คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก / หม่อมหลวงเฉลิมชัย เกษมสันต์.  (Text) (Text)

เฉลิมชัย เกษมสันต์, ม.ล
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
Call no.: KPT770 .ฉ74 2555Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: ก-ฉ, 381 หน้าISBN: 9786167425412Other title: ประมวลกฎหมายแ พ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก [Portion of title]Subject(s): มรดกและการรับมรดก -- ไทยพินัยกรรม -- ไทยLOC classification: KPT770 | .ฉ74 2555
Contents:ข้อแนะนำในการศึกษา -- ข้อความเบื้องต้น -- ส่วนที่ 1 หลักเบื้องต้น -- หมวด 1 ความหมายกองมรดก -- หมวด 2 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก -- หมวด 3 ทายาทและความสามารถในการเป็นทายาท -- ส่วนที่ 2 ผู้มีสิทธิรับมรดกและส่วนแบ่งมรดก -- หมวด 1 บุคคลใดบ้างที่จะมีสิทธิรับมรดก -- บทที่ 1 ทายาทโดยธรรม ตามมาตรา 1629 -- บทที่ 2 ทายาทโดยธรรมประเภทคู่สมรส มาตรา 1629 วรรคท้าย -- บทที่ 3 ทายาทโดยธรรม ตามมาตรา 1639 -- บทที่ 4 ทายาทโดยธรรม ตามมาตรา 1615 วรรคสอง -- บทที่ 5 ทายาทโดยธรรม ตามมาตรา 1607 -- หมวด 2 การแบ่งมรดกระหว่างทายาทโดยธรรม -- หมวด 3 บทบัญญัติเกี่ยวกับพระภิกษุและแผ่นดิน -- ส่วนที่ 3 การสูญเสียสิทธิในการรับมรดก -- หมวด 1 การถูกกำจัดมิให้รับมรดก -- หมวด 2 การตัดมิให้รับมรดก -- หมวด 3 การสละมรดกและอื่นๆ -- หมวด 4 ปัญหาบางประการเกี่ยวกับการเสียสิทธิในการรับมรดก -- หมวด 5 การไม่ถือเอาทรัพย์มรดกหรือฟ้องเรียกมรดกภายในอายุความ -- ส่วนที่ 4 การแบ่งมรดก -- หมวด 1 สิทธิและหน้าที่ร่วมกันในทรัพย์มรดก -- หมวด 2 ข้อสันนิษฐานว่าทายาทมีส่วนเท่ากันในกองมรดก -- หมวด 3 ทายาทซึ่งได้รับทรัพย์ประโยชน์ในระหว่างที่เจ้ามรดกมีชีวิต -- หมวด 4 สิทธิที่จะเรียกร้องให้แบ่งมรดกส่วนที่ 5 วิธีการแบ่งทรัพย์มรดก -- หมวด 1 ทายาทต่างเข้าครอบครองทรัพย์มรดกเป็นส่วนสัด -- หมวด 2 การแบ่งโดยการขายทรัพย์มรดก -- หมวด 3 การแบ่งโดยทำเป็นสัญญา -- ส่วนที่ 6 อายุความเกี่ยวกับมรดก -- หมวด 1 อายุความฟ้องคดีมรดก -- หมวด 2 ทายาทในฐานะใดที่จะยกอายุความขึ้นต่อสู้ได้ -- หมวด 3 วิธีนับระยะเวลา -- หมวด 4 อายุความสิทธิเรียกร้องตามข้อกำหนดพินัยกรรม -- หมวด 5 อายุความสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้กองมรดก -- หมวด 6 บทบัญญัติอายุความมรดกตามมาตรา 1754 อยู่ภายใต้บังคับ มาตรา 1748 -- หมวด 7 อายุความสิบปี ตามมาตรา 1754 วรรคสี่ -- หมวด 8 บุคคลซึ่งมีสิทธิยกอายุความขึ้นต่อสู้ มาตรา 1755 -- ส่วนที่ 7 พินัยกรรม -- หมวด 1 ลักษณะของพินัยกรรม -- หมวด 2 หลักทั่วไปในการทำพินัยกรรม -- หมวด 3 ประเภทของผู้รับพินัยกรรม -- หมวด 4 แบบของพินัยกรรม -- บทที่ 1 พินัยกรรมแบบธรรมดา -- บทที่ 2 พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ -- บทที่ 3 พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง -- บทที่ 4 พินัยกรรมแบบเอกสารลับ -- บทที่ 5 พินัยกรรมเอกสารลับสำหรับบุคคลบางประเภท -- บทที่ 6 พินัยกรรมทำด้วยวาจาเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ -- บทที่ 7 