Normal view MARC view ISBD view

รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net. เล่ม 11 / บรรณาธิการ นันทวัฒน์ บรมานันท์.

Contributor(s): นันทวัฒน์ บรมานันท์ | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: K3150 .ร54 2556 ล. 11Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2556 [2013]Description: x, 554 หน้า.ISBN: 9789747725810.Subject(s): ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย | กฎหมายมหาชน
Contents:
การควบคุมตรวจสอบฝ่ายปกครองโดยศาลปกครอง / โชต อัศวลาภสกุล -- ผู้มีอำนาจกล่าวหาบุคคลตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เฉพาะกรณีเรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไว้เป็นคดีหมายเลขดำที่ 50441790 / เฉลิมพล สุมโนพรหม -- ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย 2 ฉบับ กับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง / เฉลิมพล สุมโนพรหม -- ปฏิรูปประเทศไทยด้วยแนวคิดประชานิติศาสตร์ / พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย -- การร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนเยอรมัน / คนันท์ ชัยชนะ -- ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กับมาตรการกำกับดูแลฝ่ายบริหารของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช 2496 / ไกรพล อรัญรัตน์ -- พนักงานอัยการกับการดำเนินคดีปกครอง / ชำนาญ จันทร์เรือง -- คดีปราสาทพระวิหารและหมายเหตุท้ายคำพิพากษา / วีรพัฒน์ ปริยวงศ์ -- คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สิ้นสุดสมาชิกภาพตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2550 / ปฐมพงษ์ พิพัฒนธนากิจ -- การแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง : หลักเกณฑ์ทั่วไปหรือเงื่อนไขความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครอง? / ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์ -- การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง / ณรงค์ฤทธิ์ เพชรฤทธิ์ -- ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีอำนาจพิจารณาจริงหรือ? / นิธินันท์ สุขวงศ์
ปัญหาการอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้่ค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ / ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์ -- ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับระยะเวลาเรียกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับชดใช้ค่าสินไหมทดแทน / นิธินันท์ สุขวงศ์ -- ความเห็นแย้งต่อคำสั่งศาลโลก 18 ก.ค. 2554 และข้อเสนอแนะ / สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม -- การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคอันนำไปสู่การยุบพรรคการเมือง / ปฐมพงษ์ พิพัฒนธนากิจ -- การพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ / ณรงค์ฤทธิ์ เพชรฤทธิ์ -- ความผิดปกติในการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่ / สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม -- บันทึก เรื่อง หลักกฎหมายปกครองทั่วไป / ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์ -- วิวัฒนาการของหลักนิติรัฐโดยสังเขป : กรณีประเทศเยอรมันและประเทศฝรั่งเศส / พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย -- กรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาลงโทษจำคุก พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร 2 ปี ต่อมาศาลแพ่งพิพากษาให้การซื้อขายที่ดินที่รัชดาภิเษกเป็นโมฆะ กรณีนี้จะขอรื้อฟื้นคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่ไม่ได้ / เฉลิมพล สุมโนพรหม -- บทบาทของฝ่ายตุลาการในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ / พิภพ ภู่เพ็ง -- การดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลโลกในคดีปราสาทพระวิหาร / สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม -- ปาฐกถาในงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีศาลปกครอง เรื่อง "บทบาทของนักกฎหมายและตุลาการในยุคแห่งนิติปรัชญาศตวรรษที่ 20" / อมร จันทรสมบูรณ์
ความรับผิดของรัฐโดยปราศจากความผิด / ณรงค์ฤทธิ์ เพชรฤทธิ์ -- การดำเนินการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญของ ครม. และ GBC กรณีการปฏิบัติตามคำสั่งศาลโลก / สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม -- เหตุที่ต้องยกเลิก MOU 2544 ว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลไทย-กัมพูชา / สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม -- "The USA impeachment overview : ระบบการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งของสหรัฐอเมริกา" / ปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์ -- สิทธิของชนชาวไทย / ภาคภูมิ อนุศาสตร์ -- บทความวิชาการ ชุด "อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 : United Nations Convention against Corruption 2003" ตอนที่ 1 บทบัญญัติทั่วไปและพันธกรณีในการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตของภาคี / ปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์ -- บทสรุปรายงานวิจัย เรื่อง แนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง / ณรงค์เดช สรุโฆษิต -- จงทำรัฐธรรมนูญให้เป็นรัฐธรรมนูญ / พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Status Date due Barcode Item holds
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K3150 .ร54 2556 ล. 11 (See Similar Items) Available 31379014117635
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K3150 .ร54 2556 ล. 11 (See Similar Items) Available 31379014115472
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K3150 .ร54 2556 ล. 11 (See Similar Items) Available 31379014115464
Book Book Electronic Transactions Development Agency (ETDA)
General Stacks
General Books K3150 .ร54 2556 ล. 11 (See Similar Items) Available 31379014623996
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books K3150 .ร54 2556 ล. 11 (See Similar Items) Show map Available 31379014115449
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books K3150 .ร54 2556 ล. 11 (See Similar Items) Available 31379014117627
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books K3150 .ร54 2556 ล. 11 (See Similar Items) Show map Available 31379014115431
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books K3150 .ร54 2556 ล. 11 (See Similar Items) Show map Checked out 08/10/2020 31379014045216
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books K3150 .ร54 2556 ล. 11 (See Similar Items) Available 31379014045208
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books K3150 .ร54 2556 ล. 11 (See Similar Items) Available 31379014115456
Total holds: 0

