การพัฒนากระบวนการยุติธรรมในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก : รายงานการศึกษาวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 5 = The development of justice systems in a changing world : the 5th National Justice Administration Symposium : 4-5 กันยายน 2550 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี / [รวบรวมโดย สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม].  (Text) (Text)

(ครั้งที่ 5 : การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม (ครั้งที่ 5 : 2550: นนทบุรี)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | สำนักงานกิจการยุติธรรม | คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ
Call no.: KPT1572.ก67 ก631 2550Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550 [2007]Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบOther title: Development of justice systems in a changing world : the 5th National Justice Administration Symposium [Parallel title]Subject(s): การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา -- ไทย -- การประชุมการบริหารงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ -- ไทย -- การประชุมLOC classification: KPT1572.ก67 | ก631 2550
Contents:กลุ่มที่ 1 มิติใหม่ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม -- 1.1 การระงับข้อพิพาททางเลือกในความท้าทายใหม่ของการพัฒนากระบวนการยุติธรรม : ประชาชนได้ประโยชน์อะไร / โดย ปรัชญา อยู่ประเสริฐ, สรวิศ ลิมปรังษี -- 1.2 โนตารีปับลิก (Notary public) : แนวทางพัฒนางานยุติธรรมก่อนเกิดข้อพิพาท / โดย กิตติศักดิ์ ปรกติ -- 1.3 กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาขัอมูลสถิติอาชญากรรม : จากภาครัฐสู่ภาคประชาชน / โดย กมลทิพย์ คติการ, จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย -- 1.4 มาตรการลงโทษระดับกลาง : อีกทางเลือกของการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด / โดย กรรณิการ์ แสงทอง -- 1.5 การควบคุมผู้ต้องขังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ / โดย สุมนทิพย์ จิตสว่าง -- 1.6 สรุปงานวิจัยร่างมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชน / กนกพรรณ กัลยาณสุตกลุ่มที่ 2 กระบวนทัศน์และการเปลี่ยนแปลง -- 2.1 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยสมานฉันท์ / โดย นพพร โพธิรังสิยากร -- 2.2 การเปิดพื้นที่ 'ยุติธรรมชุมชนเชิงสมานฉันท์' ในสังคมไทย / โดย จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ -- 2.3 การจัดการความขัดแย้งในวิถีมุสลิมไทย / มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ -- 2.4 การประเมินผลการนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยการใช้กระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน / โดย สุดจิต เจนนพกาญน์, นาวาโท อนุชา ม่วงใหม่ -- 2.5 การพัฒนามาตรการทางเลือกเพื่อใช้บังคับแก่ผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์และการฉ้อฉลทุจริตในการบริหารจัดการนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 / โดย ต่อศักดิ์ บูรณะเรืองโรจน์ -- 2.6 การเรียนรู้โมเดลในการบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ / โดย ปริญญา หอมเอนกกลุ่มที่ 3 กระบวนการยุติธรรมไทยกับมาตรฐานสากล -- 3.1 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ / โดย ชัชชม อรรฆภิญญ์ -- 3.2 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมไทย : ประเทศไทยกับมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชน / โดย สมชาย หอมลออ -- 3.3 มิติระหว่างประเทศในการดำเนินคดีอาญา : มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศสำหรับการบังคับใช้กฎหมาย / โดย พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ -- 3.4 ปฏิญญากรุงเทพฯ / โดย สมณ์ พรหมรส -- กลุ่มที่ 4 กระบวนการยุติธรรมกับผลกระทบทางสังคมในกระแสโลกาภิวัฒน์ -- 4.1 "โรงซ่อมสามี"-- สู่อนาคตที่ดีกว่า" / สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ, อังคณา บุญสิทธิ์ -- การพัฒนาระบบงานตำรวจ / โดย คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1572.ก67 ก631 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014384292
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1572.ก67 ก631 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014108162
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT1572.ก28 2549 รวมพระราชบัญญัติเกี่ยวกับศาลยุติธรรมฉบับไทย-อังกฤษ : พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัิติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 / KPT1572.ก32 ร54 2547 รวมระเบียบประกาศคำสั่งคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม / KPT1572.ก67 ก64 กระบวนการยุติธรรมกับความรุนแรงที่เกิดแก่ผู้หญิง : รายงานการสัมมนา ... วันที่ 17 กันยายน 2542 โรงแรม เดอะแกรนด์ กรุงเทพฯ / KPT1572.ก67 ก631 2550 การพัฒนากระบวนการยุติธรรมในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก : KPT1572.ก67 ก632 การพัฒนากระบวนการยุติธรรมยุคใหม่ : KPT1572.ก67 ก634 2554 การขับเคลื่อนพลังสังคมสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่ยั่งยืน : KPT1572.ก67 ก6312 2550 การพัฒนากระบวนการยุติธรรมในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก :

