กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ / สหธน รัตนไพจิตร.  (Text) (Text)

สหธน รัตนไพจิตร, 2501-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน
Call no.: KPT937 .ส533 2556Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 27, 1088 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789744666758Subject(s): ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ -- ไทยLOC classification: KPT937 | .ส533 2556
Contents:ส่วนที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับตราสารเปลี่ยนมือ : วิวัฒนาการ ประเภทและลักษณะพิเศษ -- ก วิวัฒนาการ -- ข ประเภทของตราสารเปลี่ยนมือ -- ค ลักษณะของตราสารเปลี่ยนมือ -- ส่วนที่ 2 ตราสารเปลี่ยนมือที่รับรองโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ตั๋วเงิน -- บทที่ 1 วิวัฒนาการ ประเภท บทบาทและลักษณะเฉพาะของตั๋วเงิน -- ก วิวัฒนาการ -- ข ประเภทและบทบาทของตั๋วเงิน -- ค ลักษณะเฉพาะของตั๋วเงิน -- บทที่ 2 บทบัญญัติทั่วไปของตั๋วเงิน -- ก ประเภทของตั๋วเงิน -- ข ข้อความในตั๋วเงิน -- ค ผู้ลงลายมือชื่อในตั๋วต้องรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงิน -- ง การลงลายมือชื่อในฐานะตัวแทน -- จ ลายมือชื่อของบุคคลซึ่งไม่อาจเป็นคู่สัญญาแห่งตั๋วเงินได้ หรือเป็นได้แต่ไม่เต็มผล -- ฉ วันผ่อนและการผ่อนเวลา -- ช ใบประจำต่อ -- บทที่ 3 ผู้ทรง -- ก ผู้ทรง -- ข เจ้าหนี้อื่น ๆ นอกจากผู้ทรง -- บทที่ 4 การออกตั๋วแลกเงิน -- ก ข้อความคิด -- ข รายการตามตั๋วแลกเงิน -- ค ดอกเบี้ย -- บทที่ 5 ข้อกำหนดลบล้างหรือจำกัดความรับผิดและข้อกำหนดลดละหน้าที่ในตั๋วแลกเงิน -- ก ข้อความคิด -- ข การจดข้อกำหนดลบล้างหรือจำกัดความรับผิดและข้อกำหนดลดละหน้าที่ -- ค ข้อกำหนดในลักษณะต่าง ๆที่นิยมใช้ และผลทางกฎหมาย -- ง ข้อสังเกต -- บทที่ 6 การโอนตั๋วแลกเงิน -- ก ข้อความคิด -- ข วิธีการโอนตั๋วแลกเงิน -- ค ผลของการสลักหลังตั๋วเงิน -- ง ลูกหนี้แสดงเจตนาห้ามโอน -- จ ข้อกำหนดเพิ่มเติมประกอบการสลักหลัง -- ฉ การสลักหลังอันมิได้เป็นการโอนสิทธิในตั๋วเงิน -- ช บทบัญญัติคุ้มครองผู้ทรงโดยสุจริตบทที่ 7 การรับรอง -- ก ความทั่วไป -- ข การยื่นตั๋วให้รับรอง -- ค การยื่นตั๋วให้ผู้จ่ายรับรองเป็นสิทธิของผู้ทรงตั๋ว -- ง ระยะเวลาที่ผู้จ่ายจะรับรอง -- จ คำรับรอง -- ฉ ประเภทของการรับรอง -- ช ผลของการยื่นตั๋วแลกเงินให้รับรอง -- บทที่ 8 อาวัล -- ก ข้อความคิด -- ข ผู้รับอาวัลและผู้ถูกอาวัล -- ค วิธีการรับอาวัล -- ง ระยะเวลาเข้ารับอาวัล -- จ ผลของการอาวัล -- ฉ สิทธิไล่เบี้ยของผู้รับอาวัล -- บทที่ 9 การใช้เงิน -- ก ข้อความคิด -- ข การยื่นตั๋วให้ใช้เงิน -- ค ผลของการไม่ยื่นตั๋วให้ใช้เงินในวันที่ตั๋วถึงกำหนด -- ง การใช้เงินตามตั๋ว -- จ การใช้เงินโดยชอบ -- บทที่ 10 การสอดเข้าแก้หน้า -- ก ความทั่วไป -- ข การสอดเข้าแก้หน้า -- ค การรับรองเพื่อแก้หน้า -- ง การใช้เงินเพื่อแก้หน้า -- บทที่ 11 สิทธิไล่เบี้ย -- ก ข้อความคิด -- ข เงื่อนไขการใช้สิทธิไล่เบี้ย -- ค การใช้สิทธิไล่เบี้ย -- ง จำนวนเงินซึ่งต้องรับผิดต่อผู้ทรง -- จ การใช้เงินและเข้าถือเอาตั๋ว -- ฉ การไล่เบี้ยในกรณีที่มีการรับรองบางส่วน -- ช การสิ้นสิทธิไล่เบี้ย -- ซ เหตุจำเป็นกรณียื่นตั๋วหรือทำคำคัดค้านล่าช้า -- บทที่ 12 ตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ -- ก ข้อความคิด -- ข การออกตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ -- ค การสลักหลังตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ -- ง การรับรองตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ -- จ การใช้เงินตามตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ -- ฉ ความแตกต่างระหว่างตั๋วแลกเงินเป็นสำรับกับตั๋วแลกเงินทั่วไปที่มีเพียงฉบับเดียว -- ช สำเนาตั๋วแลกเงิน (Copy) -- บทที่ 13 ตั๋วสัญญาใช้เงิน -- ก ความทั่วไป -- ข ลักษณะสำคัญของตั๋วสัญญาใช้เงิน -- ค การออกตั๋วสัญญาใช้เงินง บทบัญญัติว่าด้วยตั๋วแลกเงินที่นำมาใช้กับตั๋วสัญญาใช้เงิน -- จ ความรับผิดของผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน -- ฉ ความแตกต่างระหว่างตั๋วสัญญาใช้เงิน และตั๋วแลกเงินซึ่งมีผู้สั่งจ่ายและผู้จ่ายเป็นบุคคลเดียวกัน -- บทที่ 14 เช็ค -- ก ความทั่วไป -- ข การออกเช็ค -- ค บทบัญญัติว่าด้วยตั๋วแลกเงินที่นำมาใช้กับเช็ค -- ง การใช้เงินตามเช็ค -- จ เช็คที่ธนาคารจดรับรอง -- ฉ เช็คขีดคร่อม -- ช การคืนเช็คโดยธนาคาร -- บทที่ 15 อายุความ -- ก ข้อความคิด -- ข อายุความตามสัญญาตั๋วเงิน -- ค อายุความสะดุดหยุดลง -- ง กรณีสิทธิตามตั๋วเงินสูญสิ้นไปเพราะเหตุอายุความ หรือเหตุอื่น ๆ -- บทที่ 16 ตั๋วเงินซึ่งมีการแก้ไขข้อความสำคัญ -- ก ข้อความคิด -- ข การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตั๋วเงิน -- ค ผลของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตั๋วเงิน -- ง ข้อสังเกตกรณีการใช้เงินตามตั๋วซึ่งมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตั๋วเงิน -- บทที่ 17 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก ตั๋วเงินหาย -- ก ข้อความคิด -- ข ตั๋วเงินที่มีลายมือชื่อปลอม หรือลายมือชื่อที่ลงโดยปราศจากอำนาจ -- ค ผลของลายมือชื่อปลอมหรือลายมือชื่อที่ลงโดยปราศจากอำนาจ -- ง หน้าที่ของผู้ทรงตั๋วเงินกรณีตั๋วเงินถูกลักหรือตั๋วเงินหาย -- จ สิทธิของผู้ทรงตั๋วเงินในการขอให้ออกตั๋วเงินฉบับใหม่ ในกรณีตั๋วเงินถูกลักหรือตั๋วเงินหาย -- บทที่ 18 การคุ้มครองผู้ใช้เงินตามตั๋ว -- ก ข้อความคิด -- ข หลักเกณฑ์ทั่วไปว่าด้วยการใช้เงินโดยชอบ -- ค หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้เงินโดยชอบในกรณีตั๋วเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายและถึงกำหนดเมื่อทวงถาม -- ง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้เงินโดยชอบในกรณีเช็คขีดคร่อม -- จ ผลของการใช้เงินตามตั๋วบทที่ 19 การใช้ตั๋วแลกเงินในฐานะที่เป็นตราสารทางการเงินเพื่อระดมเงินจากประชาชน -- ก ความเป็นมา -- ข บทบาทของตั๋วแลกเงินในทางธุรกิจ -- ค เนื้อหาของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตั๋วแลกเงินในฐานะที่เป็นตราสารทางการเงินเพื่อระดมเงินจากประชาชน -- บทที่ 20 ประเภทของเช็คทางธุรกิจ -- ก เช็คระบุชื่อและเช็คผู้ถือ -- ข เช็คตามคำสั่งหรือออเดอร์เช็ค (Order cheque) และเช็คผู้ถือหรือแบเรอร์เช็ค (Bearer cheque) -- ค เช็คขีดคร่อมและเช็คไม่ขีดคร่อม -- ง แคชเชียร์เช็ค (Cashier cheque, manager cheque) -- ส่วนที่ 3 ตราสารเปลี่ยนมือที่รับรองโดยกฎหมายอื่น : บัตรเงินฝาก -- ก ความทั่วไป -- ข ลักษณะทางกฎหมายของบัตรเงินฝาก -- ค รายการตามบัตรเงินฝาก -- ง บทบัญญัติในเรื่องตั๋วเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่นำมาใช้บังคับกับบัตรเงินฝากโดยอนุโลม -- จ การควบคุมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 -- ช ความแตกต่างระหว่างบัตรเงินฝากกับการฝากเงินแบบธรรมดาและตั๋วแลกเงิน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT937 .ส533 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014006697
