อ่านเอาเรื่อง-- กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ ; พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 / The Justice Group.  (Text) (Text)

จัสทิส กรุ๊ป
Call no.: KPT1942 .อ635 2556Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2556] [2013]Description: 424 หน้าISBN: 9786162600708Other title: อ่านเอาเรื่อง ฉบับเตรียมสอบ กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ [Cover title]Subject(s): ล้มละลาย -- ไทยการฟื้นตัวบริษัท -- ไทยLOC classification: KPT1942 | .อ635 2556
Contents:กฏหมายล้มละลาย -- บทหลักเกณฑ์การพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย มาตรา 7 -- ข้อสันนิษฐานว่าลูกหนี้เป็นบุคคลมีหนี้สินล้นพ้นตัว มาตรา 8 -- หลักเกณฑ์การฟ้องคดีล้มละลายของเจ้าหนี้ไม่มีประกัน มาตรา 9 -- การฟ้องคดีล้มละลายของเจ้าหนี้มีประกัน มาตรา 10 -- การพิจารณาคดีล้มละลาย มาตรา 14 -- การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ มาตราร 22 -- ลูกหนี้ที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ห้ามกระทำการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินมาตรา 24 -- การเข้าว่าคดีแทนลูกหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ มาตรา 25 -- การประชุมเจ้าหนี้ มาตรา 31, มาตรา 32 -- การเพิกถอนมติที่ประชุมเจ้าหนี้ มาตรา 36 -- การประนอมหนี้ ก่อนล้มละลาย มาตรา 45 -- การประนอมหนี้ภายหลังล้มละลาย มาตรา 63 -- ผลของการประนอมหนี้ มาตรา 56 -- การประนอมหนี้ไม่มีผลต่อบุคคลภายนอก มาตรา 59 -- การยกเลิกการประนอมหนี้ มาตรา 60 -- เจ้าหนี้ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ มาตรา 27 -- หลักเกณฑ์การขอรับชำระหนี้ มาตรา 91 -- การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ผู้ชนะคดีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ มาตรา 93 -- การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ไม่มีประกัน มาตรา 94 -- การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้มีประกัน มาตรา 95-97 -- การขอรับชำระหนี้ของลูกหนี้ร่วม มาตรา 101 -- เจ้าหนี้ใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ มาตรา 102 -- การตรวจคำขอรับชำระหนี้ มาตรา 104-105 -- คำขอรับชำระหนี้ที่มีผู้โต้แย้ง มาตรา 107 -- การขอแก้ไขคำสั่งอนุญาตให้รับชำระหนี้โดยผิดหลง มาตรา 108 -- การพิจารณาการฉ้อฉล มาตรา 113, 144 -- การเพิกถอนการให้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่น มาตรา 115, 116 -- การทวงหนี้ของลูกหนี้ มาตรา 119 -- เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ยอมรับทรัพย์สินหรือสิทธิตามสัญญา มาตรา 122 -- กิจการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้ มาตรา 145 -- การคัดค้านการกระทำหรือคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ มาตรา 146 -- การปลดจากล้มละลาย มาตรา 67/1, 71, 81/1 -- ผลของคำสั่งปลดจากล้มละลาย มาตรา 77 -- เหตุแห่งการยกเลิกการล้มละลาย มาตรา 135 -- ผลของคำสั่งยกเลิกการล้มละลาย มาตรา 136กฏหมายฟื้นฟูกิจการ -- บทนิยามเจ้าหนี้ มาตรา 90/1 -- การร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/2 -- เงื่อนไขในการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/3 -- ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ มาตรา 90/4 -- การดำเนินการของศาลในชั้นรับคำร้องขอ มาตรา 90/9 -- การพิจารณาคำสั่งขอให้ฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/10 -- ผลของคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/12 -- การตั้งผู้นำแผน มาตรา 90/17 -- การจัดการทรัพย์สินระหว่างดำเนินการตั้งผู้ทำแผน มาตรา 90/20 -- อำนาจของผู้ทำแผน มาตรา 90/25 -- การขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/26 -- หนี้ที่มีสิทธิขอรับชำระหนี้ได้ในการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ มาตรา 90/27 -- คำสั่งเกี่ยวกับคำขอรับชำระหนี้และการร้องคัดค้านต่อศาล มาตรา 90/32 -- การใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ มาตรา 90/33 -- การทวงหนี้ มาตรา 90/39 -- การเพิกถอนการโอนในการฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/41, 90/41 ทวิ -- การจัดกลุ่มเจ้าหนี้ มาตรา 90/42 ทวิ -- ผลของการจัดกลุ่ม มาตรา 90/42 ตรี -- มติยอมรับแผน มาตรา 90/46 -- กรณีถือว่าเจ้าหนี้ยอมรับแผน มาตรา 90/46 ทวิ -- การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/57 -- เงื่อนไขของแผนที่ศาลให้ความเห็นชอบ มาตรา 90/58 -- การดำเนินการภายหลังศาลมีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/60 -- หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/62 -- การยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและผลของคำสั่ง มาตรา 90/76 -- การยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/70 -- ผลของคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/75.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1942 .อ635 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012345311
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1942 .อ635 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012345329
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1942 .อ635 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013288858
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1942 .อ635 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013288841
รายการจองทั้งหมด: 0

