวด 1 หลักทั่วไป -- บทที่ 1 สิทธิในการอุทธรณ์ -- บทที่ 2 ข้อจำกัดในการอุทธรณ์ -- บทที่ 3 ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่อุทธรณ์ -- บทที่ 4 การยื่นอุทธรณ์ -- บทที่ 5 การส่งสำเนาอุทธรณ์ -- บทที่ 6 การถอนอุทธรณ์ -- หมวด 2 การพิจารณาคำพิพากษาและคำสั่งชั้นศาลอุทธรณ์ -- บทที่ 1 การพิจารณาในศาลอุทธรณ์ -- บทที่ 2 แถลงการณ์ -- บทที่ 3 อำนาจศาลอุทธรณ์เกี่ยวกับจำเลย -- บทที่ 4 การสืบพยานเพิ่มเติม -- บทที่ 5 การย้อนสำนวนไปศาลชั้นต้น -- บทที่ 6 การประชุมใหญ่ของศาลอุทธรณ์ -- บทที่ 7 การพิจารณาอุทธรณ์ -- บทที่ 8 แบบคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ -- บทที่ 9 การนำกระบวนพิจารณาในศาลชั้นต้นมาใช้บังคับ -- ลักษณะ 2 ฎีกา -- หมวด 1 หลักทั่วไป -- บทที่ 1 สิทธิในการฎีกา -- บทที่ 2 ข้อจำกัดในการฎีกา -- บทที่ 3 การอนุญาตให้ฎีกาและการรับรองฎีกา -- บทที่ 4 ขัอกฎหมายที่ฎีกา -- บทที่ 5 การยื่นฎีกา -- หมวด 2 การพิจารณาคำพิพากษาและคำสั่งชั้นฎีกา

ภาค 5 พยานหลักฐาน -- หมวด 1 หลักทั่วไป -- บทที่ 1 ความเบืั้องต้น -- บทที่ 2 หลักที่ว่าด้วยพยานหลักฐานในคดีอาญา -- บทที่ 3 หลักห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐาน -- บทที่ 4 ภาระการพิสูจน์ในคดีอาญา -- บทที่ 5 การสืบพยานเพิ่มเติม -- บทที่ 6 การสืบพยานตามลักษณะของพยาน -- บทที่ 7 การยื่นบัญชีระบุพยาน -- บทที่ 8 การเดินเผชิญสืบและการส่งประเด็นให้ศาลอื่นสืบพยาน -- บทที่ 9 พยานหลักฐานที่เป็นความลับ -- หมวด 2 พยานบุคคล -- บทที่ 1 หลักทั่วไป -- บทที่ 2 จำเลยในคดีอาญาเป็นพยานโจทก์ไม่ได้ -- บทที่ 3 จำเลยอ้างตนเองเป็นพยานได้ -- บทที่ 4 คำถามที่อาจทำให้พยานถูกฟ้องคดีอาญา -- บทที่ 5 อำนาจศาลในการถามคู่ความและพยาน -- บทที่ 6 กรณีที่พยานต้องอยู่นอกห้องพิจารณา -- บทที่ 7 การอ่านคำพยานให้พยานฟังต่อหน้าจำเลย -- บทที่ 8 การสืบพยานก่อนฟ้องคดี -- หมวด 3 พยานเอกสาร -- บทที่ 1 หลักทั่วไป -- บทที่ 2 บทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- หมวด 4 พยานวัตถุ -- บทที่ 1 หลักทั่วไป -- บทที่ 2 พยานวัตถุกับของกลาง -- บทที่ 3 บทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- หมวด 5 ผู้เชี่ยวชาญ -- บทที่ 1 หลักทั่วไป -- บทที่ 2 การนำสืบพยานผู้ชำนาญการพิเศษ -- บทที่ 3 การตรวจศพที่บรรจุหรือฝังแล้ว

ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม -- หมวด 1 การบังคับตามคำพิพากษา -- บทที่ 1 หลักทั่วไป -- บทที่ 2 การบังคับตามคำพิพากษาแต่ละกรณี -- บทที่ 3 การยึดทรัพย์สินเพื่อชดใช้ทางแพ่ง -- หมวด 2 ค่าธรรมเนียม -- บทที่ 1 หลักทั่วไป -- บทที่ 2 คำเรียกร้องทางแพ่งในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ -- บทที่ 3 คำเรียกร้องทางแพ่งที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ -- บทที่ 4 การใช้ค่าธรรมเนียมแทนอีกฝ่ายหนึ่ง -- บทที่ 5 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอย่างอื่น -- บทที่ 6 อัตราค่าธรรมเนียมและการดำเนินคดีอนาถา -- ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ -- บทที่ 1 หลักทั่วไป -- บทที่ 2 การยื่นเรื่องราว -- บทที่ 3 การถวายเรื่องราวหรือคำแนะนำ -- บทที่ 4 การถวายคำแนะนำโดยคณะรัฐมนตรี -- บทที่ 5 สิทธิในการยื่นเรื่องราวใหม่ -- บทที่ 6 เรื่องอื่นๆ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544