Normal view MARC view ISBD view

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน 2558 : คู่มือฉบับประชาชนสำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 / กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ; บรรณาธิการ/ผู้เรียบเรียง อรรถยุทธ์ ศรีสมุทร, ลดา ภู่มาศ.

Contributor(s): อรรถยุทธ์ ศรีสมุทร | ลดา ภู่มาศ | กรมอาเซียน.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: DS526.7 .ก133 2556Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Description: 100 หน้า : ภาพสีประกอบ.ISBN: 9789747709964.Other title: ห้าสิบแปดคำตอบสู่ประชาคมอาเซียน 2558 : คู่มือฉบับประชาชนสำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558.Subject(s): กลุ่มประเทศอาเซียน | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ | อาเซียน
Contents:
ข้อที่ 1 อาเซียนและประชาคมอาเซียนแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร -- ข้อที่ 2 การเป็นประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้นเมื่อใดในปี 2558 -- ข้อที่ 3 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างจากประชาคมอาเซียนอย่างไร -- ข้อที่ 4 อาเซียนกับสหภาพยุโรปเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร -- ข้อที่ 5 แล้วอาเซียนมีความร่วมมือทางการเงินอะไรบ้าง -- ข้อที่ 6 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างไร -- ข้อที่ 7 อาเซียนมีบทบาทอย่างไรในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก -- ข้อที่ 8 ASEAN common visa คืออะไร -- ข้อที่ 9 คนไทยและประเทศไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน -- ข้อที่ 10 อะไรคือความท้าทายของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน -- ข้อ 11 ไทยมีสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติหรือไม่และอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด -- ข้อ 12 เลขาธิการอาเซียนคือใคร มีหน้าที่อะไรและมีวิธีการคัดเลือก หรือสมัครอย่างไร -- ข้อ 13 คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติคืออะไร มีอำนาจหน้าที่ใด -- ข้อ 14 เหตุใดประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน -- ข้อ 15 ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยต้องขอรับการตรวจลงตราหรือที่เรียกว่า วีซ่า (Visa) หรือไม่ อย่างไรบ้าง
ข้อที่ 16 นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต (Passport) แล้วยังมีเอกสารผ่านแดนชนิดอื่นอีกหรือไม่และคนไทยจะใช้เอกสารผ่านแดนดังกล่าวในโอกาสใด -- ข้อที่ 17 อาเซียนดำเนินการอย่างไรบ้างในการลดขั้นตอนทางด้านศุลกากร -- ข้อที่ 18 การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะทำให้มีการค้าขายภายในอาเซียนกันเองอย่างเดียวใช่หรือไม่ -- ข้อที่ 19 การเคลื่อนย้ายธุรกิจบริการของอาเซียนคืออะไรครอบคลุมสาขาธุรกิจบริการใดบ้าง -- ข้อ 20 ช่วยอธิบายด้วยว่า รูปแบบของการเปิดเสรีการค้าบริการของอาเซียนเป็นอย่างไร -- ข้อ 21 เมื่อรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วจะทำให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างอิสระเสรีจริงหรือ -- ข้อที่ 22 อะไรคือข้อผูกพันของประเทศไทยในความตกลงอาเซียนว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (ASEAN agreement on Movement of Natural Persons : MNP) -- ข้อที่ 23 ค่าจ้างแรงงาน 300 บาทมีผลเช่นไรกับการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน -- ข้อที่ 24 เมื่อเป็นประชาคมอาเซียนแล้วการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยในอาเซียนภาษีเป็นศูนย์จริงหรือไม่ -- ข้อที่ 25 สินค้าไทยที่จะสามารถส่งออกไปในตลาดอาเซียนมากขึ้นและที่อาจต้องปรับตัวหลังการเปิดเสรีการค้าอาเซียนมีอะไรบ้าง
