Normal view MARC view ISBD view

วิทยานิพนธ์ดี/ดีเด่น และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ปี พ.ศ. 2555 / สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

By: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: Z5055.ท95น24 น24 2556Publication: นครปฐม : สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, 2556 [2013]Description: 149 หน้า : ภาพประกอบ.Notes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Subject(s): มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม -- วิทยานิพนธ์ -- สาระสังเขป
Contents:
รางวัลวิทยานิพนธ์ ดีเด่น หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา -- 1 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 / นิภา ใจทัน -- รางวัลวิทยานิพนธ์ ดี หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา -- 1 สมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 / พรทิพย์ บุญณสะ -- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน -- 1 การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มมุ่งผลสัมฤทธิ์ / บำเพ็ญ ขาวสง่า -- 2 การศึกษาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบรอบรู้ / สิรินทิพย์ ปุริโส -- 3 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / สุกัญญา มณีโชติ -- หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป -- 1 ความคาดหวังของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล / พิณพิชญา เนาว์ประเสริฐ -- 2 แนวทางการพัฒนาบริการอย่างมีคุณภาพของงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม / หรรษกานต์ สมไพบูลย์
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา -- 1 การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด / ถวัลย์ ทองมี -- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา -- 1 การจัดการความรู้ด้านการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 / สาวิตรี เปาวะสันต์ -- 2 บรรยาการองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี / นายอุทัย สุขแป้น -- 3 การพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 / พรทิพย์ บุญณสะ -- 4 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 / นิภา ใจทันะ -- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน -- 1 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความและการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC / เยาวรัตน์ ทองมี -- 2 การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มมุ่งผลสัมฤทธิ์ / บำเพ็ญ ขาวสง่า -- 3 การศึกษาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยจัดการเรียนรู้แบบรอบรู้ / สิรินทร์ทิพย์ ปุริโส
4 การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ สำหรับนักศึกษาจีน สังกัดสถาบันอุดมศึกษามณฑลกว่างซี ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม / Dang Xueni -- 5 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้าง เสริม สะสม ประสบการณ์ ภาษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยครูหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Phonechan Sorphimpha -- 6 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Sonephet Thongpadith -- 7 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้หลักการเรียนรู้ซิปปา มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Thongthiane Vathanavong -- 8 การประเมินหลักสูตรปริญญาตรีศึกษาศาสตร์ ภาควิชาครูคณิตศาสตร์ (ปรับปรุงพุทธศักราช 2550) มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Yelee Choumo -- 9 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิสฟอร์ด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / สุกัญญา มณีโชติ -- 10 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องพระธาตุหลวงเวียงจันทน์เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว / Phonenaly Pongnathy -- 11 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักศึกษาวิทยาลัยครูหลวงพระบางที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบค้น / Chittavong Simuang
12 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ ที่วิทยาลัยครูหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือบูรณาการอ่านและการเขียน / Khanthip Saphaphone -- 13 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเรื่องเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยครูหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Somchit Sengphasitsay -- หลักสูตรครุศาสสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -- 1 การศึกษาปัจจัยของระบบลดเสียงรบกวนโดยใช้เทคนิคทีฟสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม / ปุณยภา ชัยมาลา -- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา -- 1การศึกษาองค์ประกอบและโครงสร้างของขี้เถ้าชีวมวลในประเทศไทย / ปัทมา อภิวรชัย -- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา -- 1 คุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว / Keophouthone Hathalong -- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ -- 1 การพัฒนาแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเรื่องท้องถิ่นนครปฐม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน / ปราณี สุทธิพงศ์เกียรติ -- 2 การพัฒนาชุดฝึกการฟังภาษาอังกฤษ เรื่อง นครปฐมน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / ภัทร์ศรัณย์ ธนัชญาอิศม์เดช -- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
1 ความพึงพอใจของข้าราชการส่วนภูมิภาคที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานจังหวัดนครปฐม / อัญญารัตน์ เอกวิธาพงษ์ -- 2 ความคาดหวังของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล / พิณพิชญา เนาว์ประเสริฐ -- 3 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (BEST) ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 2 สำนักงานก่อสร้างและบูรณะสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร / นรีชญา ศรีศักดา -- 4 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรในอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี / อำพันธ์ ศรีสมุทรนาค -- 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินของระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดนครปฐม / กนกวรรณ อินทร์ยอด -- 6 ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารกรุงไทย สำนักงานธุรกิจนครปฐม / กฤตย์ อุดมทวีโชคชัย -- 7 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย / ดารณี บำรุงสวัสดิ์ -- 8 พฤติกรรมการซื้อขนมเปี๊ยะบางเลน (เจ้าเก่า) ของลูกค้า / นุจนารถ ชิตธีระวัฒนา -- 9 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท กวงอลูมิเนียม แอนด์ กลาส จำกัด / ว่าที่ร้อยตรี พลบูรณ์ ธนทรัพย์มงคล -- 10 การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารกุ้งสำเร็จรูปของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดเพชรบุรี / พิกสิต ลีลาพตะ -- 11 ความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่ายที่มีต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท พี.เค. ทรัพย์ไพศาล จำกัด ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร / วนิดา สายกระซิบ
12 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจของผู้ประกอบการโรงสีข้าวที่จดทะเบียนนิติบุคคลในจังหวัดนครปฐม / สมเกียรติ ขุนเศรษฐ -- 13 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของศาลจังหวัดนครปฐม / ทัศนีย์ จันทร์งาม -- 14 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเพชรเกษม นครชัยศรี ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม / จุมพล โพธิ์รักษา -- 15 คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในกองทุนพัฒนาระบบงานหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลศิริราช / พัชรินทร์ มหอมตพงษ์ -- 16 ความพึงพอใจของสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการสวัสดิการเงินกู้ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครปฐม / อำพร โสภา -- 17 ทัศนคติของพนักงานบริษัท ที.ที.อินเตอร์รับเบอร์ จำกัด ที่มีต่อระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 / ชานนท์ ติรณะประกิจ -- 18 การตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของผู้่บริโภคในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร / สมภพ ห้วยระหาญ -- 19 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี / วราภรณ์ เมี่ยงชม -- 20 พฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อทรัพย์สินรอการขายของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดนครปฐม / คมสัน ฤทธิ์ศรีสันต์ -- 21 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 / กิตติการต์มณี นิคงรัมย์
22 พฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้ค้าบริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด / อนันตา เจริญวรเมธ -- 23 ความผูกพันธ์ต่อองค์การของบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 / กนกวรรณ แอ่นศรี -- 24 การบริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม / จ่าสิบตรีศิรวรัช มีก่ำ -- 25 แนวทางการพัฒนาบริการอย่างมีคุณภาพของงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม / หรรษกานต์ สมไพบูลย์ -- 26 ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของผู้บริโภคในบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครปฐม / ปริญญาพร จันทร์ผล -- 27 ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครปฐม / วิไลลักษณ์ กัญญาภิวัฒน์ -- 28 พฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี / กฤติกา อยู่ทรัพย์ -- 29 ทัศนคติของประชาชนต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม / ปณัชชยา ว่องไว -- 30 พฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าร้านแสงทองกรอบรูป อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม / ธนปณัท บุญญาอรุณเนตร.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Status Date due Barcode Item holds
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Stacks
Reference Books LIBR Z 2013 617175 (See Similar Items) Available 31379012346376
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Stacks
Reference Books Z5055.ท95น24 น24 2556 (See Similar Items) Show map Available 31379014091798
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books LIBR Z 2013 617175 (See Similar Items) Show map Available 31379014281100
Total holds: 0

