พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 ข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ. 2549 ฉบับสมบูรณ์ พร้อมแนวคำพิพากษาของศาลฎีการายมาตราและข้อสังเกต / สมชัย ทีฆาอุตมากร.  (Text) (Text)

สมชัย ฑีฆาอุตมากร
Call no.: KPT1942 .ส424 2555Publication: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2555 [2012]Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 830 หน้าISBN: 9789749452042Other title: พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ฉบับสมบูรณ์ [Spine title]Subject(s): ล้มละลาย -- ไทยการฟื้นตัวบริษัท -- ไทยLOC classification: KPT1942 | .ส424 2555
Contents:พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 -- หมวด 1 กระบวนพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนถึงปลดจากล้มละลาย -- หมวด 2 กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้ตาย -- หมวด 3 กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลอื่น -- หมวด 3/1 กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ -- หมวด 4 วิธีจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ -- หมวด 5 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ -- หมวด 6 อำนาจศาลและกระบวนการพิจาณาคดีล้มละลาย -- หมวด 7 การสอบสวนและบทกำหนดโทษ -- หมวด 8 บทบัญญัติเบ็ดเสร็จ -- พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511 -- พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526 -- พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 -- พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 -- พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 -- พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 -- หมวด 1 ศาลล้มละลาย -- หมวด 2 ผู้พิพากษาในศาลล้มละลาย -- หมวด 3 วิธีพิจารณาคดีล้มละลาย -- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 -- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548ข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ. 2549 -- ลักษณะ 1 ความแพ่ง -- หมวด 1 บททั่วไป -- หมวด 2 การดำเนินกระบวนพิจารณา -- หมวด 3 พยานหลักฐาน -- หมวด 4 คำพิพากษาและคำสั่งของศาล -- ลักษณะ 2 ความอาญา -- หมวด 1 บททั่วไป -- หมวด 2 การดำเนินกระบวนพิจารณา -- ลักษณะ 3 แบบพิมพ์ -- ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาในคดีล้มละลาย พ.ศ. 2547 -- ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยข้ออุทธรณ์ในคดีล้มละลายที่ไม่สมควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา พ.ศ. 2547 -- ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาในคดีล้มละลายส่วนที่เกี่ยวกับคดีอาญา พ.ศ. 2549 -- ประกาศศาลฎีกา เรื่อง การจัดทำสำเนาเอกสารในการขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาในคดีล้มละลาย -- พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลล้มละลายกลาง พ.ศ. 2542 -- กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ. 2545 -- หมวด 1 บททั่วไป -- หมวด 2 คณะกรรมการ -- หมวด 3 การจดทะเบียนผู้ทำแผนและผู้บริหารแผน -- หมวด 4 การสิ้นสุดทางทะเบียนของผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผน -- บทเฉพาะกาล -- ตาราง 1 หลักประกันเฉพาะคดีการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผน -- ตัวอย่างข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2536 ถึง 2554 -- ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ประจำปี 2536 ถึง 2555.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1942 .ส424 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008413685
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1942 .ส424 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013914743
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT1942 .ส424 2553 พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 ฉบับสมบูรณ์ พร้อมแนวคำพิพากษาของศาลฎีการายมาตราและข้อสังเกต / KPT1942 .ส424 2553 พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 ฉบับสมบูรณ์ พร้อมแนวคำพิพากษาของศาลฎีการายมาตราและข้อสังเกต / KPT1942 .ส424 2555 พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 ข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ. 2549 ฉบับสมบูรณ์ พร้อมแนวคำพิพากษาของศาลฎีการายมาตราและข้อสังเกต / KPT1942 .ส424 2555 พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 ข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ. 2549 ฉบับสมบูรณ์ พร้อมแนวคำพิพากษาของศาลฎีการายมาตราและข้อสังเกต / KPT1942 .ส723 หลักล้มละลาย และฟื้นฟูกิจการ : พร้อมหลักพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / KPT1942 .ส726 2545 หลักกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 / KPT1942 .ส726 2549 หลักกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547 /

พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 -- หมวด 1 กระบวนพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนถึงปลดจากล้มละลาย -- หมวด 2 กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้ตาย -- หมวด 3 กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลอื่น -- หมวด 3/1 กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ -- หมวด 4 วิธีจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ -- หมวด 5 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ -- หมวด 6 อำนาจศาลและกระบวนการพิจาณาคดีล้มละลาย -- หมวด 7 การสอบสวนและบทกำหนดโทษ -- หมวด 8 บทบัญญัติเบ็ดเสร็จ -- พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511 -- พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526 -- พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 -- พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 -- พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 -- พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 -- หมวด 1 ศาลล้มละลาย -- หมวด 2 ผู้พิพากษาในศาลล้มละลาย -- หมวด 3 วิธีพิจารณาคดีล้มละลาย -- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 -- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548

ข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ. 2549 -- ลักษณะ 1 ความแพ่ง -- หมวด 1 บททั่วไป -- หมวด 2 การดำเนินกระบวนพิจารณา -- หมวด 3 พยานหลักฐาน -- หมวด 4 คำพิพากษาและคำสั่งของศาล -- ลักษณะ 2 ความอาญา -- หมวด 1 บททั่วไป -- หมวด 2 การดำเนินกระบวนพิจารณา -- ลักษณะ 3 แบบพิมพ์ -- ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาในคดีล้มละลาย พ.ศ. 2547 -- ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยข้ออุทธรณ์ในคดีล้มละลายที่ไม่สมควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา พ.ศ. 2547 -- ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาในคดีล้มละลายส่วนที่เกี่ยวกับคดีอาญา พ.ศ. 2549 -- ประกาศศาลฎีกา เรื่อง การจัดทำสำเนาเอกสารในการขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาในคดีล้มละลาย -- พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลล้มละลายกลาง พ.ศ. 2542 -- กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ. 2545 -- หมวด 1 บททั่วไป -- หมวด 2 คณะกรรมการ -- หมวด 3 การจดทะเบียนผู้ทำแผนและผู้บริหารแผน -- หมวด 4 การสิ้นสุดทางทะเบียนของผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผน -- บทเฉพาะกาล -- ตาราง 1 หลักประกันเฉพาะคดีการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผน -- ตัวอย่างข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2536 ถึง 2554 -- ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ประจำปี 2536 ถึง 2555.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544