คำอธิบายกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554) คำวินิจฉัยคณะกรรมการเลือกตั้ง รวมถามตอบข้อหารือ / ณัฐกร วิทิตานนท์, ธีระวัฒน์ ปาระมี.  (Text) (Text)

ณัฐกร วิทิตานนท์, 2520-
ธีระวัฒน์ ปาระมี, 2520-
Call no.: KPT2506 .ณ632 2555Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไข-ปรับปรุงใหม่Description: 3, 254 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789742035556Subject(s): กฎหมายเลือกตั้ง -- ไทยการเลือกตั้งท้องถิ่น -- ไทยการปกครองท้องถิ่น -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT2506 | .ณ632 2555
Contents:บทที่ 1 การปกครองท้องถิ่นไทยทศวรรษแห่งการกระจายอำนาจ -- บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง -- บทที่ 3 องค์กรที่ทำหน้าที่ในการจัดการการเลือกตั้ง -- บทที่ 4 กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่น -- บทที่ 5 การบริหารจัดการการเลือกตั้งท้องถิ่น -- บทที่ 6 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง -- บทที่ 7 ข้อควรรู้สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง -- บทที่ 8 กว่าจะเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น -- บทที่ 9 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น -- บทที่ 10 เส้นทางสู่ใบเหลือง ใบแดง -- บทที่ 11 ข้อควรระวังเกี่ยวกับวิธีการหาเสียงเลือกตั้งและการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น -- บทที่ 12 รวมถามตอบข้อหารือเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น -- บทที่ 13 การตรวจสอบการใช้อำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง -- บทที่ 14 แนวโน้มกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นในอนาคต -- ตาราง : ความผิดอาญาตาม พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 -- ภาคผนวก พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 -- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 -- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 -- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2551.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2506 .ณ632 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013914727
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2506 .ณ632 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013914735
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2506 .ณ632 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013914693
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2506 .ณ632 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013914701
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2506 .ณ632 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013914677
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2506 .ณ632 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013914685
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2506 .ณ632 คำอธิบายกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 คำวินิจฉัยคณะกรรมการเลือกตั้ง รวมถามตอบข้อหารือ / KPT2506 .ณ632 คำอธิบายกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 คำวินิจฉัยคณะกรรมการเลือกตั้ง รวมถามตอบข้อหารือ / KPT2506 .ณ632 คำอธิบายกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 คำวินิจฉัยคณะกรรมการเลือกตั้ง รวมถามตอบข้อหารือ / KPT2506 .ณ632 2555 คำอธิบายกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554) คำวินิจฉัยคณะกรรมการเลือกตั้ง รวมถามตอบข้อหารือ / KPT2506 .ณ632 2555 คำอธิบายกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554) คำวินิจฉัยคณะกรรมการเลือกตั้ง รวมถามตอบข้อหารือ / KPT2506 .น463 การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 2541 / KPT2506 .พ423 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ /

บทที่ 1 การปกครองท้องถิ่นไทยทศวรรษแห่งการกระจายอำนาจ -- บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง -- บทที่ 3 องค์กรที่ทำหน้าที่ในการจัดการการเลือกตั้ง -- บทที่ 4 กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่น -- บทที่ 5 การบริหารจัดการการเลือกตั้งท้องถิ่น -- บทที่ 6 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง -- บทที่ 7 ข้อควรรู้สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง -- บทที่ 8 กว่าจะเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น -- บทที่ 9 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น -- บทที่ 10 เส้นทางสู่ใบเหลือง ใบแดง -- บทที่ 11 ข้อควรระวังเกี่ยวกับวิธีการหาเสียงเลือกตั้งและการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น -- บทที่ 12 รวมถามตอบข้อหารือเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น -- บทที่ 13 การตรวจสอบการใช้อำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง -- บทที่ 14 แนวโน้มกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นในอนาคต -- ตาราง : ความผิดอาญาตาม พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 -- ภาคผนวก พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 -- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 -- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 -- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2551.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544