คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ : พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ, พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 กฎหมายอื่น ๆ และรวมข้อสอบเก่า / อำนาจ เนตยสุภา, รวินท์ ชีพจำเป็น, ธีรัช ลิมปยารยะ.  (Text) (Text)

อำนาจ เนตยสุภา
รวินท์ ชีพจำเป็น | ธีรัช ลิมปยารยะ
Call no.: KPT1630 .อ673 2556Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 288 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786162691331Other title: กฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ : พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ, พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 กฎหมายอื่น ๆ และรวมข้อสอบเก่า [Portion of title]Subject(s): อัยการ -- ไทยพนักงานอัยการ -- ไทยอัยการ -- ไทย -- คู่มือเตรียมสอบLOC classification: KPT1630 | .อ673 2556
Contents:1 ความเป็นมาขององค์กรอัยการและพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 -- 2 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ -- 3 บทนิยามและผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 -- 4 องค์กรอัยการ -- 5 พนักงานอัยการ -- 6 สำนักงานอัยการสูงสุด -- แผนภาพเกี่ยวกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ -- สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ -- คำถามและคำตอบข้อกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ -- ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกและทดสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยที่เกี่ยวกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ -- ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกและทดสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ -- ภาคผนวก 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ = Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550 (2007) -- 2 พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 = Public prosecution organization and public prosecutors act B.E. 2553 (A.D. 2010) -- 3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 -- 4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 -- 5 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 -- 6 พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการอัยการ พ.ศ. 2554 -- 7 ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการสั่งคดีที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติหรือต่อผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศ พ.ศ. 2554 -- 8 ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยการรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทน และการรักษาการในตำแหน่งของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2554 -- 9 ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร หลักสูตรและวิธีการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2554 -- 10 ข้อกำหนดคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดลำดับอาวุโสของข้าราชการอัยการ พ.ศ. 2554 -- 11 ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2555.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1630 .อ673 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012342102
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1630 .อ673 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013956066
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1630 .อ673 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013956058
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1630 .อ673 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013956033
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1630 .อ673 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013956009
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1630 .อ673 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013955993
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1630 .อ673 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013956017
รายการจองทั้งหมด: 0

1 ความเป็นมาขององค์กรอัยการและพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 -- 2 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ -- 3 บทนิยามและผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 -- 4 องค์กรอัยการ -- 5 พนักงานอัยการ -- 6 สำนักงานอัยการสูงสุด -- แผนภาพเกี่ยวกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ -- สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ -- คำถามและคำตอบข้อกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ -- ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกและทดสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยที่เกี่ยวกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ -- ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกและทดสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ -- ภาคผนวก 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ = Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550 (2007) -- 2 พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 = Public prosecution organization and public prosecutors act B.E. 2553 (A.D. 2010) -- 3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 -- 4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 -- 5 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 -- 6 พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการอัยการ พ.ศ. 2554 -- 7 ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการสั่งคดีที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติหรือต่อผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศ พ.ศ. 2554 -- 8 ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยการรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทน และการรักษาการในตำแหน่งของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2554 -- 9 ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร หลักสูตรและวิธีการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2554 -- 10 ข้อกำหนดคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดลำดับอาวุโสของข้าราชการอัยการ พ.ศ. 2554 -- 11 ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2555.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544