ความรู้กฎหมายทั่วไป = Introduction to law : คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย ความรู้พื้นฐานทางนิติศาสตร์ / สมยศ เชื้อไทย.  (Text) (Text)

สมยศ เชื้อไทย
Call no.: HF1382.7.ก6 ส44 2556Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 19, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 208 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786162691676Other title: Introduction to law [Parallel title] | ความรู้กฎหมายทั่วไป คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป [Spine title]Subject(s): กฎหมายแพ่งLOC classification: HF1382.7.ก6 | ส44 2556
Contents:ข้อความเบื้องต้น (Introduction) -- ก. การศึกษากฎหมาย -- ข. วิธีการศึกษากฎหมาย -- ค. วิชานิติศาสตร์ -- ง. ประมวลกฎหมาย -- จ. ระบบกฎหมาย -- ฉ. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) -- บทที่ 1 บทนำ : สังคม รัฐ และกฎหมาย (Social state and law) -- ส่วนที่ 1 จากสังคมไปสู่รัฐ -- ส่วนที่ 2 จากศีลธรรมไปสู่กฎหมาย -- ส่วนที่ 3. วิวัฒนาการของกฎหมาย 3 ยุค -- ส่วนที่ 4. กระบวนนิติบัญญัติในสมัยใหม่ -- ส่วนที่ 5. ลักษณะของกฎหมายและการปกครองภายใต้กฎหมาย -- บทที่ 2 บ่อเกิดของกฎหมาย (Source of law) -- ส่วนที่ 1 ข้อความเบื้องต้น -- ส่วนที่ 2 บ่อเกิดประเภทกฎหมายบัญญัติ -- ส่วนที่ 3 บ่อเกิดประเภทกฎหมายที่มิได้บัญญัติ -- ส่วนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างจารีตประเพณีกับกฎหมายลายลักษณ์อักษร -- บทที่ 3 ขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมาย -- ส่วนที่ 1 ขอบเขตในแง่เวลา -- ส่วนที่ 2 ขอบเขตในแง่บุคคล -- ส่วนที่ 3 ขอบเขตในแง่ดินแดน -- บทที่ 4 หมวดหมู่ของกฎหมาย (Classification of law) -- ส่วนที่ 1 ข้อความเบื้องต้น -- ส่วนที่ 2 การจัดแบ่งหมวดหมู่ของกฎหมาย -- บทที่ 5 ประเภทของบทบัญญัติแห่งกฎหมายลายลักษณ์อักษร -- ส่วนที่ 1 โครงสร้างของบทบัญญัติ -- ส่วนที่ 2 บทบัญญัติกฎหมายลายลักษณ์อักษรประเภทต่าง ๆ -- บทที่ 6 ข้อความคิดพื้นฐานทางกฎหมาย : สิทธิ หน้าที่และคำอื่น ๆ (Basic concept of law) -- ส่วนที่ 1 ความหมายของสิทธิ หน้าที่และคำอื่น ๆ ที่คล้ายคลึง -- ส่วนที่ 2 ประเภทต่าง ๆ ของสิทธิ -- สิทธิมหาชน -- สิทธิเอกชน -- ส่วนที่ 3 การใช้และการคุ้มครองสิทธิ -- บทที่ 7 นิติวิธี : การใช้และการตีความกฎหมาย (Juristic method) -- ส่วนที่ 1 การใช้กฎหมาย -- ส่วนที่ 2 การตีความกฎหมาย -- ส่วนที่ 3 การใช้กฎหมายโดยการเทียบเคียง (Analogy) -- ภาคผนวก Civil law : ความหมายในระบบกฎหมายและนิติศาสตร์ -- วิธีตอบปัญหากฎหมาย -- คำถามทดสอบความเข้าใจ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.7.ก6 ส44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012349107
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.7.ก6 ส44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101720
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.7.ก6 ส44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101712
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.7.ก6 ส44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379014101696
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.7.ก6 ส44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101688
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.7.ก6 ส44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101704
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HF1382.7.ก6 ส44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014101639
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HF1382.7.ก6 ส44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/06/2021 31379014101662
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HF1382.7.ก6 ส44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014101647
