หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ. เล่ม 5 / คณะทำงาน ยงยุทธ อนุกูล ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

ยงยุทธ อนุกูล | สำนักงานศาลปกครอง. สำนักวิจัยและวิชาการ
Call no.: KPT2720 .ศ63 2556 ล. 5Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 4, 249 หน้าISBN: 9786163330017; 6163330013Subject(s): กฎหมายปกครอง -- ไทย -- คดีคำพิพากษาศาล -- ไทยLOC classification: KPT2720 | .ศ63 2556 ล. 5
Contents:1 ระยะเวลาการฟ้องคดีละเมิด : กรณีใช้สิทธิยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐ -- 2 ผู้ถือหุ้นในนิติบุคคล-- จะเข้ามาเป็นผู้ร้องสอดในคดีปกครองได้หรือไม่ ? -- 3 ละเลยต่อหน้าที่-- ระยะเวลาการฟ้องคดีที่แตกต่าง -- 4 สิทธิฟ้องคดีต่อศาล : หากหน่วยงานมีข้อขัดข้องในการบังคับทางปกครอง -- 5 "สิทธิของชุมชน" กับการเป็น "ผู้ร้องสอด" ในคดีปกครอง -- 6 ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายฤา-- จะเรียกร้องความเป็นธรรม -- 7 เพียงยื่นซองเสนอราคา-- จะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียแล้วหรือไม่ ? -- 8 การใช้อำนาจของทันตแพทยสภาในการควบคุมการประกอบวิชาชีพทันตกรรม -- 9 "ใบเสนอราคา" เอกสารที่ (ไม่) จำต้องใช้ ต้นฉบับในการยื่นซองประกวดราคา -- 10 "อุทธรณ์" คำสั่งทางปกครอง-- ขั้นตอนสำคัญก่อนฟ้องคดี -- 11 ละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน-- แต่ออกคำสั่งโดยไม่แบ่งส่วนความรับผิด -- 12 ระเบึยบกำหนดเงื่อนไขไว้-- เหตุใด ? ไม่ต่อรองราคา -- 13 การคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย -- 14 การคัดเลือกผู้เสนอราคาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติพิเศษของครุภัณฑ์ -- 15 "ความเป็นกลาง" ของกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด -- 16 ความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง17 อำนาจในการแก้ไขสัญญาทางปกครองกรณีที่ผู้รับจ้างมีภาระการทำงานน้อยลง -- 18 เป็นผู้จัดการมรดก-- เป็นสิทธิเฉพาะตัว ! -- 19 เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหาพัสดุเพื่อเบิกจ่ายเงินให้ทันปีงบประมาณ-- ผิดทั้งวินัยและละเมิด -- 20 แจ้งข้อความเท็จเพื่อรับสิทธิอาศัยในบ้านพักราชการ-- ผิดวินัย ! -- 21 คู่สัญญาฝ่ายเอกชนกับการบอกเลิกสัญญาทางปกครอง -- 22 เสียภาษีโรงเรือน แทนเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่มีสิทธิ สมัครรับเลือกตั้ง -- 23 สถานภาพของ "ผู้ถูกลงโทษ" กับการสั่งลงโทษของ "ผู้ (ไม่) มีอำนาจ" -- 24 กิจการร่วมค้าเข้าร่วมเสนอราคา-- หลักเกณฑ์ที่ต้องรับทราบล่วงหน้า -- 25 ใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามสัญญา-- แต่ขอค่าเสียหายเพราะตรวจงานช้า -- 26 นำพฤติการณ์อันเป็นความผิดทางวินัยฐานอื่นมาลงโทษ !-- โดยไม่แจ้งข้อกล่าวหา -- 27 ขาดคุณสมบัติในการโอนย้ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นภายหลัง-- จะโอนย้ายได้หรือไม่ ? -- 28 มาตรการบังคับทางปกครองบังคับได้เท่าที่จำเป็น -- 29 การใช้อำนาจสอบสวนมรรยาททนายความที่ถูกลบชื่อไปแล้ว -- 30 ก่อสร้างสะพานรุกล้ำคูน้ำสาธารณประโยชน์-- ต้องรื้อถอน ! -- 31 บริจาคที่ดินเป็นที่ราชพัสดุ-- เมื่อเลิกใช้ ! ขอคืนได้หรือไม่ -- 32 ดุลพินิจศาล-- กับการลดเบี้ยปรับหลักประกันซอง.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2013 614458 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014038161
Book Book Electronic Transactions Development Agency (ETDA)
General Books General Stacks KPT2720 .ศ63 2556 ล. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014734819
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2720 .ศ63 2556 ล. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379014043146
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2013 614458 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379014043161
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2013 614458 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379014038153
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ศ63 2556 ล. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014043153
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ศ63 2556 ล. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014038146
รายการจองทั้งหมด: 0

