คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์.  (Text) (Text)

จำปี โสตถิพันธุ์
Call no.: KPT874 .จ63 2556Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 432 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786162691966Subject(s): ซื้อขาย -- ไทยซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ -- ไทยการแลกเปลี่ยน -- ไทยสัญญา -- ไทยLOC classification: KPT874 | .จ63 2556
Contents:ส่วนที่ 1 สัญญาซื้อขาย -- บทที่ 1 หลักสัญญาและความสัมพันธ์ระหว่างหลักสัญญาและเอกเทศสัญญา -- บทที่ 2 ลักษณะและองค์ประกอบของสัญญาซื้อขาย -- บทที่ 3 กระบวนการในการก่อให้เกิดสัญญาซื้อขาย -- บทที่ 4 วัตถุของสัญญาซื้อขาย -- บทที่ 5 ความสมบูรณ์ของสัญญาซื้อขาย -- บทที่ 6 ผลทางทรัพย์ของสัญญาซื้อขาย -- บทที่ 7 ผลทางหนี้ของสัญญาซื้อขายในส่วนของผู้ขาย -- บทที่ 8 ผลทางหนี้ของสัญญาซื้อขายในส่วนของผู้ซื้อ -- บทที่ 9 ความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ขาย -- บทที่ 10 ความรับผิดของผู้ชายเมื่อผู้ซื้อถูกรอนสิทธิ -- บทที่ 11 ข้อตกลงยกเว้นความรับผิดในความชำรุดบกพร่องหรือในการรอนสิทธิ -- บทที่ 12 ประเภทของการซื้อขายทรัพย์สิน -- บทที่ 13 การเปรียบเทียบสัญญาซื้อขายกับสัญญาอื่น -- ส่วนที่ 2 สัญญาขายฝาก -- ส่วนที่ 3 สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ -- ส่วนที่ 4 สัญญาแลกเปลี่ยน -- ส่วนที่ 5 สัญญาให้โดยเสน่หา.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012349081
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101225
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101233
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101241
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014101183

พศ. 200

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014101217
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014101175
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101167
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101159
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101142
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT874 .จ63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 09/06/2022 31379014101191
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101209
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT874 .จ63 2552 คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT874 .จ63 2556 คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT874 .จ63 2556 คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT874 .จ63 2556 คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT874 .จ63 2559 คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ : พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT874 .จ63 2559 คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ : พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT874 .จ63 2559 คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ : พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง /

ส่วนที่ 1 สัญญาซื้อขาย -- บทที่ 1 หลักสัญญาและความสัมพันธ์ระหว่างหลักสัญญาและเอกเทศสัญญา -- บทที่ 2 ลักษณะและองค์ประกอบของสัญญาซื้อขาย -- บทที่ 3 กระบวนการในการก่อให้เกิดสัญญาซื้อขาย -- บทที่ 4 วัตถุของสัญญาซื้อขาย -- บทที่ 5 ความสมบูรณ์ของสัญญาซื้อขาย -- บทที่ 6 ผลทางทรัพย์ของสัญญาซื้อขาย -- บทที่ 7 ผลทางหนี้ของสัญญาซื้อขายในส่วนของผู้ขาย -- บทที่ 8 ผลทางหนี้ของสัญญาซื้อขายในส่วนของผู้ซื้อ -- บทที่ 9 ความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ขาย -- บทที่ 10 ความรับผิดของผู้ชายเมื่อผู้ซื้อถูกรอนสิทธิ -- บทที่ 11 ข้อตกลงยกเว้นความรับผิดในความชำรุดบกพร่องหรือในการรอนสิทธิ -- บทที่ 12 ประเภทของการซื้อขายทรัพย์สิน -- บทที่ 13 การเปรียบเทียบสัญญาซื้อขายกับสัญญาอื่น -- ส่วนที่ 2 สัญญาขายฝาก -- ส่วนที่ 3 สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ -- ส่วนที่ 4 สัญญาแลกเปลี่ยน -- ส่วนที่ 5 สัญญาให้โดยเสน่หา.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544