นิติเวชศาสตร์และกฎหมายการแพทย์ / แสวง บุญเฉลิมวิภาส บรรณาธิการ.  (Text) (Text)

แสวง บุญเฉลิมวิภาส
Call no.: W700 .น662 2556Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Description: 327 หน้า : ภาพประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2555.ISBN: 9786162691614Other title: กฎหมายการแพทย์ [Portion of title]Subject(s): นิติเวชศาสตร์กฎหมายการแพทย์
Contents:ภาวะแกนสมองตายและการปลูกถ่ายอวัยวะ / วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ -- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 / จันทิมา ธนาสว่างกุล -- การควบคุมการส่งเสริมการขายยาที่เสนอต่อแพทย์ : กรณีศึกษาต่างประเทศและข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย / ไพศาล ลิ้มสถิตย์ -- กฎหมายกับการวิจัยในมนุษย์ / อำนาจ บุบผามาศ -- สิทธิของทายาทในข้อมูลเวชระเบียนของผู้ตาย / จุมพล แดงสกุล -- "ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ... " : หลักการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายในเชิงระบบโดยมิได้มุ่งโทษตัวบุคคล / นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ -- หมวด 3 นิติวิทยาศาสตร์ -- ปัญาหาการทำงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / อัมพร จารุจินดา -- การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยใช้ลายพิมพ์นิ้วมือ / สุวิไล คุณาชีวะ -- ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิด / อัมพร จารุจินดา -- ประวัติการทำงานของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks W700 .น662 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014104104
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks W700 .น662 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012342094
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks W700 .น662 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013969861
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks W700 .น662 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013969846
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books W700 .น662 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 09/06/2022 31379013969853
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2555.

หมวด 1 นิติเวชศาสตร์ -- นิติเวชศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์ กฎหมายทางการแพทย์ / แสวง บุญเฉลิมวิภาส -- การศึกษาการพัฒนาระบบชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย / แสวง บุญเฉลิมวิภาส -- เวชปฏิบัติทางนิติเวชศาสตร์กับเจตจำนงในกฎหมายชันสูตรพลิกศพของไทย : ว่าด้วยสาเหตุ พฤติการณ์ที่ตาย และการประมาณเวลาตาย / สมบูรณ์ ธรรมเถกิงกิจ และ นิติกร โปริสวาณิชย์ -- บาดแผลและข้อกฎหมาย / วิชาญ เปี้ยวนิ่ม -- DNA กับการพิสูจน์ความจริงในทางคดี / ธานินทร์ ภู่พัฒน์ -- ความผิดเกี่ยวกับเพศ / เอนก ยมจินดา -- พระราชบัญญัติสุขภาพจิต : กฎหมายคุ้มครองสิทธิของผู้มีความผิดปกติทางจิต / ดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์ -- การตรวจสารพิษและสารเสพติดในกระบวนการยุติธรรม / พีรยุทธ เฟื่องฟุ้ง และ วิชัย วงศ์ชนะภัย -- หมวด 2 กฎหมายการแพทย์ -- พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติกับสุขภาวะของคนไทย / อำพล จินดาวัฒนะ -- ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ / ประมวล วีรุตมเสน -- การทำหนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต (advance directives) และการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบประคับประคอง (palliative care) / รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ

ภาวะแกนสมองตายและการปลูกถ่ายอวัยวะ / วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ -- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 / จันทิมา ธนาสว่างกุล -- การควบคุมการส่งเสริมการขายยาที่เสนอต่อแพทย์ : กรณีศึกษาต่างประเทศและข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย / ไพศาล ลิ้มสถิตย์ -- กฎหมายกับการวิจัยในมนุษย์ / อำนาจ บุบผามาศ -- สิทธิของทายาทในข้อมูลเวชระเบียนของผู้ตาย / จุมพล แดงสกุล -- "ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ... " : หลักการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายในเชิงระบบโดยมิได้มุ่งโทษตัวบุคคล / นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ -- หมวด 3 นิติวิทยาศาสตร์ -- ปัญาหาการทำงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / อัมพร จารุจินดา -- การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยใช้ลายพิมพ์นิ้วมือ / สุวิไล คุณาชีวะ -- ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิด / อัมพร จารุจินดา -- ประวัติการทำงานของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544