คำอธิบายเรียงมาตรากฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนและบริษัท / ทิพย์ชนก รัตโนสถ.  (Text) (Text)

ทิพย์ชนก รัตโนสถ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน
Call no.: KPT1045 .ท632 2556Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)Description: ก-ด, 590 หน้าISBN: 9789744666932Other title: กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนและบริษัท [Spine title]Subject(s): หุ้นส่วน -- ไทยกฎหมายบริษัท -- ไทยLOC classification: KPT1045 | .ท632 2556
Contents:ห้างหุ้นส่วน -- บทนำ -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ -- ส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์ (มาตรา 1025) -- ส่วนที่ 2 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง (มาตรา 1026-1048) -- ส่วนที่ 3 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก (1049-1054) -- ส่วนที่ 4 การเลิกและชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญ (มาตรา 1055-1062) -- ส่วนที่ 5 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ (มาตรา 1064-1072) -- ส่วนที่ 6 การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเข้ากัน (มาตรา 1073-1076) -- หมวด 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด -- หมวด 4 บริษัทจำกัด -- บทนำ -- ส่วนที่ 1 สภาพและการตั้งบริษัทจำกัด (มาตรา 1096-1116) -- ส่วนที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น (มาตรา 1117-1143) -- ส่วนที่ 3 วิธีจัดการบริษัทจำกัด -- 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา 1144-1149) -- 2 กรรมการ (มาตรา1150-1170) -- 3 ประชุมใหญ่ (มาตรา 1171-1195) -- 4 บัญชีงบดุล (มาตรา 1196-1199) -- 5 เงินปันผลและเงินสำรอง (มาตรา 1200-1205) -- 6 สมุดและบัญชี (มาตรา 1206-1207) -- ส่วนที่ 4 การสอบบัญชี (มาตรา 1208-1214) -- ส่วนที่ 5 การตรวจ (มาตรา 1215-1219) -- ส่วนที่ 6 การเพิ่มทุนและลดทุน (มาตรา 1220-1228) -- ส่วนที่ 7 หุ้นกู้ (มาตรา 1229-1235) -- ส่วนที่ 8 เลิกบริษัทจำกัด (มาตรา 1236-1237) -- ส่วนที่ 9 การควบบริษัทจำกัดเข้ากัน (มาตรา 1238-1243) -- ส่วนที่ 10 หนังสือบอกกล่าว (มาตรา 1244-1245) -- ส่วนที่ 11 การถอนทะเบียนบริษัทร้าง (มาตรา 1246) (ถูกยกเลิกทั้งหมด)ส่วนที่ 12 การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด -- หมวด 5 การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด -- หมวด 6 การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัดร้าง -- ภาคผนวก 1 -- ภาคผนวก 2 -- ตารางค่าธรรมเนียม -- ภาคผนวก 3 -- ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1045 .ท632 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014062278
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1045 .ท632 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014062286
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1045 .ท632 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014062302
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1045 .ท632 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014062294
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1045 .ท632 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014062310
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1045 .ท632 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014062229
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1045 .ท632 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379014062260
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1045 .ท632 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014062237
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1045 .ท632 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014062245
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1045 .ท632 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014062252
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1045 .ท632 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014062138
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1045 .ท632 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015444632
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1045 .ท632 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 10/02/2019 31379014062146
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1045 .ท632 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014062187
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1045 .ท632 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014062161
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1045 .ท632 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014062211
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1045 .ท632 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2022 31379014062179
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1045 .ท632 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014062203
รายการจองทั้งหมด: 0

ห้างหุ้นส่วน -- บทนำ -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ -- ส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์ (มาตรา 1025) -- ส่วนที่ 2 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง (มาตรา 1026-1048) -- ส่วนที่ 3 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก (1049-1054) -- ส่วนที่ 4 การเลิกและชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญ (มาตรา 1055-1062) -- ส่วนที่ 5 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ (มาตรา 1064-1072) -- ส่วนที่ 6 การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเข้ากัน (มาตรา 1073-1076) -- หมวด 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด -- หมวด 4 บริษัทจำกัด -- บทนำ -- ส่วนที่ 1 สภาพและการตั้งบริษัทจำกัด (มาตรา 1096-1116) -- ส่วนที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น (มาตรา 1117-1143) -- ส่วนที่ 3 วิธีจัดการบริษัทจำกัด -- 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา 1144-1149) -- 2 กรรมการ (มาตรา1150-1170) -- 3 ประชุมใหญ่ (มาตรา 1171-1195) -- 4 บัญชีงบดุล (มาตรา 1196-1199) -- 5 เงินปันผลและเงินสำรอง (มาตรา 1200-1205) -- 6 สมุดและบัญชี (มาตรา 1206-1207) -- ส่วนที่ 4 การสอบบัญชี (มาตรา 1208-1214) -- ส่วนที่ 5 การตรวจ (มาตรา 1215-1219) -- ส่วนที่ 6 การเพิ่มทุนและลดทุน (มาตรา 1220-1228) -- ส่วนที่ 7 หุ้นกู้ (มาตรา 1229-1235) -- ส่วนที่ 8 เลิกบริษัทจำกัด (มาตรา 1236-1237) -- ส่วนที่ 9 การควบบริษัทจำกัดเข้ากัน (มาตรา 1238-1243) -- ส่วนที่ 10 หนังสือบอกกล่าว (มาตรา 1244-1245) -- ส่วนที่ 11 การถอนทะเบียนบริษัทร้าง (มาตรา 1246) (ถูกยกเลิกทั้งหมด)

ส่วนที่ 12 การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด -- หมวด 5 การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด -- หมวด 6 การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัดร้าง -- ภาคผนวก 1 -- ภาคผนวก 2 -- ตารางค่าธรรมเนียม -- ภาคผนวก 3 -- ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544