กฏหมายล้มละลาย -- บทหลักเกณฑ์การพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย มาตรา 7 -- ข้อสันนิษฐานว่าลูกหนี้เป็นบุคคลมีหนี้สินล้นพ้นตัว มาตรา 8 -- หลักเกณฑ์การฟ้องคดีล้มละลายของเจ้าหนี้ไม่มีประกัน มาตรา 9 -- การฟ้องคดีล้มละลายของเจ้าหนี้มีประกัน มาตรา 10 -- การพิจารณาคดีล้มละลาย มาตรา 14 -- การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ มาตราร 22 -- ลูกหนี้ที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ห้ามกระทำการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินมาตรา 24 -- การเข้าว่าคดีแทนลูกหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ มาตรา 25 -- การประชุมเจ้าหนี้ มาตรา 31, มาตรา 32 -- การเพิกถอนมติที่ประชุมเจ้าหนี้ มาตรา 36 -- การประนอมหนี้ ก่อนล้มละลาย มาตรา 45 -- การประนอมหนี้ภายหลังล้มละลาย มาตรา 63 -- ผลของการประนอมหนี้ มาตรา 56 -- การประนอมหนี้ไม่มีผลต่อบุคคลภายนอก มาตรา 59 -- การยกเลิกการประนอมหนี้ มาตรา 60 -- เจ้าหนี้ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ มาตรา 27 -- หลักเกณฑ์การขอรับชำระหนี้ มาตรา 91 -- การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ผู้ชนะคดีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ มาตรา 93 -- การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ไม่มีประกัน มาตรา 94 -- การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้มีประกัน มาตรา 95-97 -- การขอรับชำระหนี้ของลูกหนี้ร่วม มาตรา 101 -- เจ้าหนี้ใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ มาตรา 102 -- การตรวจคำขอรับชำระหนี้ มาตรา 104-105 -- คำขอรับชำระหนี้ที่มีผู้โต้แย้ง มาตรา 107 -- การขอแก้ไขคำสั่งอนุญาตให้รับชำระหนี้โดยผิดหลง มาตรา 108 -- การพิจารณาการฉ้อฉล มาตรา 113, 144 -- การเพิกถอนการให้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่น มาตรา 115, 116 -- การทวงหนี้ของลูกหนี้ มาตรา 119 -- เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ยอมรับทรัพย์สินหรือสิทธิตามสัญญา มาตรา 122 -- กิจการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้ มาตรา 145 -- การคัดค้านการกระทำหรือคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ มาตรา 146 -- การปลดจากล้มละลาย มาตรา 67/1, 71, 81/1 -- ผลของคำสั่งปลดจากล้มละลาย มาตรา 77 -- เหตุแห่งการยกเลิกการล้มละลาย มาตรา 135 -- ผลของคำสั่งยกเลิกการล้มละลาย มาตรา 136

กฏหมายฟื้นฟูกิจการ -- บทนิยามเจ้าหนี้ มาตรา 90/1 -- การร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/2 -- เงื่อนไขในการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/3 -- ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ มาตรา 90/4 -- การดำเนินการของศาลในชั้นรับคำร้องขอ มาตรา 90/9 -- การพิจารณาคำสั่งขอให้ฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/10 -- ผลของคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/12 -- การตั้งผู้นำแผน มาตรา 90/17 -- การจัดการทรัพย์สินระหว่างดำเนินการตั้งผู้ทำแผน มาตรา 90/20 -- อำนาจของผู้ทำแผน มาตรา 90/25 -- การขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/26 -- หนี้ที่มีสิทธิขอรับชำระหนี้ได้ในการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ มาตรา 90/27 -- คำสั่งเกี่ยวกับคำขอรับชำระหนี้และการร้องคัดค้านต่อศาล มาตรา 90/32 -- การใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ มาตรา 90/33 -- การทวงหนี้ มาตรา 90/39 -- การเพิกถอนการโอนในการฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/41, 90/41 ทวิ -- การจัดกลุ่มเจ้าหนี้ มาตรา 90/42 ทวิ -- ผลของการจัดกลุ่ม มาตรา 90/42 ตรี -- มติยอมรับแผน มาตรา 90/46 -- กรณีถือว่าเจ้าหนี้ยอมรับแผน มาตรา 90/46 ทวิ -- การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/57 -- เงื่อนไขของแผนที่ศาลให้ความเห็นชอบ มาตรา 90/58 -- การดำเนินการภายหลังศาลมีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/60 -- หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/62 -- การยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและผลของคำสั่ง มาตรา 90/76 -- การยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/70 -- ผลของคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/75.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544