สื่อสารสร้างสรรค์ : รายงานสืบเนื่องจากการประชุมระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 1 / คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; บรรณาธิการ ลัดดาวัลย์ อินทจักร.  (Text) (Text)

(ครั้งที่ 1 : การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านการสื่อสาร (ครั้งที่ 1 : 2554 : เชียงใหม่)
ลัดดาวัลย์ อินทจักร | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะการสื่อสารมวลชน
Call no.: P92.ท9 ก582 2555Publication: เชียงใหม่ : คณะ, 2555 [2012]Description: 277 หน้า : ภาพประกอบNotes: จัดประชุมวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่.ISBN: 9789746727266Subject(s): การสื่อสาร -- ไทย -- การประชุมสื่อมวลชน -- ไทย -- การประชุมLOC classification: P92.ท9 | ก582 2555
Contents:บทความที่นำเสนอในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยด้านการสื่อสาร -- การสำรวจการเรียนการสอนความรู้เท่าทันสื่อในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย = The survey of media literacy education in Thailand / วรัชญ์ ครุจิต, ฉวี คงดี -- การประเมินผลการรับฟังรายการวิทยุ : สถานีวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว FM 105 MHz = The evaluation of radio program exposure : Thai Radio FM 105 MHz / บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ -- Gender differences in verbal and nonverval immediacy : students' perception of international and Thai lecturers on students' learning = (ความแตกต่างทางเพศในพฤติกรรมการใช้ภาษาพูดและภาษาท่าทาง : ความคิดเห็นของนักศึกษาต่ออาจารย์ชาวต่างชาติและชาวไทยเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักศึกษา) / ทิวา พาร์ค -- บทบาทขององค์กรข่าวในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญ = The role of news organizations in completing the constitution / ลัดดาวัลย์ อินทจักร -- ภาพยนตร์ไทยกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ = The Thai Films and alcohol beverage / นันทสิทธิ์ กิตติวรากูล -- การสื่อสารเพื่อต่อรองทางอุดมการณ์ของวัฒนธรรมคำเมือง : กรณีศึกษาเพลงโฟล์กซองคำเมืองของ จรัล มโนเพ็ชร = Communication for cultural negotiation of Kham Muang Culture : a case study of Charan Manophet's Folksongs / สิริกานต์ สุวรรณผู, จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ -- พฤติกรรมการฟังเพลงสมัยนิยมเกาหลีและความชื่นชมสินค้าเกาหลีของวัยรุ่น = Korean popular song listening behavior and preferences of Korean produts among teenagers in Chiang Mai Province / พิสิทธ์ ศรีประเสริฐ, จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์การวิเคราะห์เนื้อหาความรุนแรงต่อสตรีที่ปรากฎในละครโทรทัศน์ไทย = An analysis of violence against women on Thai Television Drama / ศศิณี ยาวิชัย, จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ -- การวิเคราะห์สัญญะในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย = The study of signs in televistion commercial of Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) / วิรตี ทะพิงค์แก ... [และคนอื่น ๆ] -- บทความพิเศษในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยด้านการสื่อสาร -- การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องดีเอ็มซีโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร = The development of DMC satellite channel administration model using information and communication technology / วีระ สุภะ ปณิตา วรรณพิรุณ -- การพัฒนาองค์ความรู้เท่าทันสื่อ : โทรทัศน์ดาวเทียม = The body of knowledge development of media and information literacy : satellite television / ณัฐนันท์ ศิริเจริญ -- The approach of communication is changeing by social media = (กระบวนการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์) / วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ -- การสื่อสารเพื่อสร้างกรอบจินตนาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนของปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำทางการปกครองระดับท้องถิ่นในชุมชนอาข่า = Communication for sufficiency economy construction : in the case of village scholars and regional leaders in Akha Communities / สุทธิภา วงศ์ยะลา, สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks P92.ท9 ก582 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013953709
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks P92.ท9 ก582 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013953691
รายการจองทั้งหมด: 0

จัดประชุมวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่.

บทความที่นำเสนอในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยด้านการสื่อสาร -- การสำรวจการเรียนการสอนความรู้เท่าทันสื่อในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย = The survey of media literacy education in Thailand / วรัชญ์ ครุจิต, ฉวี คงดี -- การประเมินผลการรับฟังรายการวิทยุ : สถานีวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว FM 105 MHz = The evaluation of radio program exposure : Thai Radio FM 105 MHz / บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ -- Gender differences in verbal and nonverval immediacy : students' perception of international and Thai lecturers on students' learning = (ความแตกต่างทางเพศในพฤติกรรมการใช้ภาษาพูดและภาษาท่าทาง : ความคิดเห็นของนักศึกษาต่ออาจารย์ชาวต่างชาติและชาวไทยเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักศึกษา) / ทิวา พาร์ค -- บทบาทขององค์กรข่าวในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญ = The role of news organizations in completing the constitution / ลัดดาวัลย์ อินทจักร -- ภาพยนตร์ไทยกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ = The Thai Films and alcohol beverage / นันทสิทธิ์ กิตติวรากูล -- การสื่อสารเพื่อต่อรองทางอุดมการณ์ของวัฒนธรรมคำเมือง : กรณีศึกษาเพลงโฟล์กซองคำเมืองของ จรัล มโนเพ็ชร = Communication for cultural negotiation of Kham Muang Culture : a case study of Charan Manophet's Folksongs / สิริกานต์ สุวรรณผู, จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ -- พฤติกรรมการฟังเพลงสมัยนิยมเกาหลีและความชื่นชมสินค้าเกาหลีของวัยรุ่น = Korean popular song listening behavior and preferences of Korean produts among teenagers in Chiang Mai Province / พิสิทธ์ ศรีประเสริฐ, จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์

การวิเคราะห์เนื้อหาความรุนแรงต่อสตรีที่ปรากฎในละครโทรทัศน์ไทย = An analysis of violence against women on Thai Television Drama / ศศิณี ยาวิชัย, จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ -- การวิเคราะห์สัญญะในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย = The study of signs in televistion commercial of Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) / วิรตี ทะพิงค์แก ... [และคนอื่น ๆ] -- บทความพิเศษในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยด้านการสื่อสาร -- การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องดีเอ็มซีโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร = The development of DMC satellite channel administration model using information and communication technology / วีระ สุภะ ปณิตา วรรณพิรุณ -- การพัฒนาองค์ความรู้เท่าทันสื่อ : โทรทัศน์ดาวเทียม = The body of knowledge development of media and information literacy : satellite television / ณัฐนันท์ ศิริเจริญ -- The approach of communication is changeing by social media = (กระบวนการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์) / วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ -- การสื่อสารเพื่อสร้างกรอบจินตนาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนของปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำทางการปกครองระดับท้องถิ่นในชุมชนอาข่า = Communication for sufficiency economy construction : in the case of village scholars and regional leaders in Akha Communities / สุทธิภา วงศ์ยะลา, สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544