1 ระยะเวลาการฟ้องคดีละเมิด : กรณีใช้สิทธิยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐ -- 2 ผู้ถือหุ้นในนิติบุคคล-- จะเข้ามาเป็นผู้ร้องสอดในคดีปกครองได้หรือไม่ ? -- 3 ละเลยต่อหน้าที่-- ระยะเวลาการฟ้องคดีที่แตกต่าง -- 4 สิทธิฟ้องคดีต่อศาล : หากหน่วยงานมีข้อขัดข้องในการบังคับทางปกครอง -- 5 "สิทธิของชุมชน" กับการเป็น "ผู้ร้องสอด" ในคดีปกครอง -- 6 ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายฤา-- จะเรียกร้องความเป็นธรรม -- 7 เพียงยื่นซองเสนอราคา-- จะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียแล้วหรือไม่ ? -- 8 การใช้อำนาจของทันตแพทยสภาในการควบคุมการประกอบวิชาชีพทันตกรรม -- 9 "ใบเสนอราคา" เอกสารที่ (ไม่) จำต้องใช้ ต้นฉบับในการยื่นซองประกวดราคา -- 10 "อุทธรณ์" คำสั่งทางปกครอง-- ขั้นตอนสำคัญก่อนฟ้องคดี -- 11 ละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน-- แต่ออกคำสั่งโดยไม่แบ่งส่วนความรับผิด -- 12 ระเบึยบกำหนดเงื่อนไขไว้-- เหตุใด ? ไม่ต่อรองราคา -- 13 การคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย -- 14 การคัดเลือกผู้เสนอราคาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติพิเศษของครุภัณฑ์ -- 15 "ความเป็นกลาง" ของกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด -- 16 ความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

17 อำนาจในการแก้ไขสัญญาทางปกครองกรณีที่ผู้รับจ้างมีภาระการทำงานน้อยลง -- 18 เป็นผู้จัดการมรดก-- เป็นสิทธิเฉพาะตัว ! -- 19 เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหาพัสดุเพื่อเบิกจ่ายเงินให้ทันปีงบประมาณ-- ผิดทั้งวินัยและละเมิด -- 20 แจ้งข้อความเท็จเพื่อรับสิทธิอาศัยในบ้านพักราชการ-- ผิดวินัย ! -- 21 คู่สัญญาฝ่ายเอกชนกับการบอกเลิกสัญญาทางปกครอง -- 22 เสียภาษีโรงเรือน แทนเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่มีสิทธิ สมัครรับเลือกตั้ง -- 23 สถานภาพของ "ผู้ถูกลงโทษ" กับการสั่งลงโทษของ "ผู้ (ไม่) มีอำนาจ" -- 24 กิจการร่วมค้าเข้าร่วมเสนอราคา-- หลักเกณฑ์ที่ต้องรับทราบล่วงหน้า -- 25 ใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามสัญญา-- แต่ขอค่าเสียหายเพราะตรวจงานช้า -- 26 นำพฤติการณ์อันเป็นความผิดทางวินัยฐานอื่นมาลงโทษ !-- โดยไม่แจ้งข้อกล่าวหา -- 27 ขาดคุณสมบัติในการโอนย้ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นภายหลัง-- จะโอนย้ายได้หรือไม่ ? -- 28 มาตรการบังคับทางปกครองบังคับได้เท่าที่จำเป็น -- 29 การใช้อำนาจสอบสวนมรรยาททนายความที่ถูกลบชื่อไปแล้ว -- 30 ก่อสร้างสะพานรุกล้ำคูน้ำสาธารณประโยชน์-- ต้องรื้อถอน ! -- 31 บริจาคที่ดินเป็นที่ราชพัสดุ-- เมื่อเลิกใช้ ! ขอคืนได้หรือไม่ -- 32 ดุลพินิจศาล-- กับการลดเบี้ยปรับหลักประกันซอง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544