การพัฒนากระบวนการยุติธรรมในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก : รายงานการศึกษาวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 5 = The development of justice systems in a changing world : the 5th National Justice Administration Symposium : เอกสารประกอบเพิ่มเติม / [รวบรวมโดย สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม].  (Text) (Text)

(ครั้งที่ 5 : การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม (ครั้งที่ 5 : 2550: นนทบุรี)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | สำนักงานกิจการยุติธรรม | คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ
Call no.: KPT1572.ก67 ก6312 2550Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550 [2007]Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบOther title: Development of justice systems in a changing world : the 5th National Justice Administration Symposium [Parallel title]Subject(s): การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา -- ไทย -- การประชุมการบริหารงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ -- ไทย -- การประชุมLOC classification: KPT1572.ก67 | ก6312 2550
Contents:กลุ่มที่ 1 มิติใหม่ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม -- บทบาทของพนักงานอัยการในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ / โดย เศกสรรค์ บางสมบุญ -- บทบาทของพนักงานอัยการในการดำเนินคดีนักการเมือง / โดย นันทศักดิ์ พูลสุข -- กลุ่มที่ 2 กระบวนทัศน์และการเปลี่ยนแปลง -- การก่อการร้ายทางชีวภาพในบริบทของการรักษากฎหมาย = Biological terrorism in the context of law enforcement / โดย พันเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล -- "10 latest malware threats : are you prepared for them?" / โดย ปริญญา หอมเอนก -- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 / โดย ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ -- กลุ่มที่ 3 กระบวนการยุติธรรมไทยกับมาตรฐานสากล -- มาตรฐานของสหประชาชาติกับกระบวนการยุติธรรม / โดย กุลพล พลวัน -- กลุ่มที่ 4 กระบวนการยุติธรรมกับผลกระทบทางสังคมในกระแสโลกาภิวัฒน์ -- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 / โดย จิตราภา สุนทรพิพิจ -- กระบวนการยุติธรรมกับผลกระทบทางสังคมในกระแสโลกภิวัตน์ ร่าง พ.ร.บ.สุขภาพจิต : มิติใหม่ในการคุ้มครองสังคม / โดย ดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์ -- พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก : ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา / โดย สมชาย เจริญอำนวยสุข.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1572.ก67 ก6312 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014108170
รายการจองทั้งหมด: 0

กลุ่มที่ 1 มิติใหม่ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม -- บทบาทของพนักงานอัยการในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ / โดย เศกสรรค์ บางสมบุญ -- บทบาทของพนักงานอัยการในการดำเนินคดีนักการเมือง / โดย นันทศักดิ์ พูลสุข -- กลุ่มที่ 2 กระบวนทัศน์และการเปลี่ยนแปลง -- การก่อการร้ายทางชีวภาพในบริบทของการรักษากฎหมาย = Biological terrorism in the context of law enforcement / โดย พันเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล -- "10 latest malware threats : are you prepared for them?" / โดย ปริญญา หอมเอนก -- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 / โดย ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ -- กลุ่มที่ 3 กระบวนการยุติธรรมไทยกับมาตรฐานสากล -- มาตรฐานของสหประชาชาติกับกระบวนการยุติธรรม / โดย กุลพล พลวัน -- กลุ่มที่ 4 กระบวนการยุติธรรมกับผลกระทบทางสังคมในกระแสโลกาภิวัฒน์ -- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 / โดย จิตราภา สุนทรพิพิจ -- กระบวนการยุติธรรมกับผลกระทบทางสังคมในกระแสโลกภิวัตน์ ร่าง พ.ร.บ.สุขภาพจิต : มิติใหม่ในการคุ้มครองสังคม / โดย ดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์ -- พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก : ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา / โดย สมชาย เจริญอำนวยสุข.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544