ข้อที่ 26 ภาคการเกษตรไทยจะได้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อย่างไร -- ข้อที่ 27 ภาคการเกษตรไทยมีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียนอย่างไร -- ข้อที่ 28 หากภาคเกษตรได้รับผลกระทบจาก AEC จะทำเช่นใดจะได้รับการสนับสนุนเยียวยาจากรัฐบาลหรือไม่ -- ข้อที่ 29 อาเซียนมีความร่วมมือด้านมาตรฐานสินค้าหรือไม่และเหตุใดจึงไม่กำหนดมาตรฐานสินค้าเฉพาะอาเซียนเอง -- ข้อที่ 30 อยากทราบว่า อาเซียนมีความร่วมมือด้านการปกครองผู้บริโภคจริงหรือ -- ข้อที่ 31 อะไรคือความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน -- ข้อที่ 32 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จะเตรียมความพร้อมอย่างไรในการเข้าสู่ AEC -- ข้อที่ 33 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำกรอบการเจรจาความตกลงต่างๆ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือไม่ อย่างไร -- ข้อที่ 34 ตามกฎบัตรอาเซียน (ASEAN charter) ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทำงานของอาเซียน ประเทศไทยจะต้องปรับเปลี่ยนให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทำงานของไทยด้วยหรือไม่ -- ข้อที่ 35 หน่วยงานใดในประเทศไทยเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลความร่วมมือด้านการศึกษาของอาเซียน -- ข้อที่ 36 ประโยชน์ของความร่วมมืออาเซียนด้านการศึกษาของอาเซียนมีอะไรบ้าง -- ข้อที่ 37 ระบบการโอนหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษาของอาเซียนคืออะไร -- ข้อที่ 38 ทราบหรือไม่ว่า เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน คืออะไร
ข้อที่ 39 คู่มือการจัดทำหลักสูตรอาเซียน (ASEAN curriculum sourcebook) คืออะไร -- ข้อที่ 40 คู่มือการจัดทำหลักสูตรอาเซียนมีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้าง -- ข้อที่ 41 จริงหรือไม่ที่ประเทศไทยจะเลื่อนการเปิด-ปิดภาคการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นและเราจะได้ประโยชน์อะไร -- ข้อที่ 42 บทบาทของครูในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีอะไรบ้าง -- ข้อที่ 43 เหตุใดไทยจึงให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงในอาเซียน -- ข้อที่ 44 เราใช้ตราสัญญลักษณ์อาเซียนและชื่ออาเซียนเป็นเครื่องหมายการค้าดีไหม -- ข้อที่ 45 ท่านรู้จักธงอาเซียนหรือไม่ -- ข้อที่ 46 จะติดธงอาเซียนคู่กับธงชาติไทยไว้ที่บ้านที่ทำการส่วนราชการไทยหรือโรงเรียนได้ไหม -- ข้อที่ 47 เมื่อเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว คนชาติอื่นๆ จะได้รับสิทธิรักษาพยาบาลฟรี เรียนฟรี เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฯลฯ เช่นเดียวกับคนไทยหรือไม่ -- ข้อที่ 48 อาเซียนมีกลไกเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนหรือไม่ -- ข้อที่ 49 คณะกรรมาธิการอาเซียนด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children : ACWC) มีกิจกรรมส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็กในด้านใดบ้าง อย่างไร
ข้อที่ 50 อาเซียนมีความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสิทธิคนพิการอย่างไร -- ข้อที่ 51 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการดำเนินงานเรื่องสตรีอย่างไรและประเทศให้ความสำคัญต่อประเด็นใดในความร่วมมืออาเซียนด้านสตรี -- ข้อที่ 52 ในประเทศไทย มีสมาคมอาเซียนสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องอาเซียนหรือไม่ -- ข้อที่ 53 ในภาคเหนือและภาคใต้ของไทยจะพบปัญหาหมอกควันจากไฟป่าที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นประจำทุกปี อาเซียนจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้หรือไม่ -- ข้อที่ 54 ติมอร์-เลสเต เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนหรือไม่ -- ข้อที่ 55 อาเซียนมีความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขหรือไม่ อย่างไร และประเทศไทยมีบทบาทด้านสาธารณสุขอาเซียนมากน้อยเพียงใด -- ข้อที่ 56 อัตลักษณ์อาเซียน (ASEAN identity) จะทำให้เราเสียวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ของไทย จริงหรือไม่ -- ข้อที่ 57 ทราบหรือไม่ว่า ดอกไม้ประจำประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศมีอะไรบ้าง -- ข้อที่ 58 สรุปแล้วคนไทย จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างสำหรับประชาคมอาเซียน.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Status Date due Barcode Item holds
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS526.7 .ก133 2556 (See Similar Items) Show map Available 31379014007554
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS526.7 .ก133 2556 (See Similar Items) Show map Checked out 31/05/2014 31379014007562
Total holds: 0

