การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ / [จัดโดย] มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  (Text) (Text)

(ครั้งที่ 3 : การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ (ครั้งที่ 3 : 2555 : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Call no.: HD70.ท9 ก638 2555Publication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Description: 336 หน้า : ภาพประกอบOther title: การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 22-23 มีนาคม 2555 กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ [Cover title]Subject(s): การจัดการอุตสาหกรรม -- ไทย -- การประชุมการบริหารรัฐกิจ -- ไทย -- การประชุมการจัดการอุตสาหกรรม -- ไทย -- สาระสังเขปการบริหารรัฐกิจ -- ไทย -- สาระสังเขปLOC classification: HD70.ท9 | ก638 2555
Contents:กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ -- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักศึกษาในการเลือกบริษัทเพื่อเข้าร่วมโครงการ Work and travel in USA / กฤติกา ปวีณวิทยาโชติ -- "ความสัมพันธ์ตราสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้บริโภคไทย" / ขวัญชัย สุขศรีวิไลกุล -- รูปแบบและกระบวนการนำเข้าวัตถุดิบผลิตชุดชั้นในโดยวิธีบริหารจัดการด้านความร่วมมือตามแนวคิดทฤษฎีโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน / จิฏฏ์ตา ฉายศิริพันธ์ -- การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตภายในองค์กร โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลบนเว็บไซต์ สำหรับการจัดสรรช่องทางการใช้งานบนอินเทอร์เน็ตองค์กรอย่างพอเพียง / จีรนันท์ ตะสันเทียะ -- คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในส่วนกลาง / จีระพาพร สุวรรณสังข์ -- ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอำนาจ การทำงานเป็นทีมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับผลผลิตในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก / พันตรีหญิง จุฑารัตน์ บันดาลสิน -- การศึกษาระดับการนำไปใช้งานและระดับอิทธิพลของกลยุทธ์การมุ่งเน้นตลาด นวัตกรรมทางการตลาด และสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีต่อผลการดำเนินงานทางการตลาด ของโรงแรมระดับสี่และห้าดาวในประเทศไทย / ณชัยศักดิ์ จุณณะปิยะ -- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับหมูย่อ กรณีศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / ดรณิ แสงเดือน -- แนวทางการเลือกซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจโรงแรม / ทรรศนันทน์ บุญเลิศ -- ความต้องการของลูกค้าที่มีต่อบริการล้างอัดฉีดรถยนต์ในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / ธนาศักดิ์ ข่ายกระโืทกยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข / นครชาติ เผื่อนปฐม -- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านสมัยใหม่ในจังหวัดนครปฐม / พนิดา ไทยอ่อน -- ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ทำให้การควบรวมกิจการประสบความสำเร็จ กรณีศึกษา : ธนาคารธนชาตกับธนาคารนครหลวงไทย / พิมพ์วิไล ลัดดาวัลย์ -- ความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง / ว่าที่ ร.ต.หญิง เพ็ญนภา ปาละปิน -- การศึกษาสภาพการเข้าสู่ระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ของเทศบาลในเขตภาคเหนือตอนล่าง / มาลินี เลาหเทียนโรจน์ -- การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / รัชฎาพร พิละกันธา -- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อประตูหน้าต่างอลูมิเนียมสำเร็จรูปสำหรับลูกค้ารายย่อยในเขตตะวันตกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรณีศึกษา : ร้านวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ / วรนนท์ พงษ์วิทยภานุน -- "อิทธิพลสำคัญที่มีผลกระทบต่อการนำเสนอภาพลักษณ์อาหารไทย" / วัฒนาพร อุทธวัง -- การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจรับซื้อของเก่าในสังคมระบบการค้า / วันวิสา ทองลา -- ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุดในส่วนกลาง / วิชัย สินโทรัมย์ -- ปฐมบทการศึกษาด้านการทำงานของคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / วีราภา บุญหมื่นการพัฒนาแบบจำลองตลาดประมูลยางพารากรณีศึกษาชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรี / สินาด โกศลานันท์ -- การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในกระบวนการสรรหาข้าราชการครูขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม / สิริกัญญา ค่ายหนองสวง -- การศึกษาต้นทุนในการทำนา กรณีศึกษา อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี / สิริมา บูรณ์กุศล -- ผลกระทบการลงทุนของนักลงทุนชาวต่างประเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / สิริโรจน์ กิจโสภณเลิศ -- ระดับการเปิดรับการสื่อสารการตลาดของภาพยนตร์ไทยและการชมภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร / สุดใจ คุ้มผาติกุล -- พฤติกรรมและความประทับใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี / สุนารถ จุ้ยสถิตย์ -- รูปแบบการดำเนินชีวิตและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการบริโภคของผู้บริโภคในตลาดปากคลองตลาด / โสภิดา วระนิล -- การเปรียบเทียบระบบการขนส่งด้านโลจิสติกส์โดยวิธีการจัดเส้นทาง : กรณีศึกษา บริษัท ลีโอ ลิงค์ จำกัด / อดิธร ศรีประเสริฐ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HD70.ท9 ก638 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012346277
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD70.ท9 ก638 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013803508
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HD70.ท9 ก638 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013803516
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
HD70.ท9 ก64 2553 การพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy leadership practices) ระยะที่ 1 / HD70.ท9 ก126 2558 40 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : Share for all. HD70.ท9 ก126 2558 40 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : Share for all. HD70.ท9 ก638 2555 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ / HD70.ท9 ค845 2552 เครือซิเมนต์ไทย (SCG) กับการดำเนินธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. HD70.ท9 จ63 แพ้แล้วกลับมาชนะได้อย่างไร : HD70.ท9 จ63 แพ้แล้วกลับมาชนะได้อย่างไร :

กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ -- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักศึกษาในการเลือกบริษัทเพื่อเข้าร่วมโครงการ Work and travel in USA / กฤติกา ปวีณวิทยาโชติ -- "ความสัมพันธ์ตราสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้บริโภคไทย" / ขวัญชัย สุขศรีวิไลกุล -- รูปแบบและกระบวนการนำเข้าวัตถุดิบผลิตชุดชั้นในโดยวิธีบริหารจัดการด้านความร่วมมือตามแนวคิดทฤษฎีโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน / จิฏฏ์ตา ฉายศิริพันธ์ -- การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตภายในองค์กร โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลบนเว็บไซต์ สำหรับการจัดสรรช่องทางการใช้งานบนอินเทอร์เน็ตองค์กรอย่างพอเพียง / จีรนันท์ ตะสันเทียะ -- คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในส่วนกลาง / จีระพาพร สุวรรณสังข์ -- ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอำนาจ การทำงานเป็นทีมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับผลผลิตในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก / พันตรีหญิง จุฑารัตน์ บันดาลสิน -- การศึกษาระดับการนำไปใช้งานและระดับอิทธิพลของกลยุทธ์การมุ่งเน้นตลาด นวัตกรรมทางการตลาด และสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีต่อผลการดำเนินงานทางการตลาด ของโรงแรมระดับสี่และห้าดาวในประเทศไทย / ณชัยศักดิ์ จุณณะปิยะ -- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับหมูย่อ กรณีศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / ดรณิ แสงเดือน -- แนวทางการเลือกซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจโรงแรม / ทรรศนันทน์ บุญเลิศ -- ความต้องการของลูกค้าที่มีต่อบริการล้างอัดฉีดรถยนต์ในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / ธนาศักดิ์ ข่ายกระโืทก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข / นครชาติ เผื่อนปฐม -- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านสมัยใหม่ในจังหวัดนครปฐม / พนิดา ไทยอ่อน -- ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ทำให้การควบรวมกิจการประสบความสำเร็จ กรณีศึกษา : ธนาคารธนชาตกับธนาคารนครหลวงไทย / พิมพ์วิไล ลัดดาวัลย์ -- ความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง / ว่าที่ ร.ต.หญิง เพ็ญนภา ปาละปิน -- การศึกษาสภาพการเข้าสู่ระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ของเทศบาลในเขตภาคเหนือตอนล่าง / มาลินี เลาหเทียนโรจน์ -- การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / รัชฎาพร พิละกันธา -- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อประตูหน้าต่างอลูมิเนียมสำเร็จรูปสำหรับลูกค้ารายย่อยในเขตตะวันตกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรณีศึกษา : ร้านวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ / วรนนท์ พงษ์วิทยภานุน -- "อิทธิพลสำคัญที่มีผลกระทบต่อการนำเสนอภาพลักษณ์อาหารไทย" / วัฒนาพร อุทธวัง -- การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจรับซื้อของเก่าในสังคมระบบการค้า / วันวิสา ทองลา -- ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุดในส่วนกลาง / วิชัย สินโทรัมย์ -- ปฐมบทการศึกษาด้านการทำงานของคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / วีราภา บุญหมื่น

การพัฒนาแบบจำลองตลาดประมูลยางพารากรณีศึกษาชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรี / สินาด โกศลานันท์ -- การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในกระบวนการสรรหาข้าราชการครูขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม / สิริกัญญา ค่ายหนองสวง -- การศึกษาต้นทุนในการทำนา กรณีศึกษา อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี / สิริมา บูรณ์กุศล -- ผลกระทบการลงทุนของนักลงทุนชาวต่างประเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / สิริโรจน์ กิจโสภณเลิศ -- ระดับการเปิดรับการสื่อสารการตลาดของภาพยนตร์ไทยและการชมภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร / สุดใจ คุ้มผาติกุล -- พฤติกรรมและความประทับใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี / สุนารถ จุ้ยสถิตย์ -- รูปแบบการดำเนินชีวิตและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการบริโภคของผู้บริโภคในตลาดปากคลองตลาด / โสภิดา วระนิล -- การเปรียบเทียบระบบการขนส่งด้านโลจิสติกส์โดยวิธีการจัดเส้นทาง : กรณีศึกษา บริษัท ลีโอ ลิงค์ จำกัด / อดิธร ศรีประเสริฐ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544