คำอธิบายกฎหมายแรงงาน / โดย วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.  (Text) (Text)

วิจิตรา วิเชียรชม, 2496-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน
Call no.: KPT1270 .ว623 2556Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 20, 516 หน้าISBN: 9789744666895Other title: กฎหมายแรงงาน [Portion of title]Subject(s): กฎหมายแรงงาน -- ไทยLOC classification: KPT1270 | .ว623 2556
Contents:บทนำ -- 1 ความเบื้องต้น -- 1 ความหมายของกฎหมายแรงงาน -- 2 แนวความคิดพื้นฐานของกฎหมายแรงงาน -- 3 วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน -- 4 องค์ประกอบของกฎหมายแรงงาน -- 5 ขอบเขตของกฎหมายแรงงาน -- 6 ที่มาของกฎหมายแรงงาน -- 2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน -- 1 แนวความคิดพื้นฐานของสัญญาจ้างแรงงาน -- 2 การเรียกหรือรับหลักประกัน -- 3 การทดลองงาน -- 4 สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา -- 5 การโอนความสัมพันธ์ตามสัญญา -- 6 ความสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงาน -- 7 ความสัมพันธ์ภายหลังสัญญาสิ้นสุด -- 8 ความแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างทำของ -- 3 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 หลักทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน -- 3 การใช้แรงงานของลูกจ้างบางประเภท -- 4 กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 องค์กรทางแรงงาน -- 3 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและการระงับข้อพิพาทแรงงาน -- 5 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน -- 1 ความเบื้่องต้น -- 2 แนวความคิดพื้นฐานของกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน -- 3 องค์กรศาลแรงงาน -- 4 ประเภทของคดีแรงงาน -- 5 กระบวนการพิจารณาคดีแรงงาน -- 6 หลักการวินิจฉัยคดีแรงงาน -- 7 การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม -- 8 การอุทธรณ์คดีแรงงาน -- ภาคผนวก 1 รายชื่อตัวบทกฎหมายหลักเกี่ยวกับการจ้างแรงงานและกฎหมายแรงงาน -- 2 พระราชบัญญัติ -- 3 กฎกระทรวง -- 4 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1270 .ว623 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014044037
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1270 .ว623 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014043997
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1270 .ว623 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014044029
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1270 .ว623 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014044011
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1270 .ว623 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014044003
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1270 .ว623 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014062336
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1270 .ว623 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379014043906
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1270 .ว623 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014043898
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1270 .ว623 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014043922
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1270 .ว623 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014043989
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1270 .ว623 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014043963
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1270 .ว623 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014043955
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1270 .ว623 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014062351
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1270 .ว623 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014043864
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1270 .ว623 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014043807
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1270 .ว623 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014043823
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1270 .ว623 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014043880
รายการจองทั้งหมด: 0

บทนำ -- 1 ความเบื้องต้น -- 1 ความหมายของกฎหมายแรงงาน -- 2 แนวความคิดพื้นฐานของกฎหมายแรงงาน -- 3 วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน -- 4 องค์ประกอบของกฎหมายแรงงาน -- 5 ขอบเขตของกฎหมายแรงงาน -- 6 ที่มาของกฎหมายแรงงาน -- 2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน -- 1 แนวความคิดพื้นฐานของสัญญาจ้างแรงงาน -- 2 การเรียกหรือรับหลักประกัน -- 3 การทดลองงาน -- 4 สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา -- 5 การโอนความสัมพันธ์ตามสัญญา -- 6 ความสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงาน -- 7 ความสัมพันธ์ภายหลังสัญญาสิ้นสุด -- 8 ความแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างทำของ -- 3 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 หลักทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน -- 3 การใช้แรงงานของลูกจ้างบางประเภท -- 4 กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ -- 1 ความเบื้องต้น -- 2 องค์กรทางแรงงาน -- 3 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและการระงับข้อพิพาทแรงงาน -- 5 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน -- 1 ความเบื้่องต้น -- 2 แนวความคิดพื้นฐานของกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน -- 3 องค์กรศาลแรงงาน -- 4 ประเภทของคดีแรงงาน -- 5 กระบวนการพิจารณาคดีแรงงาน -- 6 หลักการวินิจฉัยคดีแรงงาน -- 7 การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม -- 8 การอุทธรณ์คดีแรงงาน -- ภาคผนวก 1 รายชื่อตัวบทกฎหมายหลักเกี่ยวกับการจ้างแรงงานและกฎหมายแรงงาน -- 2 พระราชบัญญัติ -- 3 กฎกระทรวง -- 4 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544