คดีทางการแพทย์ : แนวทางศึกษา เพื่อป้องกันและต่อสู้คดี / ขวัญชัย โชติพันธุ์.  (Text) (Text)

ขวัญชัย โชติพันธุ์
Call no.: KPT3100.5 .ข562 2555Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), [2555] [2012]Description: [339] หน้าISBN: 9786160809646Subject(s): แพทย์ -- การปฏิบัติโดยมิชอบ -- ไทย -- คดีกฎหมายการแพทย์ -- ไทยLOC classification: KPT3100.5 | .ข562 2555
Contents:ความเป็นมา -- บทที่ 1 กฎหมายอาญาที่ผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ต้องรู้ -- 1.1 การกระทำความผิดตามกฎหมายอาญา -- 1.2 ความรับผิดในทางอาญา -- 1.3 หลักในการพิจารณาลงโทษผู้กระทำผิดอาญา ได้ หรือ ไม่ -- 1.4 อย่างไรคือการกระทำโดยประมาท -- 1.5 ศาลใช้ดุลพินิจวินิจฉัยชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน -- 1.6 การเริ่มต้นในคดีอาญา -- 1.7 การกำหนดบุคคลและหน้าที่ไว้ในกฎหมายที่มีโทษอาญา -- ตัวอย่างคดีอาญา -- บทที่ 2 ความรับผิดทางแพ่ง -- 2.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ความรับผิดฐานละเมิด เรียกค่าเสียหาย -- 2.2 แพทย์กับความรับผิดทางแพ่ง มี 2 ประการ -- บทที่ 3 คดีผู้บริโภค -- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 -- ภาคผนวก -- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 -- 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 -- 2 คำประกาศสิทธิของผู้ป่วย -- 3 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- 4 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 -- 5 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 -- 6 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 -- 7 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 -- 8 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 -- 9 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2550 -- 10 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 -- ตัวอย่างคดีแพทย์หญิงผัสพร.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3100.5 .ข562 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013965471
รายการจองทั้งหมด: 0

ความเป็นมา -- บทที่ 1 กฎหมายอาญาที่ผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ต้องรู้ -- 1.1 การกระทำความผิดตามกฎหมายอาญา -- 1.2 ความรับผิดในทางอาญา -- 1.3 หลักในการพิจารณาลงโทษผู้กระทำผิดอาญา ได้ หรือ ไม่ -- 1.4 อย่างไรคือการกระทำโดยประมาท -- 1.5 ศาลใช้ดุลพินิจวินิจฉัยชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน -- 1.6 การเริ่มต้นในคดีอาญา -- 1.7 การกำหนดบุคคลและหน้าที่ไว้ในกฎหมายที่มีโทษอาญา -- ตัวอย่างคดีอาญา -- บทที่ 2 ความรับผิดทางแพ่ง -- 2.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ความรับผิดฐานละเมิด เรียกค่าเสียหาย -- 2.2 แพทย์กับความรับผิดทางแพ่ง มี 2 ประการ -- บทที่ 3 คดีผู้บริโภค -- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 -- ภาคผนวก -- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 -- 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 -- 2 คำประกาศสิทธิของผู้ป่วย -- 3 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- 4 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 -- 5 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 -- 6 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 -- 7 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 -- 8 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 -- 9 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2550 -- 10 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 -- ตัวอย่างคดีแพทย์หญิงผัสพร.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544