คำพิพากษาของศาลในกลุ่มประเทศอาเซียน จะมีผลในอีกประเทศหนึ่งหรือไม่? / อานนท์ ศรีบุญโรจน์.  (Text) (Text)

อานนท์ ศรีบุญโรจน์
Call no.: KNC474 .อ635 2556Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Description: 192 หน้าISBN: 9786162692048Subject(s): คำพิพากษาศาลต่างประเทศ -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้การบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้LOC classification: KNC474 | .อ635 2556
Contents:บทนำ -- บทที่ 1 ข้อความคิดพื้นฐาน ว่าด้วยการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ -- 1.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ -- 1.2 สารัตถะของ "การรับรอง" และ "การบังคับ" ตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ -- 1.3 สถานะทางกฎหมายของ "คำพิพากษาศาลต่างประเทศ" -- บทที่ 2 สถานะของเรื่องการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน -- 2.1 ความร่วมมือทางกระบวนการยุติธรรมในคดีแพ่งและพาณิชย์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน -- 2.2 บ่อเกิดของกฎหมายว่าด้วยการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ -- 2.3 พิจารณาแนวโน้มของกลุ่มประเทศอาเซียนต่อประเด็นปัญหาเรื่อง "การรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ" -- บทที่ 3 หลักเกณฑ์การรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศของประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน -- 3.1 กลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับอิทธิพลจากระบบกฎหมายซิวิลลอว์ (civil law) -- 3.2 กลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับอิทธิพลจากระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (common law) -- บทที่ 4 ข้อพิจารณาบางประการต่อการจัดทำอนุสัญญาว่าด้วยการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน -- 4.1 ความจำเป็นพื้นฐานในการจัดทำอนุสัญญาว่าด้วยการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน -- 4.2 ประเภทของอนุสัญญา -- 4.3 ขอบเขตในทางเนื้อหาของอนุสัญญา -- 4.4 เงื่อนไขการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ -- 4.5 วิธีการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ -- 4.6 การควบคุมการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ -- บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KNC474 .อ635 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013920419

ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KNC474 .อ635 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101928

ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KNC474 .อ635 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101936

ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KNC474 .อ635 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014101894
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KNC474 .อ635 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014101902
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KNC474 .อ635 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014101910
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KNC474 .อ635 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101860
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KNC474 .อ635 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101878
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KNC474 .อ635 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101886
รายการจองทั้งหมด: 0

บทนำ -- บทที่ 1 ข้อความคิดพื้นฐาน ว่าด้วยการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ -- 1.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ -- 1.2 สารัตถะของ "การรับรอง" และ "การบังคับ" ตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ -- 1.3 สถานะทางกฎหมายของ "คำพิพากษาศาลต่างประเทศ" -- บทที่ 2 สถานะของเรื่องการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน -- 2.1 ความร่วมมือทางกระบวนการยุติธรรมในคดีแพ่งและพาณิชย์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน -- 2.2 บ่อเกิดของกฎหมายว่าด้วยการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ -- 2.3 พิจารณาแนวโน้มของกลุ่มประเทศอาเซียนต่อประเด็นปัญหาเรื่อง "การรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ" -- บทที่ 3 หลักเกณฑ์การรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศของประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน -- 3.1 กลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับอิทธิพลจากระบบกฎหมายซิวิลลอว์ (civil law) -- 3.2 กลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับอิทธิพลจากระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (common law) -- บทที่ 4 ข้อพิจารณาบางประการต่อการจัดทำอนุสัญญาว่าด้วยการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน -- 4.1 ความจำเป็นพื้นฐานในการจัดทำอนุสัญญาว่าด้วยการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน -- 4.2 ประเภทของอนุสัญญา -- 4.3 ขอบเขตในทางเนื้อหาของอนุสัญญา -- 4.4 เงื่อนไขการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ -- 4.5 วิธีการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ -- 4.6 การควบคุมการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ -- บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544