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HF1382.7.ก6 ส44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014101670
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.7.ก6 ส44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101597
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.7.ก6 ส44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379014101621
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.7.ก6 ส44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101589
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.7.ก6 ส44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379014101613
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.7.ก6 ส44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101605
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
LAW K 2012 647314 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ; และ พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง การขายเด็ก การค้าประเวณี และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก, [เรื่อง] ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ = Convention on the Rights of the Child ; [and] Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child [title] the sale of children, child prostitution and child pornography, [title] the involvement of children in armed conflict / LAW K 2013 615953 Civil liability for trademark dilution / LAW K 2013 617027 นิติปรัชญาเบื้องต้น = Introduction to philosophy of law / LAW K 2013 617656 ความรู้กฎหมายทั่วไป = Introduction to law : คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย ความรู้พื้นฐานทางนิติศาสตร์ / LAW K 2013 617661 เชิงทนาย / LAW K 2013 617810 กระบวนการทางกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญในรัฐสมัยใหม่ของโลก / LAW K 2013 620959 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป /

ข้อความเบื้องต้น (Introduction) -- ก. การศึกษากฎหมาย -- ข. วิธีการศึกษากฎหมาย -- ค. วิชานิติศาสตร์ -- ง. ประมวลกฎหมาย -- จ. ระบบกฎหมาย -- ฉ. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) -- บทที่ 1 บทนำ : สังคม รัฐ และกฎหมาย (Social state and law) -- ส่วนที่ 1 จากสังคมไปสู่รัฐ -- ส่วนที่ 2 จากศีลธรรมไปสู่กฎหมาย -- ส่วนที่ 3. วิวัฒนาการของกฎหมาย 3 ยุค -- ส่วนที่ 4. กระบวนนิติบัญญัติในสมัยใหม่ -- ส่วนที่ 5. ลักษณะของกฎหมายและการปกครองภายใต้กฎหมาย -- บทที่ 2 บ่อเกิดของกฎหมาย (Source of law) -- ส่วนที่ 1 ข้อความเบื้องต้น -- ส่วนที่ 2 บ่อเกิดประเภทกฎหมายบัญญัติ -- ส่วนที่ 3 บ่อเกิดประเภทกฎหมายที่มิได้บัญญัติ -- ส่วนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างจารีตประเพณีกับกฎหมายลายลักษณ์อักษร -- บทที่ 3 ขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมาย -- ส่วนที่ 1 ขอบเขตในแง่เวลา -- ส่วนที่ 2 ขอบเขตในแง่บุคคล -- ส่วนที่ 3 ขอบเขตในแง่ดินแดน -- บทที่ 4 หมวดหมู่ของกฎหมาย (Classification of law) -- ส่วนที่ 1 ข้อความเบื้องต้น -- ส่วนที่ 2 การจัดแบ่งหมวดหมู่ของกฎหมาย -- บทที่ 5 ประเภทของบทบัญญัติแห่งกฎหมายลายลักษณ์อักษร -- ส่วนที่ 1 โครงสร้างของบทบัญญัติ -- ส่วนที่ 2 บทบัญญัติกฎหมายลายลักษณ์อักษรประเภทต่าง ๆ -- บทที่ 6 ข้อความคิดพื้นฐานทางกฎหมาย : สิทธิ หน้าที่และคำอื่น ๆ (Basic concept of law) -- ส่วนที่ 1 ความหมายของสิทธิ หน้าที่และคำอื่น ๆ ที่คล้ายคลึง -- ส่วนที่ 2 ประเภทต่าง ๆ ของสิทธิ -- สิทธิมหาชน -- สิทธิเอกชน -- ส่วนที่ 3 การใช้และการคุ้มครองสิทธิ -- บทที่ 7 นิติวิธี : การใช้และการตีความกฎหมาย (Juristic method) -- ส่วนที่ 1 การใช้กฎหมาย -- ส่วนที่ 2 การตีความกฎหมาย -- ส่วนที่ 3 การใช้กฎหมายโดยการเทียบเคียง (Analogy) -- ภาคผนวก Civil law : ความหมายในระบบกฎหมายและนิติศาสตร์ -- วิธีตอบปัญหากฎหมาย -- คำถามทดสอบความเข้าใจ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544