ข้อที่ 1 อาเซียนและประชาคมอาเซียนแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร -- ข้อที่ 2 การเป็นประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้นเมื่อใดในปี 2558 -- ข้อที่ 3 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างจากประชาคมอาเซียนอย่างไร -- ข้อที่ 4 อาเซียนกับสหภาพยุโรปเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร -- ข้อที่ 5 แล้วอาเซียนมีความร่วมมือทางการเงินอะไรบ้าง -- ข้อที่ 6 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างไร -- ข้อที่ 7 อาเซียนมีบทบาทอย่างไรในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก -- ข้อที่ 8 ASEAN common visa คืออะไร -- ข้อที่ 9 คนไทยและประเทศไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน -- ข้อที่ 10 อะไรคือความท้าทายของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน -- ข้อ 11 ไทยมีสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติหรือไม่และอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด -- ข้อ 12 เลขาธิการอาเซียนคือใคร มีหน้าที่อะไรและมีวิธีการคัดเลือก หรือสมัครอย่างไร -- ข้อ 13 คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติคืออะไร มีอำนาจหน้าที่ใด -- ข้อ 14 เหตุใดประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน -- ข้อ 15 ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยต้องขอรับการตรวจลงตราหรือที่เรียกว่า วีซ่า (Visa) หรือไม่ อย่างไรบ้าง

ข้อที่ 16 นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต (Passport) แล้วยังมีเอกสารผ่านแดนชนิดอื่นอีกหรือไม่และคนไทยจะใช้เอกสารผ่านแดนดังกล่าวในโอกาสใด -- ข้อที่ 17 อาเซียนดำเนินการอย่างไรบ้างในการลดขั้นตอนทางด้านศุลกากร -- ข้อที่ 18 การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะทำให้มีการค้าขายภายในอาเซียนกันเองอย่างเดียวใช่หรือไม่ -- ข้อที่ 19 การเคลื่อนย้ายธุรกิจบริการของอาเซียนคืออะไรครอบคลุมสาขาธุรกิจบริการใดบ้าง -- ข้อ 20 ช่วยอธิบายด้วยว่า รูปแบบของการเปิดเสรีการค้าบริการของอาเซียนเป็นอย่างไร -- ข้อ 21 เมื่อรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วจะทำให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างอิสระเสรีจริงหรือ -- ข้อที่ 22 อะไรคือข้อผูกพันของประเทศไทยในความตกลงอาเซียนว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (ASEAN agreement on Movement of Natural Persons : MNP) -- ข้อที่ 23 ค่าจ้างแรงงาน 300 บาทมีผลเช่นไรกับการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน -- ข้อที่ 24 เมื่อเป็นประชาคมอาเซียนแล้วการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยในอาเซียนภาษีเป็นศูนย์จริงหรือไม่ -- ข้อที่ 25 สินค้าไทยที่จะสามารถส่งออกไปในตลาดอาเซียนมากขึ้นและที่อาจต้องปรับตัวหลังการเปิดเสรีการค้าอาเซียนมีอะไรบ้าง