การควบคุมตรวจสอบฝ่ายปกครองโดยศาลปกครอง / โชต อัศวลาภสกุล -- ผู้มีอำนาจกล่าวหาบุคคลตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เฉพาะกรณีเรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไว้เป็นคดีหมายเลขดำที่ 50441790 / เฉลิมพล สุมโนพรหม -- ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย 2 ฉบับ กับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง / เฉลิมพล สุมโนพรหม -- ปฏิรูปประเทศไทยด้วยแนวคิดประชานิติศาสตร์ / พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย -- การร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนเยอรมัน / คนันท์ ชัยชนะ -- ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กับมาตรการกำกับดูแลฝ่ายบริหารของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช 2496 / ไกรพล อรัญรัตน์ -- พนักงานอัยการกับการดำเนินคดีปกครอง / ชำนาญ จันทร์เรือง -- คดีปราสาทพระวิหารและหมายเหตุท้ายคำพิพากษา / วีรพัฒน์ ปริยวงศ์ -- คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สิ้นสุดสมาชิกภาพตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2550 / ปฐมพงษ์ พิพัฒนธนากิจ -- การแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง : หลักเกณฑ์ทั่วไปหรือเงื่อนไขความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครอง? / ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์ -- การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง / ณรงค์ฤทธิ์ เพชรฤทธิ์ -- ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีอำนาจพิจารณาจริงหรือ? / นิธินันท์ สุขวงศ์

ปัญหาการอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้่ค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ / ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์ -- ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับระยะเวลาเรียกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับชดใช้ค่าสินไหมทดแทน / นิธินันท์ สุขวงศ์ -- ความเห็นแย้งต่อคำสั่งศาลโลก 18 ก.ค. 2554 และข้อเสนอแนะ / สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม -- การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคอันนำไปสู่การยุบพรรคการเมือง / ปฐมพงษ์ พิพัฒนธนากิจ -- การพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ / ณรงค์ฤทธิ์ เพชรฤทธิ์ -- ความผิดปกติในการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่ / สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม -- บันทึก เรื่อง หลักกฎหมายปกครองทั่วไป / ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์ -- วิวัฒนาการของหลักนิติรัฐโดยสังเขป : กรณีประเทศเยอรมันและประเทศฝรั่งเศส / พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย -- กรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาลงโทษจำคุก พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร 2 ปี ต่อมาศาลแพ่งพิพากษาให้การซื้อขายที่ดินที่รัชดาภิเษกเป็นโมฆะ กรณีนี้จะขอรื้อฟื้นคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่ไม่ได้ / เฉลิมพล สุมโนพรหม -- บทบาทของฝ่ายตุลาการในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ / พิภพ ภู่เพ็ง -- การดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลโลกในคดีปราสาทพระวิหาร / สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม -- ปาฐกถาในงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีศาลปกครอง เรื่อง "บทบาทของนักกฎหมายและตุลาการในยุคแห่งนิติปรัชญาศตวรรษที่ 20" / อมร จันทรสมบูรณ์

ความรับผิดของรัฐโดยปราศจากความผิด / ณรงค์ฤทธิ์ เพชรฤทธิ์ -- การดำเนินการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญของ ครม. และ GBC กรณีการปฏิบัติตามคำสั่งศาลโลก / สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม -- เหตุที่ต้องยกเลิก MOU 2544 ว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลไทย-กัมพูชา / สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม -- "The USA impeachment overview : ระบบการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งของสหรัฐอเมริกา" / ปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์ -- สิทธิของชนชาวไทย / ภาคภูมิ อนุศาสตร์ -- บทความวิชาการ ชุด "อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 : United Nations Convention against Corruption 2003" ตอนที่ 1 บทบัญญัติทั่วไปและพันธกรณีในการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตของภาคี / ปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์ -- บทสรุปรายงานวิจัย เรื่อง แนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง / ณรงค์เดช สรุโฆษิต -- จงทำรัฐธรรมนูญให้เป็นรัฐธรรมนูญ / พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย.

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)