คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.  (Text) (Text)

ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-
Call no.: KPT2730 .ช622 2556Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 432 หน้าISBN: 9786162691829Subject(s): วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทยกฎหมายปกครอง -- ไทยLOC classification: KPT2730 | .ช622 2556
Contents:บทที่ 1 แนวความคิดพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครองและความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง -- บทที่ 2 ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 -- บทที่ 3 เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจทำการพิจารณาทางปกครอง -- บทที่ 4 คู่กรณีในการทำคำสั่งทางปกครอง -- บทที่ 5 การพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง -- บทที่ 6 ผลของคำสั่งทางปกครอง -- บทที่ 7 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง -- บทที่ 8 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง -- บทที่ 9 การขอให้พิจารณาใหม่ -- บทที่ 10 การบังคับทางปกครอง -- บทที่ 11 ระยะเวลาและอายุความ -- บทที่ 12 การแจ้ง -- ภาคผนวก 1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 -- 2 กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 -- 3 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง คำสั่งทางปกครองที่ต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่งหรือในเอกสารแนบท้ายคำสั่ง ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2543 -- 4 ระเบียบคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้คำปรึกษา พ.ศ. 2541 -- 5 คำแนะนำของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่ 1/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์การแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งทางปกครอง.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2730 .ช622 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012349008
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2730 .ช622 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014102447
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2730 .ช622 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014102439
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2730 .ช622 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014102454
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT2730 .ช622 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379014102363
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2730 .ช622 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014102397
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2730 .ช622 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014102421
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2730 .ช622 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014102413
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2730 .ช622 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014102389
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2730 .ช622 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014102405
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2730 .ช622 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014102371
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2730 .ช622 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014102330
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 แนวความคิดพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครองและความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง -- บทที่ 2 ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 -- บทที่ 3 เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจทำการพิจารณาทางปกครอง -- บทที่ 4 คู่กรณีในการทำคำสั่งทางปกครอง -- บทที่ 5 การพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง -- บทที่ 6 ผลของคำสั่งทางปกครอง -- บทที่ 7 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง -- บทที่ 8 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง -- บทที่ 9 การขอให้พิจารณาใหม่ -- บทที่ 10 การบังคับทางปกครอง -- บทที่ 11 ระยะเวลาและอายุความ -- บทที่ 12 การแจ้ง -- ภาคผนวก 1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 -- 2 กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 -- 3 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง คำสั่งทางปกครองที่ต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่งหรือในเอกสารแนบท้ายคำสั่ง ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2543 -- 4 ระเบียบคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้คำปรึกษา พ.ศ. 2541 -- 5 คำแนะนำของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่ 1/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์การแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งทางปกครอง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544