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

รางวัลวิทยานิพนธ์ ดีเด่น หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา -- 1 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 / นิภา ใจทัน -- รางวัลวิทยานิพนธ์ ดี หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา -- 1 สมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 / พรทิพย์ บุญณสะ -- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน -- 1 การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มมุ่งผลสัมฤทธิ์ / บำเพ็ญ ขาวสง่า -- 2 การศึกษาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบรอบรู้ / สิรินทิพย์ ปุริโส -- 3 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / สุกัญญา มณีโชติ -- หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป -- 1 ความคาดหวังของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล / พิณพิชญา เนาว์ประเสริฐ -- 2 แนวทางการพัฒนาบริการอย่างมีคุณภาพของงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม / หรรษกานต์ สมไพบูลย์

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา -- 1 การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด / ถวัลย์ ทองมี -- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา -- 1 การจัดการความรู้ด้านการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 / สาวิตรี เปาวะสันต์ -- 2 บรรยาการองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี / นายอุทัย สุขแป้น -- 3 การพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 / พรทิพย์ บุญณสะ -- 4 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 / นิภา ใจทันะ -- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน -- 1 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความและการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC / เยาวรัตน์ ทองมี -- 2 การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มมุ่งผลสัมฤทธิ์ / บำเพ็ญ ขาวสง่า -- 3 การศึกษาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยจัดการเรียนรู้แบบรอบรู้ / สิรินทร์ทิพย์ ปุริโส

4 การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ สำหรับนักศึกษาจีน สังกัดสถาบันอุดมศึกษามณฑลกว่างซี ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม / Dang Xueni -- 5 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้าง เสริม สะสม ประสบการณ์ ภาษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยครูหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Phonechan Sorphimpha -- 6 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Sonephet Thongpadith -- 7 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้หลักการเรียนรู้ซิปปา มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Thongthiane Vathanavong -- 8 การประเมินหลักสูตรปริญญาตรีศึกษาศาสตร์ ภาควิชาครูคณิตศาสตร์ (ปรับปรุงพุทธศักราช 2550) มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Yelee Choumo -- 9 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิสฟอร์ด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / สุกัญญา มณีโชติ -- 10 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องพระธาตุหลวงเวียงจันทน์เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว / Phonenaly Pongnathy -- 11 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักศึกษาวิทยาลัยครูหลวงพระบางที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบค้น / Chittavong Simuang

