กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล / แสวง บุญเฉลิมวิภาส.  (Text) (Text)

แสวง บุญเฉลิมวิภาส
Call no.: KPT3018 .ส85 2556Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 222 หน้าISBN: 9786162691836Subject(s): กฎหมายการแพทย์ -- ไทยการพยาบาล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3018 | .ส85 2556
Contents:บทที่ 1 กฎหมายและลำดับชั้นของกฎหมาย -- บทที่ 2 ความรับผิดทางแพ่ง -- บทที่ 3 ความรับผิดทางอาญา -- บทที่ 4 กระบวนการดำเนินคดี -- บทที่ 5 กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข -- บทที่ 6 บทบาทของพยาบาลในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ -- บทที่ 7 การเขียนบันทึกของพยาบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเจ็บป่วย -- บทที่ 8 บทบาทของพยาบาลในงานนิติเวช -- บทที่ 9 การพยาบาลผู้ป่วยอาการหนักและใกล้จะเสียชีวิต -- บทที่ 10 บทบาทของแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ กับการคุ้มครองสิทธิเด็ก --บทที่ 11 จริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาล -- ภาคผนวก 1 คำประกาศสิทธิของผู้ป่วย -- ภาคผนวก 2 กฎหมายและปัญหาจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยในคน -- ภาคผนวก 3 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- ภาคผนวก 4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2539 -- ภาคผนวก 5 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2543 -- ภาคผนวก 6 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 -- ภาคผนวก 7 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามข้อกำหนดในการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ.2545 -- ภาคผนวก 8 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3018 .ส85 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014102942
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3018 .ส85 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014102934
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3018 .ส85 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014090980
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3018 .ส85 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014283361
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3018 .ส85 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014102900

พศ. 200

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3018 .ส85 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014102918
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3018 .ส85 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014102926
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3018 .ส85 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014102876
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3018 .ส85 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014102884
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3018 .ส85 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014102892
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 กฎหมายและลำดับชั้นของกฎหมาย -- บทที่ 2 ความรับผิดทางแพ่ง -- บทที่ 3 ความรับผิดทางอาญา -- บทที่ 4 กระบวนการดำเนินคดี -- บทที่ 5 กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข -- บทที่ 6 บทบาทของพยาบาลในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ -- บทที่ 7 การเขียนบันทึกของพยาบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเจ็บป่วย -- บทที่ 8 บทบาทของพยาบาลในงานนิติเวช -- บทที่ 9 การพยาบาลผู้ป่วยอาการหนักและใกล้จะเสียชีวิต -- บทที่ 10 บทบาทของแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ กับการคุ้มครองสิทธิเด็ก --บทที่ 11 จริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาล -- ภาคผนวก 1 คำประกาศสิทธิของผู้ป่วย -- ภาคผนวก 2 กฎหมายและปัญหาจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยในคน -- ภาคผนวก 3 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- ภาคผนวก 4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2539 -- ภาคผนวก 5 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2543 -- ภาคผนวก 6 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 -- ภาคผนวก 7 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามข้อกำหนดในการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ.2545 -- ภาคผนวก 8 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544