พินัยกรรมที่กฎหมายอนุญาตให้ทำผิดไปจากแบบธรรมดา -- บทที่ 8 พินัยกรรมตามพระราชโองการของพระมหากษัตริย์ส่วนที่ 8 ผลของพินัยกรรม -- หมวด 1 ผลของพินัยกรรมที่มีเงื่อนไขบังคับก่อน -- หมวด 2 ผลของพินัยกรรมที่มีเงื่อนไขบังคับหลัง -- หมวด 3 ผลของพินัยกรรมที่มีเงื่อนไขเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด -- หมวด 4 ผลของพินัยกรรมก่อตั้งมูลนิธิ -- หมวด 5 ผลของพินัยกรรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งข้อกำหนดพินัยกรรม -- หมวด 6 ผลของพินัยกรรมเกี่ยวกับการก่อตั้งทรัสต์ -- หมวด 7 ผลของพินัยกรรมตั้งผู้ปกครองทรัพย์ -- ส่วนที่ 9 การตีความในพินัยกรรม -- หมวด 1 พินัยกรรมอาจตีความได้เป็นหลายนัย -- หมวด 2 พินัยกรรมกำหนดผู้รับพินัยกรรมโดยคุณสมบัติ -- ส่วนที่ 10 การเพิกถอนและการตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม -- หมวด 1 เพิกถอนโดยพินัยกรรม -- หมวด 2 ด้วยการทำลายหรือขีดฆ่าเสียด้วยความตั้งใจ -- หมวด 3 ผู้ทำพินัยกรรมได้โอนไปโดยสมบูรณ์ซึ่งทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งข้อกำหนดพินัยกรรม -- ส่วนที่ 11 การตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม -- หมวด 1 กรณีมาตรา 1698 -- หมวด 2 กรณีมาตรา 1699ส่วนที่ 12 ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม -- หมวด 1 ในเรื่องข้อกำหนดห้ามมิให้ผู้รับประโยชน์โอนทรัพย์สิน -- หมวด 2 หลักเกณฑ์ข้อกำหนดห้ามโอน -- หมวด 3 ตั้งพินัยกรรมโดยมีเงื่อนไขว่าให้ผู้รับพินัยกรรมจำหน่ายทรัพย์สินของเขาเอง -- หมวด 4 ตั้งผู้รับพินัยกรรมโดยมีเงื่อนไขว่าให้ผู้รับพินัยกรรมจำหน่ายทรัพย์สินที่ยกให้โดยพินัยกรรมนั้นแก่บุคคลอื่น -- หมวด 5 ตั้งพินัยกรรมกำหนดบุคคลซึ่งไม่อาจทราบตัวแน่นอนเป็นผู้รับ -- หมวด 6 พินัยกรรมยกทรัพย์สินที่ยกให้ไม่ชัดเจนหรือให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งกำหนดให้มากน้อยตามอำเภอใจ -- ส่วนที่ 13 การขอให้ศาลเพิกถอนพินัยกรรม -- หมวด 1 พินัยกรรมที่ทำขึ้นโดยถูกข่มขู่ -- หมวด 2 พินัยกรรมที่ทำขึ้นเพราะความสำคัญผิดหรือกลฉ้อฉล -- หมวด 3 อายุความฟ้องขอให้เพิกถอนข้อกำหนดพินัยกรรม -- ส่วนที่ 14 พินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรมเป็นโมฆะ -- หมวด 1 ผู้ทำพินัยกรรมมีอายุไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนด -- หมวด 2 ผู้ทำพินัยกรรมเป็นบุคคลถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือวิกลจริต -- หมวด 3 พินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรมขัดต่อกฎหมายตามมาตรา 1705ส่วนที่ 15 ผู้จัดการมรดก -- หมวด 1 ผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรม -- หมวด 2 ผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาล -- หมวด 3 ผู้จัดการมรดกโดยทายาทเป็นผู้ตั้ง -- หมวด 4 คุณสมบัติของผู้จัดการมรดก -- หมวด 5 อำนาจหน้าที่และความรับผิดของผู้จัดการมรดก -- หมวด 6 สิทธิและหน้าที่ของผู้จัดการมรดกอันเป็นหลักใหญ่ -- หมวด 7 ความผูกพันของทายาทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่ผู้จัดการมรดกกระทำ -- หมวด 8 