12 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ ที่วิทยาลัยครูหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือบูรณาการอ่านและการเขียน / Khanthip Saphaphone -- 13 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเรื่องเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยครูหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Somchit Sengphasitsay -- หลักสูตรครุศาสสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -- 1 การศึกษาปัจจัยของระบบลดเสียงรบกวนโดยใช้เทคนิคทีฟสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม / ปุณยภา ชัยมาลา -- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา -- 1การศึกษาองค์ประกอบและโครงสร้างของขี้เถ้าชีวมวลในประเทศไทย / ปัทมา อภิวรชัย -- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา -- 1 คุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว / Keophouthone Hathalong -- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ -- 1 การพัฒนาแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเรื่องท้องถิ่นนครปฐม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน / ปราณี สุทธิพงศ์เกียรติ -- 2 การพัฒนาชุดฝึกการฟังภาษาอังกฤษ เรื่อง นครปฐมน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / ภัทร์ศรัณย์ ธนัชญาอิศม์เดช -- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

1 ความพึงพอใจของข้าราชการส่วนภูมิภาคที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานจังหวัดนครปฐม / อัญญารัตน์ เอกวิธาพงษ์ -- 2 ความคาดหวังของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล / พิณพิชญา เนาว์ประเสริฐ -- 3 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (BEST) ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 2 สำนักงานก่อสร้างและบูรณะสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร / นรีชญา ศรีศักดา -- 4 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรในอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี / อำพันธ์ ศรีสมุทรนาค -- 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินของระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดนครปฐม / กนกวรรณ อินทร์ยอด -- 6 ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารกรุงไทย สำนักงานธุรกิจนครปฐม / กฤตย์ อุดมทวีโชคชัย -- 7 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย / ดารณี บำรุงสวัสดิ์ -- 8 พฤติกรรมการซื้อขนมเปี๊ยะบางเลน (เจ้าเก่า) ของลูกค้า / นุจนารถ ชิตธีระวัฒนา -- 9 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท กวงอลูมิเนียม แอนด์ กลาส จำกัด / ว่าที่ร้อยตรี พลบูรณ์ ธนทรัพย์มงคล -- 10 การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารกุ้งสำเร็จรูปของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดเพชรบุรี / พิกสิต ลีลาพตะ -- 11 ความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่ายที่มีต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท พี.เค. ทรัพย์ไพศาล จำกัด ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร / วนิดา สายกระซิบ

12 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจของผู้ประกอบการโรงสีข้าวที่จดทะเบียนนิติบุคคลในจังหวัดนครปฐม / สมเกียรติ ขุนเศรษฐ -- 13 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของศาลจังหวัดนครปฐม / ทัศนีย์ จันทร์งาม -- 14 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเพชรเกษม นครชัยศรี ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม / จุมพล โพธิ์รักษา -- 15 คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในกองทุนพัฒนาระบบงานหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลศิริราช / พัชรินทร์ มหอมตพงษ์ -- 16 ความพึงพอใจของสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการสวัสดิการเงินกู้ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครปฐม / อำพร โสภา -- 17 ทัศนคติของพนักงานบริษัท ที.ที.อินเตอร์รับเบอร์ จำกัด ที่มีต่อระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 / ชานนท์ ติรณะประกิจ -- 18 การตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของผู้่บริโภคในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร / สมภพ ห้วยระหาญ -- 19 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี / วราภรณ์ เมี่ยงชม -- 20 พฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อทรัพย์สินรอการขายของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดนครปฐม / คมสัน ฤทธิ์ศรีสันต์ -- 21 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 / กิตติการต์มณี นิคงรัมย์

22 พฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้ค้าบริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด / อนันตา เจริญวรเมธ -- 23 ความผูกพันธ์ต่อองค์การของบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 / กนกวรรณ แอ่นศรี -- 24 การบริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม / จ่าสิบตรีศิรวรัช มีก่ำ -- 25 แนวทางการพัฒนาบริการอย่างมีคุณภาพของงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม / หรรษกานต์ สมไพบูลย์ -- 26 ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของผู้บริโภคในบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครปฐม / ปริญญาพร จันทร์ผล -- 27 ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครปฐม / วิไลลักษณ์ กัญญาภิวัฒน์ -- 28 พฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี / กฤติกา อยู่ทรัพย์ -- 29 ทัศนคติของประชาชนต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม / ปณัชชยา ว่องไว -- 30 พฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าร้านแสงทองกรอบรูป อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม / ธนปณัท บุญญาอรุณเนตร.

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)