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT937 .ส533 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014006770
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT937 .ส533 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014006721
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT937 .ส533 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014006762
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT937 .ส533 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014006713
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT937 .ส533 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014006754
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT937 .ส533 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014006739
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT937 .ส533 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014006747
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT937 .ส533 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014006788
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT937 .ส533 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014006705
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT937 .ส533 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014006549
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT937 .ส533 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014006564
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT937 .ส533 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014006572
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT937 .ส533 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014006523
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT937 .ส533 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014006580
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT937 .ส533 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014006499
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT937 .ส533 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014006556
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT937 .ส533 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014006531
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT937 .ส533 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014006507
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT937 .ส533 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014006515
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT929.3.น64 ช93 2559 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)) / KPT930.3 .ช93 2559 วิเคราะห์พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 / KPT937 .ศ46 2559 ปัญหาการนำบทบัญญัติลักษณะตั๋วเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้กับบัตรเงินฝาก / KPT937 .ส533 2556 กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ / KPT937 .ส533 2556 กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ / KPT938 .ก52 2556 พร้อมสอบ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์. ตั๋วเงิน / KPT938 .พ93 2557 คำอธิบายกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน /

ส่วนที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับตราสารเปลี่ยนมือ : วิวัฒนาการ ประเภทและลักษณะพิเศษ -- ก วิวัฒนาการ -- ข ประเภทของตราสารเปลี่ยนมือ -- ค ลักษณะของตราสารเปลี่ยนมือ -- ส่วนที่ 2 ตราสารเปลี่ยนมือที่รับรองโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ตั๋วเงิน -- บทที่ 1 วิวัฒนาการ ประเภท บทบาทและลักษณะเฉพาะของตั๋วเงิน -- ก วิวัฒนาการ -- ข ประเภทและบทบาทของตั๋วเงิน -- ค ลักษณะเฉพาะของตั๋วเงิน -- บทที่ 2 บทบัญญัติทั่วไปของตั๋วเงิน -- ก ประเภทของตั๋วเงิน -- ข ข้อความในตั๋วเงิน -- ค ผู้ลงลายมือชื่อในตั๋วต้องรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงิน -- ง การลงลายมือชื่อในฐานะตัวแทน -- จ ลายมือชื่อของบุคคลซึ่งไม่อาจเป็นคู่สัญญาแห่งตั๋วเงินได้ หรือเป็นได้แต่ไม่เต็มผล -- ฉ วันผ่อนและการผ่อนเวลา -- ช ใบประจำต่อ -- บทที่ 3 ผู้ทรง -- ก ผู้ทรง -- ข เจ้าหนี้อื่น ๆ นอกจากผู้ทรง -- บทที่ 4 การออกตั๋วแลกเงิน -- ก ข้อความคิด -- ข รายการตามตั๋วแลกเงิน -- ค ดอกเบี้ย -- บทที่ 5 ข้อกำหนดลบล้างหรือจำกัดความรับผิดและข้อกำหนดลดละหน้าที่ในตั๋วแลกเงิน -- ก ข้อความคิด -- ข การจดข้อกำหนดลบล้างหรือจำกัดความรับผิดและข้อกำหนดลดละหน้าที่ -- ค ข้อกำหนดในลักษณะต่าง ๆที่นิยมใช้ และผลทางกฎหมาย -- ง ข้อสังเกต -- บทที่ 6 การโอนตั๋วแลกเงิน -- ก ข้อความคิด -- ข วิธีการโอนตั๋วแลกเงิน -- ค ผลของการสลักหลังตั๋วเงิน -- ง ลูกหนี้แสดงเจตนาห้ามโอน -- จ ข้อกำหนดเพิ่มเติมประกอบการสลักหลัง -- ฉ การสลักหลังอันมิได้เป็นการโอนสิทธิในตั๋วเงิน -- ช บทบัญญัติคุ้มครองผู้ทรงโดยสุจริต

บทที่ 7 การรับรอง -- ก ความทั่วไป -- ข การยื่นตั๋วให้รับรอง -- ค การยื่นตั๋วให้ผู้จ่ายรับรองเป็นสิทธิของผู้ทรงตั๋ว -- ง ระยะเวลาที่ผู้จ่ายจะรับรอง -- จ คำรับรอง -- ฉ ประเภทของการรับรอง -- ช ผลของการยื่นตั๋วแลกเงินให้รับรอง -- บทที่ 8 อาวัล -- ก ข้อความคิด -- ข ผู้รับอาวัลและผู้ถูกอาวัล -- ค วิธีการรับอาวัล -- ง ระยะเวลาเข้ารับอาวัล -- จ ผลของการอาวัล -- ฉ สิทธิไล่เบี้ยของผู้รับอาวัล -- บทที่ 9 การใช้เงิน -- ก ข้อความคิด -- ข การยื่นตั๋วให้ใช้เงิน -- ค ผลของการไม่ยื่นตั๋วให้ใช้เงินในวันที่ตั๋วถึงกำหนด -- ง การใช้เงินตามตั๋ว -- จ การใช้เงินโดยชอบ -- บทที่ 10 การสอดเข้าแก้หน้า -- ก ความทั่วไป -- ข การสอดเข้าแก้หน้า -- ค การรับรองเพื่อแก้หน้า -- ง การใช้เงินเพื่อแก้หน้า -- บทที่ 11 สิทธิไล่เบี้ย -- ก ข้อความคิด -- ข เงื่อนไขการใช้สิทธิไล่เบี้ย -- ค การใช้สิทธิไล่เบี้ย -- ง จำนวนเงินซึ่งต้องรับผิดต่อผู้ทรง -- จ การใช้เงินและเข้าถือเอาตั๋ว -- ฉ การไล่เบี้ยในกรณีที่มีการรับรองบางส่วน -- ช การสิ้นสิทธิไล่เบี้ย -- ซ เหตุจำเป็นกรณียื่นตั๋วหรือทำคำคัดค้านล่าช้า -- บทที่ 12 ตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ -- ก ข้อความคิด -- ข การออกตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ -- ค การสลักหลังตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ -- ง การรับรองตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ -- จ การใช้เงินตามตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ -- ฉ ความแตกต่างระหว่างตั๋วแลกเงินเป็นสำรับกับตั๋วแลกเงินทั่วไปที่มีเพียงฉบับเดียว -- ช สำเนาตั๋วแลกเงิน (Copy) -- บทที่ 13 ตั๋วสัญญาใช้เงิน -- ก ความทั่วไป -- ข ลักษณะสำคัญของตั๋วสัญญาใช้เงิน -- ค การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน

ง บทบัญญัติว่าด้วยตั๋วแลกเงินที่นำมาใช้กับตั๋วสัญญาใช้เงิน -- จ ความรับผิดของผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน -- ฉ ความแตกต่างระหว่างตั๋วสัญญาใช้เงิน และตั๋วแลกเงินซึ่งมีผู้สั่งจ่ายและผู้จ่ายเป็นบุคคลเดียวกัน -- บทที่ 14 เช็ค -- ก ความทั่วไป -- ข การออกเช็ค -- ค บทบัญญัติว่าด้วยตั๋วแลกเงินที่นำมาใช้กับเช็ค -- ง การใช้เงินตามเช็ค -- จ เช็คที่ธนาคารจดรับรอง -- ฉ เช็คขีดคร่อม -- ช การคืนเช็คโดยธนาคาร -- บทที่ 15 อายุความ -- ก ข้อความคิด -- ข อายุความตามสัญญาตั๋วเงิน -- ค อายุความสะดุดหยุดลง -- ง กรณีสิทธิตามตั๋วเงินสูญสิ้นไปเพราะเหตุอายุความ หรือเหตุอื่น ๆ -- บทที่ 16 ตั๋วเงินซึ่งมีการแก้ไขข้อความสำคัญ -- ก ข้อความคิด -- ข การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตั๋วเงิน -- ค ผลของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตั๋วเงิน -- ง ข้อสังเกตกรณีการใช้เงินตามตั๋วซึ่งมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตั๋วเงิน -- บทที่ 17 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก ตั๋วเงินหาย -- ก ข้อความคิด -- ข ตั๋วเงินที่มีลายมือชื่อปลอม หรือลายมือชื่อที่ลงโดยปราศจากอำนาจ -- ค ผลของลายมือชื่อปลอมหรือลายมือชื่อที่ลงโดยปราศจากอำนาจ -- ง หน้าที่ของผู้ทรงตั๋วเงินกรณีตั๋วเงินถูกลักหรือตั๋วเงินหาย -- จ สิทธิของผู้ทรงตั๋วเงินในการขอให้ออกตั๋วเงินฉบับใหม่ ในกรณีตั๋วเงินถูกลักหรือตั๋วเงินหาย -- บทที่ 18 การคุ้มครองผู้ใช้เงินตามตั๋ว -- ก ข้อความคิด -- ข หลักเกณฑ์ทั่วไปว่าด้วยการใช้เงินโดยชอบ -- ค หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้เงินโดยชอบในกรณีตั๋วเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายและถึงกำหนดเมื่อทวงถาม -- ง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้เงินโดยชอบในกรณีเช็คขีดคร่อม -- จ ผลของการใช้เงินตามตั๋ว

บทที่ 19 การใช้ตั๋วแลกเงินในฐานะที่เป็นตราสารทางการเงินเพื่อระดมเงินจากประชาชน -- ก ความเป็นมา -- ข บทบาทของตั๋วแลกเงินในทางธุรกิจ -- ค เนื้อหาของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตั๋วแลกเงินในฐานะที่เป็นตราสารทางการเงินเพื่อระดมเงินจากประชาชน -- บทที่ 20 ประเภทของเช็คทางธุรกิจ -- ก เช็คระบุชื่อและเช็คผู้ถือ -- ข เช็คตามคำสั่งหรือออเดอร์เช็ค (Order cheque) และเช็คผู้ถือหรือแบเรอร์เช็ค (Bearer cheque) -- ค เช็คขีดคร่อมและเช็คไม่ขีดคร่อม -- ง แคชเชียร์เช็ค (Cashier cheque, manager cheque) -- ส่วนที่ 3 ตราสารเปลี่ยนมือที่รับรองโดยกฎหมายอื่น : บัตรเงินฝาก -- ก ความทั่วไป -- ข ลักษณะทางกฎหมายของบัตรเงินฝาก -- ค รายการตามบัตรเงินฝาก -- ง บทบัญญัติในเรื่องตั๋วเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่นำมาใช้บังคับกับบัตรเงินฝากโดยอนุโลม -- จ การควบคุมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 -- ช ความแตกต่างระหว่างบัตรเงินฝากกับการฝากเงินแบบธรรมดาและตั๋วแลกเงิน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544