การทำนิติกรรมของผู้จัดการมรดกเป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดก -- หมวด 9 ผู้จัดการมรดกจะต้องจัดการด้วยตนเอง -- หมวด 10 การสืบหาตัวผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับพินัยกรรม -- หมวด 11 หน้าที่ในการทำบัญชีทรัพย์มรดก -- หมวด 12 การนำบทบัญญัติในหมวดว่าด้วยความปกครองของบรรพ 5 มาใช้บังคับ -- หมวด 13 การให้อนุมัติ การปลดเปลื้องความรับผิดและข้อตกลงเกี่ยวกับรายงานแสดงบัญชี -- หมวด 14 อำนาจหน้าที่อื่นๆ -- หมวด 15 บำเหน็จของผู้จัดการมรดก -- หมวดที่ 16 อายุความเกี่ยวกับการจัดการมรดก -- หมวดที่ 17 ความสิ้นสุดจากการเป็นผู้จัดการมรดก -- บทที่ 1 เมื่อผู้จัดการมรดกตาย -- บทที่ 2 เมื่อผู้จัดการมรดกลาออก -- บทที่ 3 เมื่อศาลสั่งถอนผู้จัดการมรดกส่วนที่ 16 การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงิน -- หมวด 1 ทายาทต้องบอกทรัพย์มรดกและหนี้สินของผู้ตายแก่ผู้จัดการมรดก -- หมวด 2 กรณีให้ถือว่าทรัพย์มรดกยังอยู่ในระหว่างจัดการ -- หมวด 3 เจ้าหนี้กองมรดกมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์มรดกของผู้ตายเท่านั้น -- หมวด 4 เจ้าหนี้กองมรดกจะบังคับสิทธิเรียกร้องต่อทายาทคนใดก็ได้ -- หมวด 5 ก่อนแบ่งมรดกเจ้าหนี้กองมรดกจะบังคับชำระหนี้เต็มจำนวนจากกองมรดกก็ได้ -- หมวด 6 ลำดับหนี้ที่จะชำระก่อนและหลัง -- หมวด 7 ลำดับของทรัพย์ที่เอาชำระหนี้ -- หมวด 8 สิทธิของเจ้าหนี้ในการคัดค้านการขายทอดตลาดและตีราคาทรัพย์สิน -- หมวด 9 เจ้าหนี้ที่เป็นผู้รับประโยชน์ในการประกันชีวิต -- หมวด 10 ความผูกพันของทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมลักษณะทั่วไป -- หมวด 11 กำหนดเวลาที่ผู้จัดการมรดกไม่จำต้องส่งมอบทรัพย์มรดกให้แก่ทายาท.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT770 .ฉ74 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 03/02/2022 31379013965984
รายการจองทั้งหมด: 0

ข้อแนะนำในการศึกษา -- ข้อความเบื้องต้น -- ส่วนที่ 1 หลักเบื้องต้น -- หมวด 1 ความหมายกองมรดก -- หมวด 2 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก -- หมวด 3 ทายาทและความสามารถในการเป็นทายาท -- ส่วนที่ 2 ผู้มีสิทธิรับมรดกและส่วนแบ่งมรดก -- หมวด 1 บุคคลใดบ้างที่จะมีสิทธิรับมรดก -- บทที่ 1 ทายาทโดยธรรม ตามมาตรา 1629 -- บทที่ 2 ทายาทโดยธรรมประเภทคู่สมรส มาตรา 1629 วรรคท้าย -- บทที่ 3 ทายาทโดยธรรม ตามมาตรา 1639 -- บทที่ 4 ทายาทโดยธรรม ตามมาตรา 1615 วรรคสอง -- บทที่ 5 ทายาทโดยธรรม ตามมาตรา 1607 -- หมวด 2 การแบ่งมรดกระหว่างทายาทโดยธรรม -- หมวด 3 บทบัญญัติเกี่ยวกับพระภิกษุและแผ่นดิน -- ส่วนที่ 3 การสูญเสียสิทธิในการรับมรดก -- หมวด 1 การถูกกำจัดมิให้รับมรดก -- หมวด 2 การตัดมิให้รับมรดก -- หมวด 3 การสละมรดกและอื่นๆ -- หมวด 4 ปัญหาบางประการเกี่ยวกับการเสียสิทธิในการรับมรดก -- หมวด 5 การไม่ถือเอาทรัพย์มรดกหรือฟ้องเรียกมรดกภายในอายุความ -- ส่วนที่ 4 การแบ่งมรดก -- หมวด 1 สิทธิและหน้าที่ร่วมกันในทรัพย์มรดก -- หมวด 2 ข้อสันนิษฐานว่าทายาทมีส่วนเท่ากันในกองมรดก -- หมวด 3 ทายาทซึ่งได้รับทรัพย์ประโยชน์ในระหว่างที่เจ้ามรดกมีชีวิต -- หมวด 4 สิทธิที่จะเรียกร้องให้แบ่งมรดก

