กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง / อภิญญา เลื่อนฉวี.  (Text) (Text)

อภิญญา เลื่อนฉวี
Call no.: KZ3410 .อ46 2556Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Description: 387 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่Notes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์แก้ไขและเพิ่มเติม 2554.ISBN: 9786162692017Subject(s): กฎหมายระหว่างประเทศLOC classification: KZ3410 | .อ46 2556
Contents:บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ -- 1.1 ความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศ -- 1.2 แนวความคิดของกฎหมายระหว่างประเทศ -- 1.3 ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ -- 1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศ -- 1.5 กฎหมายระหว่างประเทศเป็นกฎหมายหรือไม่ -- 1.6 ประสิทธิภาพขอกฎหมายระหว่างประเทศ -- บทที่ 2 รัฐ -- 2.1 องค์ประกอบของรัฐ -- 2.2 การรับรองรัฐ -- 2.3 การรับรองรัฐบาล -- 2.4 สิทธิของรัฐ -- 2.5 หน้าที่ของรัฐ -- 2.6 ความรับผิดชอบของรัฐ -- บทที่ 3 เขตอำนาจของรัฐ -- 3.1 หลักการใช้เขตอำนาจของรัฐ -- 3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเขตอำนาจรัฐและเขตอำนาจศาล -- 3.3 การใช้เขตอำนาจของรัฐต่อผู้กระทำความผิด -- 3.4 ความคุ้มกันจากเขตอำนาจของรัฐ -- บทที่ 4 ดินแดนของรัฐและดินแดนนอกอาณาเขตของรัฐ -- 4.1 การกำหนดเส้นเขตแดนระหว่างรัฐ -- 4.2 อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล -- 4.3 น่านน้ำภายใน -- 4.4 ทะเลอาณาเขต -- 4.5 ห้วงอากาศ -- 4.6 เขตทะเลอื่น ๆ ตามอนุสัญญา -- 4.7 ดินแดนนอกอาณาเขตของรัฐ -- บทที่ 5 องค์การระหว่างประเทศ -- 5.1 ความหมายและลักษณะขององค์การระหว่งประเทศ -- 5.2 สภาพบุคคลขององค์การระหว่างประเทศ -- 5.3 ความรับผิดชอบขององค์การระหว่างประเทศ -- 5.4 โครงสร้างขององค์การระหว่างประเทศ -- 5.5 สหประชาชาติบทที่ 6 องค์กรของรัฐในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- 6.1 ประมุขของรัฐ -- 6.2 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ -- 6.3 คณะผู้แทนทางการทูต -- 6.4 เจ้าหน้าที่กงศุล -- บทที่ 7 สนธิสัญญา -- 7.1 ความหมายของสนธิสัญญา -- 7.2 ประเภทของสนธิสัญญา -- 7.3 หลักการสำคัญในกฎหมายสนธิสัญญา -- 7.4 กระบวนการจัดทำสนธิสัญญา -- 7.5 ความสมบูรณ์และผลของสนธิสัญญา -- 7.6 กระบวนการภายหลังการทำสนธิสัญญา -- 7.7 ภาคยานุวัติ -- 7.8 ข้อสงวน -- 7.9 การตีความสนธิสัญญา -- 7.10 การระงับใช้และการสิ้นสุดสนธิสัญญา -- 7.11 ผลของความไม่สมบูรณ์ การยกเลิก และการระงับใช้สนธิสัญญา -- บทที่ 8 การระงับกรณีพิพาทระหว่างรัฐโดยสันติวิธี -- 8.1 วิธีการระงับกรณีพิพาททางการทูต -- 8.2 วิธีการระงับกรณีพิพาทโดยองค์การระหว่างประเทศ -- 8.3 วิธีการระงับกรณีพิพาททางศาล -- 8.4 วิธีการระงับกรณีพิพาทโดยการใช้กำลัง.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KZ3410 .อ46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012349024
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KZ3410 .อ46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012347978
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room KZ3410 .อ46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015848527
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KZ3410 .อ46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014096037
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .อ46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379014096011
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .อ46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379014096029
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์แก้ไขและเพิ่มเติม 2554.

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ -- 1.1 ความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศ -- 1.2 แนวความคิดของกฎหมายระหว่างประเทศ -- 1.3 ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ -- 1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศ -- 1.5 กฎหมายระหว่างประเทศเป็นกฎหมายหรือไม่ -- 1.6 ประสิทธิภาพขอกฎหมายระหว่างประเทศ -- บทที่ 2 รัฐ -- 2.1 องค์ประกอบของรัฐ -- 2.2 การรับรองรัฐ -- 2.3 การรับรองรัฐบาล -- 2.4 สิทธิของรัฐ -- 2.5 หน้าที่ของรัฐ -- 2.6 ความรับผิดชอบของรัฐ -- บทที่ 3 เขตอำนาจของรัฐ -- 3.1 หลักการใช้เขตอำนาจของรัฐ -- 3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเขตอำนาจรัฐและเขตอำนาจศาล -- 3.3 การใช้เขตอำนาจของรัฐต่อผู้กระทำความผิด -- 3.4 ความคุ้มกันจากเขตอำนาจของรัฐ -- บทที่ 4 ดินแดนของรัฐและดินแดนนอกอาณาเขตของรัฐ -- 4.1 การกำหนดเส้นเขตแดนระหว่างรัฐ -- 4.2 อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล -- 4.3 น่านน้ำภายใน -- 4.4 ทะเลอาณาเขต -- 4.5 ห้วงอากาศ -- 4.6 เขตทะเลอื่น ๆ ตามอนุสัญญา -- 4.7 ดินแดนนอกอาณาเขตของรัฐ -- บทที่ 5 องค์การระหว่างประเทศ -- 5.1 ความหมายและลักษณะขององค์การระหว่งประเทศ -- 5.2 สภาพบุคคลขององค์การระหว่างประเทศ -- 5.3 ความรับผิดชอบขององค์การระหว่างประเทศ -- 5.4 โครงสร้างขององค์การระหว่างประเทศ -- 5.5 สหประชาชาติ

บทที่ 6 องค์กรของรัฐในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- 6.1 ประมุขของรัฐ -- 6.2 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ -- 6.3 คณะผู้แทนทางการทูต -- 6.4 เจ้าหน้าที่กงศุล -- บทที่ 7 สนธิสัญญา -- 7.1 ความหมายของสนธิสัญญา -- 7.2 ประเภทของสนธิสัญญา -- 7.3 หลักการสำคัญในกฎหมายสนธิสัญญา -- 7.4 กระบวนการจัดทำสนธิสัญญา -- 7.5 ความสมบูรณ์และผลของสนธิสัญญา -- 7.6 กระบวนการภายหลังการทำสนธิสัญญา -- 7.7 ภาคยานุวัติ -- 7.8 ข้อสงวน -- 7.9 การตีความสนธิสัญญา -- 7.10 การระงับใช้และการสิ้นสุดสนธิสัญญา -- 7.11 ผลของความไม่สมบูรณ์ การยกเลิก และการระงับใช้สนธิสัญญา -- บทที่ 8 การระงับกรณีพิพาทระหว่างรัฐโดยสันติวิธี -- 8.1 วิธีการระงับกรณีพิพาททางการทูต -- 8.2 วิธีการระงับกรณีพิพาทโดยองค์การระหว่างประเทศ -- 8.3 วิธีการระงับกรณีพิพาททางศาล -- 8.4 วิธีการระงับกรณีพิพาทโดยการใช้กำลัง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544