ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 : พร้อมกฎกระทรวง, ข้อบังคับประธานศาลฎีกา และพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
ธีระพล อรุณะกสิกร
Call no.: KPT1704.7 2556กPublication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Description: 352 หน้าISBN: 9786162692031Subject(s): วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทยLOC classification: KPT1704.7 | 2556ก
Contents:พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 -- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 -- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -- ภาค 1 บททั่วไป -- ลักษณะ 1 บทวิเคราะห์ศัพท์ -- ลักษณะ 2 ศาล -- ลักษณะ 3 คู่ความ -- ลักษณะ 4 การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร -- ลักษณะ 5 พยานหลักฐาน -- ลักษณะ 6 คำพิพากษาและคำสั่ง -- ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น -- ลักษณะ 1 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น -- ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น -- ภาค 3 อุทธรณ์และฏีกา -- ลักษณะ 1 อุทธรณ์ -- ลักษณะ 2 ฎีกา -- ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง -- ลักษณะ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา -- ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2496) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2502) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2502) -- กฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2551 -- ข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยผู้เชี่ยวชาญของศาลฎีกา พ.ศ. 2546 -- ข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล หรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งโดยทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2550 -- พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ.ศ. 2546 -- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 -- ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีในคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 -- ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาล พ.ศ. 2554 -- ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการนำสืบพยานหลักฐานและการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. 2556.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT1704.7 2556ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014102629
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT1704.7 2556ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014102611
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT1704.7 2556ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014102595
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
LAW KPT 2013 617640 คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / LAW KPT 2013 617641 คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / LAW KPT 2013 617644 ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากร / LAW KPT 2013 617646 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 : พร้อมกฎกระทรวง, ข้อบังคับประธานศาลฎีกา และพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 / LAW KPT 2013 617651 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม / LAW KPT 2013 617653 หลักกฎหมาย. Principle of law. กฎหมายอาญา ภาคความผิด = Criminal law : offences / LAW KPT 2013 617654 คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ /

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 -- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 -- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -- ภาค 1 บททั่วไป -- ลักษณะ 1 บทวิเคราะห์ศัพท์ -- ลักษณะ 2 ศาล -- ลักษณะ 3 คู่ความ -- ลักษณะ 4 การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร -- ลักษณะ 5 พยานหลักฐาน -- ลักษณะ 6 คำพิพากษาและคำสั่ง -- ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น -- ลักษณะ 1 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น -- ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น -- ภาค 3 อุทธรณ์และฏีกา -- ลักษณะ 1 อุทธรณ์ -- ลักษณะ 2 ฎีกา -- ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง -- ลักษณะ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา -- ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2496) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2502) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2502) -- กฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2551 -- ข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยผู้เชี่ยวชาญของศาลฎีกา พ.ศ. 2546 -- ข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล หรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งโดยทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2550 -- พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ.ศ. 2546 -- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 -- ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีในคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 -- ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาล พ.ศ. 2554 -- ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการนำสืบพยานหลักฐานและการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. 2556.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544