ส่วนที่ 5 วิธีการแบ่งทรัพย์มรดก -- หมวด 1 ทายาทต่างเข้าครอบครองทรัพย์มรดกเป็นส่วนสัด -- หมวด 2 การแบ่งโดยการขายทรัพย์มรดก -- หมวด 3 การแบ่งโดยทำเป็นสัญญา -- ส่วนที่ 6 อายุความเกี่ยวกับมรดก -- หมวด 1 อายุความฟ้องคดีมรดก -- หมวด 2 ทายาทในฐานะใดที่จะยกอายุความขึ้นต่อสู้ได้ -- หมวด 3 วิธีนับระยะเวลา -- หมวด 4 อายุความสิทธิเรียกร้องตามข้อกำหนดพินัยกรรม -- หมวด 5 อายุความสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้กองมรดก -- หมวด 6 บทบัญญัติอายุความมรดกตามมาตรา 1754 อยู่ภายใต้บังคับ มาตรา 1748 -- หมวด 7 อายุความสิบปี ตามมาตรา 1754 วรรคสี่ -- หมวด 8 บุคคลซึ่งมีสิทธิยกอายุความขึ้นต่อสู้ มาตรา 1755 -- ส่วนที่ 7 พินัยกรรม -- หมวด 1 ลักษณะของพินัยกรรม -- หมวด 2 หลักทั่วไปในการทำพินัยกรรม -- หมวด 3 ประเภทของผู้รับพินัยกรรม -- หมวด 4 แบบของพินัยกรรม -- บทที่ 1 พินัยกรรมแบบธรรมดา -- บทที่ 2 พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ -- บทที่ 3 พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง -- บทที่ 4 พินัยกรรมแบบเอกสารลับ -- บทที่ 5 พินัยกรรมเอกสารลับสำหรับบุคคลบางประเภท -- บทที่ 6 พินัยกรรมทำด้วยวาจาเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ -- บทที่ 7 พินัยกรรมที่กฎหมายอนุญาตให้ทำผิดไปจากแบบธรรมดา -- บทที่ 8 พินัยกรรมตามพระราชโองการของพระมหากษัตริย์

ส่วนที่ 8 ผลของพินัยกรรม -- หมวด 1 ผลของพินัยกรรมที่มีเงื่อนไขบังคับก่อน -- หมวด 2 ผลของพินัยกรรมที่มีเงื่อนไขบังคับหลัง -- หมวด 3 ผลของพินัยกรรมที่มีเงื่อนไขเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด -- หมวด 4 ผลของพินัยกรรมก่อตั้งมูลนิธิ -- หมวด 5 ผลของพินัยกรรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งข้อกำหนดพินัยกรรม -- หมวด 6 ผลของพินัยกรรมเกี่ยวกับการก่อตั้งทรัสต์ -- หมวด 7 ผลของพินัยกรรมตั้งผู้ปกครองทรัพย์ -- ส่วนที่ 9 การตีความในพินัยกรรม -- หมวด 1 พินัยกรรมอาจตีความได้เป็นหลายนัย -- หมวด 2 พินัยกรรมกำหนดผู้รับพินัยกรรมโดยคุณสมบัติ -- ส่วนที่ 10 การเพิกถอนและการตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม -- หมวด 1 เพิกถอนโดยพินัยกรรม -- หมวด 2 ด้วยการทำลายหรือขีดฆ่าเสียด้วยความตั้งใจ -- หมวด 3 ผู้ทำพินัยกรรมได้โอนไปโดยสมบูรณ์ซึ่งทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งข้อกำหนดพินัยกรรม -- ส่วนที่ 11 การตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม -- หมวด 1 กรณีมาตรา 1698 -- หมวด 2 กรณีมาตรา 1699

ส่วนที่ 12 ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม -- หมวด 1 ในเรื่องข้อกำหนดห้ามมิให้ผู้รับประโยชน์โอนทรัพย์สิน -- หมวด 2 หลักเกณฑ์ข้อกำหนดห้ามโอน -- หมวด 3 ตั้งพินัยกรรมโดยมีเงื่อนไขว่าให้ผู้รับพินัยกรรมจำหน่ายทรัพย์สินของเขาเอง -- หมวด 4 ตั้งผู้รับพินัยกรรมโดยมีเงื่อนไขว่าให้ผู้รับพินัยกรรมจำหน่ายทรัพย์สินที่ยกให้โดยพินัยกรรมนั้นแก่บุคคลอื่น -- หมวด 5 ตั้งพินัยกรรมกำหนดบุคคลซึ่งไม่อาจทราบตัวแน่นอนเป็นผู้รับ -- หมวด 6 