กลุ่มที่ 1 มิติใหม่ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม -- 1.1 การระงับข้อพิพาททางเลือกในความท้าทายใหม่ของการพัฒนากระบวนการยุติธรรม : ประชาชนได้ประโยชน์อะไร / โดย ปรัชญา อยู่ประเสริฐ, สรวิศ ลิมปรังษี -- 1.2 โนตารีปับลิก (Notary public) : แนวทางพัฒนางานยุติธรรมก่อนเกิดข้อพิพาท / โดย กิตติศักดิ์ ปรกติ -- 1.3 กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาขัอมูลสถิติอาชญากรรม : จากภาครัฐสู่ภาคประชาชน / โดย กมลทิพย์ คติการ, จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย -- 1.4 มาตรการลงโทษระดับกลาง : อีกทางเลือกของการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด / โดย กรรณิการ์ แสงทอง -- 1.5 การควบคุมผู้ต้องขังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ / โดย สุมนทิพย์ จิตสว่าง -- 1.6 สรุปงานวิจัยร่างมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชน / กนกพรรณ กัลยาณสุต

กลุ่มที่ 2 กระบวนทัศน์และการเปลี่ยนแปลง -- 2.1 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยสมานฉันท์ / โดย นพพร โพธิรังสิยากร -- 2.2 การเปิดพื้นที่ 'ยุติธรรมชุมชนเชิงสมานฉันท์' ในสังคมไทย / โดย จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ -- 2.3 การจัดการความขัดแย้งในวิถีมุสลิมไทย / มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ -- 2.4 การประเมินผลการนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยการใช้กระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน / โดย สุดจิต เจนนพกาญน์, นาวาโท อนุชา ม่วงใหม่ -- 2.5 การพัฒนามาตรการทางเลือกเพื่อใช้บังคับแก่ผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์และการฉ้อฉลทุจริตในการบริหารจัดการนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 / โดย ต่อศักดิ์ บูรณะเรืองโรจน์ -- 2.6 การเรียนรู้โมเดลในการบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ / โดย ปริญญา หอมเอนก

กลุ่มที่ 3 กระบวนการยุติธรรมไทยกับมาตรฐานสากล -- 3.1 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ / โดย ชัชชม อรรฆภิญญ์ -- 3.2 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมไทย : ประเทศไทยกับมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชน / โดย สมชาย หอมลออ -- 3.3 มิติระหว่างประเทศในการดำเนินคดีอาญา : มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศสำหรับการบังคับใช้กฎหมาย / โดย พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ -- 3.4 ปฏิญญากรุงเทพฯ / โดย สมณ์ พรหมรส -- กลุ่มที่ 4 กระบวนการยุติธรรมกับผลกระทบทางสังคมในกระแสโลกาภิวัฒน์ -- 4.1 "โรงซ่อมสามี"-- สู่อนาคตที่ดีกว่า" / สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ, อังคณา บุญสิทธิ์ -- การพัฒนาระบบงานตำรวจ / โดย คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544