ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศาลปกครอง : ฉบับประชาชนและข้าราชการทั่วไป / ธีรเดช นรัตถรักษา.  (Text) (Text)

ธีรเดช นรัตถรักษา, 2503-
Call no.: KPT2764 .ธ64 2556Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จำกัด, 2556 [2013]Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่Description: 231 หน้าISBN: 9786162371608Subject(s): ศาลปกครอง -- ไทยวิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทยLOC classification: KPT2764 | .ธ64 2556
Contents:1 ศาลปกครองคืออะไร -- 2 กฎหมายปกครองและคดีปกครองคืออะไร -- 3 ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะประชาชนผู้ฟ้องคดีหรือโจทก์ในศาลปกครอง -- 4 หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ถูกฟ้องหรือจำเลยในศาลปกครอง -- 5 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล คณะกรรมการต่าง ๆ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ ผู้ถูกฟ้องหรือจำเลยในศาลปกครอง -- 6 คดีปกครองประเภทใดบ้าง ที่มีสิทธิฟ้องต่อศาลปกครองได้ -- 7 ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะประชาชนมีสิทธิฟ้องคดีเมื่อไร -- 8 ก่อนฟ้องคดีบางประเภทต่อศาลปกครองต้องมีการอุทธรณ์หรือให้หน่วยราชการ หรือข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือกำกับดูแลได้ชี้แจงก่อน -- 9 การฟ้องคดีปกครองมีอายุความ หรือระยะเวลาที่ฟ้องคดีตามกฎหมายอย่างไร -- 10 การฟ้องคดีปกครองต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือไม่ -- 11 ทนายความมีความจำเป็นในการพิจารณาคดีในศาลปกครองหรือไม่ -- 12 ศาลปกครองมีกี่ชั้น และต้องฟ้องที่ศาลปกครองชั้นใด และที่ใด -- 13 วิธีฟ้องคดีต่อศาลปกครองสะดวกอย่างไร -- 14 ศาลปกครองมีวิธีพิจารณาคดีที่เรียบง่ายตามกฎหมาย และตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอย่างไร -- 15 มาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีเป็นการชั่วคราวก่อนพิพากษาคดี -- 16 คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองมีผลในการวางหลักการปฏิบัติราชการอย่างไร17 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครอง -- 18 ตุลาการหรือผู้พิพากษาในศาลปกครองคือใคร -- 19 ตุลาการผู้แถลงคดีในศาลปกครองคือใคร -- 20 พนักงานคดีปกครองในศาลปกครองคือใคร -- 21 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศาลปกครองหน่วยงานอิสระใหม่ตามรัฐธรรมนูญ -- บทสรุป ศาลปกครองทางเลือกใหม่สู่ความเป็นธรรมของประชาชนและที่พึ่งใหม่ของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ -- แนวข้อสอบ กฎหมายจัดตั้งศาลปกครองเพื่อเตรียมสอบบรรจุข้าราชการ -- เฉลยแนวข้อสอบ กฎหมายจัดตั้งศาลปกครองเพื่อเตรียมสอบบรรจุฯ -- ภาคผนวก 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 10 ศาล -- 2 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2554 -- 3 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2542 -- 4 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 -- 5 พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 -- 6 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 -- 7 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุดและเรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองชั้นต้น -- 8 คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764 .ธ64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014038104
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2013 614459 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014353958
รายการจองทั้งหมด: 0

1 ศาลปกครองคืออะไร -- 2 กฎหมายปกครองและคดีปกครองคืออะไร -- 3 ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะประชาชนผู้ฟ้องคดีหรือโจทก์ในศาลปกครอง -- 4 หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ถูกฟ้องหรือจำเลยในศาลปกครอง -- 5 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล คณะกรรมการต่าง ๆ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ ผู้ถูกฟ้องหรือจำเลยในศาลปกครอง -- 6 คดีปกครองประเภทใดบ้าง ที่มีสิทธิฟ้องต่อศาลปกครองได้ -- 7 ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะประชาชนมีสิทธิฟ้องคดีเมื่อไร -- 8 ก่อนฟ้องคดีบางประเภทต่อศาลปกครองต้องมีการอุทธรณ์หรือให้หน่วยราชการ หรือข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือกำกับดูแลได้ชี้แจงก่อน -- 9 การฟ้องคดีปกครองมีอายุความ หรือระยะเวลาที่ฟ้องคดีตามกฎหมายอย่างไร -- 10 การฟ้องคดีปกครองต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือไม่ -- 11 ทนายความมีความจำเป็นในการพิจารณาคดีในศาลปกครองหรือไม่ -- 12 ศาลปกครองมีกี่ชั้น และต้องฟ้องที่ศาลปกครองชั้นใด และที่ใด -- 13 วิธีฟ้องคดีต่อศาลปกครองสะดวกอย่างไร -- 14 ศาลปกครองมีวิธีพิจารณาคดีที่เรียบง่ายตามกฎหมาย และตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอย่างไร -- 15 มาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีเป็นการชั่วคราวก่อนพิพากษาคดี -- 16 คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองมีผลในการวางหลักการปฏิบัติราชการอย่างไร

17 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครอง -- 18 ตุลาการหรือผู้พิพากษาในศาลปกครองคือใคร -- 19 ตุลาการผู้แถลงคดีในศาลปกครองคือใคร -- 20 พนักงานคดีปกครองในศาลปกครองคือใคร -- 21 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศาลปกครองหน่วยงานอิสระใหม่ตามรัฐธรรมนูญ -- บทสรุป ศาลปกครองทางเลือกใหม่สู่ความเป็นธรรมของประชาชนและที่พึ่งใหม่ของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ -- แนวข้อสอบ กฎหมายจัดตั้งศาลปกครองเพื่อเตรียมสอบบรรจุข้าราชการ -- เฉลยแนวข้อสอบ กฎหมายจัดตั้งศาลปกครองเพื่อเตรียมสอบบรรจุฯ -- ภาคผนวก 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 10 ศาล -- 2 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2554 -- 3 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2542 -- 4 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 -- 5 พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 -- 6 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 -- 7 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุดและเรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองชั้นต้น -- 8 คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544