พินัยกรรมยกทรัพย์สินที่ยกให้ไม่ชัดเจนหรือให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งกำหนดให้มากน้อยตามอำเภอใจ -- ส่วนที่ 13 การขอให้ศาลเพิกถอนพินัยกรรม -- หมวด 1 พินัยกรรมที่ทำขึ้นโดยถูกข่มขู่ -- หมวด 2 พินัยกรรมที่ทำขึ้นเพราะความสำคัญผิดหรือกลฉ้อฉล -- หมวด 3 อายุความฟ้องขอให้เพิกถอนข้อกำหนดพินัยกรรม -- ส่วนที่ 14 พินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรมเป็นโมฆะ -- หมวด 1 ผู้ทำพินัยกรรมมีอายุไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนด -- หมวด 2 ผู้ทำพินัยกรรมเป็นบุคคลถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือวิกลจริต -- หมวด 3 พินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรมขัดต่อกฎหมายตามมาตรา 1705

ส่วนที่ 15 ผู้จัดการมรดก -- หมวด 1 ผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรม -- หมวด 2 ผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาล -- หมวด 3 ผู้จัดการมรดกโดยทายาทเป็นผู้ตั้ง -- หมวด 4 คุณสมบัติของผู้จัดการมรดก -- หมวด 5 อำนาจหน้าที่และความรับผิดของผู้จัดการมรดก -- หมวด 6 สิทธิและหน้าที่ของผู้จัดการมรดกอันเป็นหลักใหญ่ -- หมวด 7 ความผูกพันของทายาทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่ผู้จัดการมรดกกระทำ -- หมวด 8 การทำนิติกรรมของผู้จัดการมรดกเป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดก -- หมวด 9 ผู้จัดการมรดกจะต้องจัดการด้วยตนเอง -- หมวด 10 การสืบหาตัวผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับพินัยกรรม -- หมวด 11 หน้าที่ในการทำบัญชีทรัพย์มรดก -- หมวด 12 การนำบทบัญญัติในหมวดว่าด้วยความปกครองของบรรพ 5 มาใช้บังคับ -- หมวด 13 การให้อนุมัติ การปลดเปลื้องความรับผิดและข้อตกลงเกี่ยวกับรายงานแสดงบัญชี -- หมวด 14 อำนาจหน้าที่อื่นๆ -- หมวด 15 บำเหน็จของผู้จัดการมรดก -- หมวดที่ 16 อายุความเกี่ยวกับการจัดการมรดก -- หมวดที่ 17 ความสิ้นสุดจากการเป็นผู้จัดการมรดก -- บทที่ 1 เมื่อผู้จัดการมรดกตาย -- บทที่ 2 เมื่อผู้จัดการมรดกลาออก -- บทที่ 3 เมื่อศาลสั่งถอนผู้จัดการมรดก

ส่วนที่ 16 การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงิน -- หมวด 1 ทายาทต้องบอกทรัพย์มรดกและหนี้สินของผู้ตายแก่ผู้จัดการมรดก -- หมวด 2 กรณีให้ถือว่าทรัพย์มรดกยังอยู่ในระหว่างจัดการ -- หมวด 3 เจ้าหนี้กองมรดกมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์มรดกของผู้ตายเท่านั้น -- หมวด 4 เจ้าหนี้กองมรดกจะบังคับสิทธิเรียกร้องต่อทายาทคนใดก็ได้ -- หมวด 5 ก่อนแบ่งมรดกเจ้าหนี้กองมรดกจะบังคับชำระหนี้เต็มจำนวนจากกองมรดกก็ได้ -- หมวด 6 ลำดับหนี้ที่จะชำระก่อนและหลัง -- หมวด 7 ลำดับของทรัพย์ที่เอาชำระหนี้ -- หมวด 8 สิทธิของเจ้าหนี้ในการคัดค้านการขายทอดตลาดและตีราคาทรัพย์สิน -- หมวด 9 เจ้าหนี้ที่เป็นผู้รับประโยชน์ในการประกันชีวิต -- หมวด 10 ความผูกพันของทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมลักษณะทั่วไป -- หมวด 11 กำหนดเวลาที่ผู้จัดการมรดกไม่จำต้องส่งมอบทรัพย์มรดกให้แก่ทายาท.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544