ศาลกับดุลพินิจในการลงโทษคดีเมาแล้วขับ / รวบรวมโดย พีรพล ศรีสิงห์, อารีรัตน์ กล่อมจิตต์.  (Text) (Text)

พีรพล ศรีสิงห์ | อารีรัตน์ กล่อมจิตต์
Call no.: KPT3450 .ศ642 2556Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 327 หน้าISBN: 9789742035723Subject(s): กฎหมายจราจร -- ไทยการขับรถขณะมึนเมา -- ไทยLOC classification: KPT3450 | .ศ642 2556
Contents:พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 -- กฎกระทรวง (พ.ศ.2522) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2522) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2522) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2522) (ยกเลิกแล้ว โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 11) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2522) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2522) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2522) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2523) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2524) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2525) --กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2527) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2534) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2535) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2536) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2537) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2545) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2546) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2550) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2550) -- พระราชกฤษฎีกา กำหนดท้องที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และคนโดยสารจักรยานยนต์ ต้องสวมหมวกที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538 -- ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การดำเนินการบันทึกคะแนน อบรม ทดสอบ ผู้ขับขี่ที่กระทำผิด และการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ (ฉบับที่ 4) -- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.2555 -- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ พ.ศ. 2555พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 -- กฎกระทรวง กำหนดความเสียหายที่จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับ และการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ.2552 -- กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน และการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน พ.ศ.2552 -- กฎกระทรวง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินสบทบที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ.2547 -- กฎกระทรวง กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด ประเภท และขนาดของรถ พ.ศ.2554 -- คำพิพากษาเกี่ยวกับคดีตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 -- ภาคผนวก ย่อรายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ความเหมาะสมของโทษและการลงโทษของศาล ในคดีความผิดฐานขับรถขณะมึนเมาสุรา -- บทคัดย่อ -- ความเบื้องต้น -- แนวคิดเกี่ยวกับการลงโทษ และวัตถุประสงค์ของการลงโทษผู้กระทำความผิดฐานขับรถขณะมึนเมาสุรา ในประเทศไทย -- ปัญหาบางประการ เกี่ยวกับโทษ และการลงโทษผู้กระทำความผิดฐานขับรถขณะมึนเมาสุรา -- บทสรุปและข้อเสนอแนะ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3450 .ศ642 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012345253
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3450 .ศ642 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014104963
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3450 .ศ642 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014104955
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3450 .ศ642 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014104930
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3450 .ศ642 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014104948
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3450 .ศ642 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014104922
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3450 .ศ642 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014104914
รายการจองทั้งหมด: 0

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 -- กฎกระทรวง (พ.ศ.2522) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2522) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2522) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2522) (ยกเลิกแล้ว โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 11) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2522) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2522) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2522) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2523) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2524) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2525) --กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2527) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2534) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2535) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2536) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2537) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2545) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2546) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2550) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2550) -- พระราชกฤษฎีกา กำหนดท้องที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และคนโดยสารจักรยานยนต์ ต้องสวมหมวกที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538 -- ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การดำเนินการบันทึกคะแนน อบรม ทดสอบ ผู้ขับขี่ที่กระทำผิด และการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ (ฉบับที่ 4) -- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.2555 -- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ พ.ศ. 2555

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 -- กฎกระทรวง กำหนดความเสียหายที่จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับ และการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ.2552 -- กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน และการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน พ.ศ.2552 -- กฎกระทรวง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินสบทบที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ.2547 -- กฎกระทรวง กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด ประเภท และขนาดของรถ พ.ศ.2554 -- คำพิพากษาเกี่ยวกับคดีตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 -- ภาคผนวก ย่อรายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ความเหมาะสมของโทษและการลงโทษของศาล ในคดีความผิดฐานขับรถขณะมึนเมาสุรา -- บทคัดย่อ -- ความเบื้องต้น -- แนวคิดเกี่ยวกับการลงโทษ และวัตถุประสงค์ของการลงโทษผู้กระทำความผิดฐานขับรถขณะมึนเมาสุรา ในประเทศไทย -- ปัญหาบางประการ เกี่ยวกับโทษ และการลงโทษผู้กระทำความผิดฐานขับรถขณะมึนเมาสุรา -- บทสรุปและข้อเสนอแนะ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544