หลักกฎหมาย. กฎหมายอาญา ภาคความผิด = Principle of law. Criminal law : offences / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์.  (Text) (Text)

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-
Call no.: KPT3800 .ท552 2556Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 303 หน้าISBN: 9786162691959Other title: กฎหมายอาญา ภาคความผิด [Portion of title] | Principle of law. Criminal law : offences [Parallel title] | หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด [Spine title]Subject(s): กฎหมายอาญา -- ไทยความผิด (กฎหมาย) -- ไทยLOC classification: KPT3800 | .ท552 2556
Contents:ตอนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับรัฐและความสงบสุขของส่วนรวม -- ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ -- บทที่ 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ -- บทที่ 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร -- บทที่ 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร -- บทที่ 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรีและการก่อการร้าย -- ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง -- บทที่ 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน -- บทที่ 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ -- บทที่ 3 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม -- บทที่ 4 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม -- ส่วนที่ 3 ความผิดต่อการอยู่ร่วมกัน -- บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา -- บทที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน -- บทที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับการก่อภยันตรายต่อประชาชน -- ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง -- บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงเงินตรา -- บทที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์และตั๋ว -- บทที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือเดินทาง -- บทที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการค้าตอนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับบุคคลและทรัพย์และภาค 3 ลหุโทษ -- ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย -- บทที่ 1 ความผิดต่อชีวิต -- บทที่ 2 ความผิดต่อร่างกาย -- บทที่ 3 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก -- บทที่ 4 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็กหรือผู้ที่พึ่งตนเองไม่ได้ -- ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง -- บทที่ 1 ความผิดต่อเสรีภาพ -- บทที่ 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ -- บทที่ 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท -- บทที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับเพศ -- ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ -- บทที่ 1 ความผิดที่มีพื้นฐานจากการลักทรัพย์ -- บทที่ 2 ความผิดฐานกรรโชกและรีดเอาทรัพย์ -- บทที่ 3 ความผิดฐานฉ้อโกง -- บทที่ 4 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ -- บทที่ 5 ความผิดฐานยักยอก -- บทที่ 6 ความผิดฐานรับของโจร -- บทที่ 7 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ -- บทที่ 8 ความผิดฐานบุกรุก -- ส่วนที่ 4 ภาค 3 ลหุโทษ -- บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน -- บทที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับสาธารณะ -- บทที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ ชื่อเสียง และทรัพย์สิน -- บทที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับศีลธรรมอันดี.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3800 .ท552 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013920377
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3800 .ท552 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101845
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3800 .ท552 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101837
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3800 .ท552 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 20/04/2021 31379014101852
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3800 .ท552 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 28/04/2021 31379014101811
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3800 .ท552 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014101787
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3800 .ท552 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014101829
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3800 .ท552 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014101803
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3800 .ท552 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101753
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3800 .ท552 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101746
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3800 .ท552 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/04/2021 31379014101738
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3800 .ท552 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101779
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3800 .ท552 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2019 31379014101761
รายการจองทั้งหมด: 0

ตอนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับรัฐและความสงบสุขของส่วนรวม -- ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ -- บทที่ 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ -- บทที่ 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร -- บทที่ 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร -- บทที่ 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรีและการก่อการร้าย -- ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง -- บทที่ 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน -- บทที่ 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ -- บทที่ 3 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม -- บทที่ 4 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม -- ส่วนที่ 3 ความผิดต่อการอยู่ร่วมกัน -- บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา -- บทที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน -- บทที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับการก่อภยันตรายต่อประชาชน -- ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง -- บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงเงินตรา -- บทที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์และตั๋ว -- บทที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือเดินทาง -- บทที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการค้า

ตอนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับบุคคลและทรัพย์และภาค 3 ลหุโทษ -- ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย -- บทที่ 1 ความผิดต่อชีวิต -- บทที่ 2 ความผิดต่อร่างกาย -- บทที่ 3 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก -- บทที่ 4 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็กหรือผู้ที่พึ่งตนเองไม่ได้ -- ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง -- บทที่ 1 ความผิดต่อเสรีภาพ -- บทที่ 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ -- บทที่ 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท -- บทที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับเพศ -- ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ -- บทที่ 1 ความผิดที่มีพื้นฐานจากการลักทรัพย์ -- บทที่ 2 ความผิดฐานกรรโชกและรีดเอาทรัพย์ -- บทที่ 3 ความผิดฐานฉ้อโกง -- บทที่ 4 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ -- บทที่ 5 ความผิดฐานยักยอก -- บทที่ 6 ความผิดฐานรับของโจร -- บทที่ 7 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ -- บทที่ 8 ความผิดฐานบุกรุก -- ส่วนที่ 4 ภาค 3 ลหุโทษ -- บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน -- บทที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับสาธารณะ -- บทที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ ชื่อเสียง และทรัพย์สิน -- บทที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับศีลธรรมอันดี.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544