ข้อที่ 26 ภาคการเกษตรไทยจะได้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อย่างไร -- ข้อที่ 27 ภาคการเกษตรไทยมีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียนอย่างไร -- ข้อที่ 28 หากภาคเกษตรได้รับผลกระทบจาก AEC จะทำเช่นใดจะได้รับการสนับสนุนเยียวยาจากรัฐบาลหรือไม่ -- ข้อที่ 29 อาเซียนมีความร่วมมือด้านมาตรฐานสินค้าหรือไม่และเหตุใดจึงไม่กำหนดมาตรฐานสินค้าเฉพาะอาเซียนเอง -- ข้อที่ 30 อยากทราบว่า อาเซียนมีความร่วมมือด้านการปกครองผู้บริโภคจริงหรือ -- ข้อที่ 31 อะไรคือความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน -- ข้อที่ 32 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จะเตรียมความพร้อมอย่างไรในการเข้าสู่ AEC -- ข้อที่ 33 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำกรอบการเจรจาความตกลงต่างๆ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือไม่ อย่างไร -- ข้อที่ 34 ตามกฎบัตรอาเซียน (ASEAN charter) ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทำงานของอาเซียน ประเทศไทยจะต้องปรับเปลี่ยนให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทำงานของไทยด้วยหรือไม่ -- ข้อที่ 35 หน่วยงานใดในประเทศไทยเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลความร่วมมือด้านการศึกษาของอาเซียน -- ข้อที่ 36 ประโยชน์ของความร่วมมืออาเซียนด้านการศึกษาของอาเซียนมีอะไรบ้าง -- ข้อที่ 37 ระบบการโอนหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษาของอาเซียนคืออะไร -- ข้อที่ 38 ทราบหรือไม่ว่า เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน คืออะไร

ข้อที่ 39 คู่มือการจัดทำหลักสูตรอาเซียน (ASEAN curriculum sourcebook) คืออะไร -- ข้อที่ 40 คู่มือการจัดทำหลักสูตรอาเซียนมีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้าง -- ข้อที่ 41 จริงหรือไม่ที่ประเทศไทยจะเลื่อนการเปิด-ปิดภาคการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นและเราจะได้ประโยชน์อะไร -- ข้อที่ 42 บทบาทของครูในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีอะไรบ้าง -- ข้อที่ 43 เหตุใดไทยจึงให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงในอาเซียน -- ข้อที่ 44 เราใช้ตราสัญญลักษณ์อาเซียนและชื่ออาเซียนเป็นเครื่องหมายการค้าดีไหม -- ข้อที่ 45 ท่านรู้จักธงอาเซียนหรือไม่ -- ข้อที่ 46 จะติดธงอาเซียนคู่กับธงชาติไทยไว้ที่บ้านที่ทำการส่วนราชการไทยหรือโรงเรียนได้ไหม -- ข้อที่ 47 เมื่อเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว คนชาติอื่นๆ จะได้รับสิทธิรักษาพยาบาลฟรี เรียนฟรี เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฯลฯ เช่นเดียวกับคนไทยหรือไม่ -- ข้อที่ 48 อาเซียนมีกลไกเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนหรือไม่ -- ข้อที่ 49 คณะกรรมาธิการอาเซียนด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children : ACWC) มีกิจกรรมส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็กในด้านใดบ้าง อย่างไร

ข้อที่ 50 อาเซียนมีความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสิทธิคนพิการอย่างไร -- ข้อที่ 51 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการดำเนินงานเรื่องสตรีอย่างไรและประเทศให้ความสำคัญต่อประเด็นใดในความร่วมมืออาเซียนด้านสตรี -- ข้อที่ 52 ในประเทศไทย มีสมาคมอาเซียนสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องอาเซียนหรือไม่ -- ข้อที่ 53 ในภาคเหนือและภาคใต้ของไทยจะพบปัญหาหมอกควันจากไฟป่าที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นประจำทุกปี อาเซียนจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้หรือไม่ -- ข้อที่ 54 ติมอร์-เลสเต เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนหรือไม่ -- ข้อที่ 55 อาเซียนมีความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขหรือไม่ อย่างไร และประเทศไทยมีบทบาทด้านสาธารณสุขอาเซียนมากน้อยเพียงใด -- ข้อที่ 56 อัตลักษณ์อาเซียน (ASEAN identity) จะทำให้เราเสียวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ของไทย จริงหรือไม่ -- ข้อที่ 57 ทราบหรือไม่ว่า ดอกไม้ประจำประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศมีอะไรบ้าง -- ข้อที่ 58 สรุปแล้วคนไทย จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างสำหรับประชาคมอาเซียน.

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)