หลักกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด / จิ๊ด เศรษฐบุตร.  (Text) (Text)

จิ๊ด เศรษฐบุตร, 2449-2538
Call no.: HF1382.6.ล6 จ6 2556Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8Description: 267 หน้าNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2518 ของ คณะกรรมการสัมนาและวิจัย คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.ISBN: 9789744666857Subject(s): จี๊ด เศรษฐบุตร, 2449-ละเมิด -- ไทยLOC classification: HF1382.6.ล6 | จ6 2556
Contents:ภาค 1 เปรียบเทียบความรับผิดประเภทต่าง ๆ -- ข้อความเบื้องต้น -- บทที่ 1 การเปรียบเทียบความรับผิดทางศีลธรรมและความรับผิดทางกฎหมาย -- บทที่ 2 การเปรียบเทียบความรับผิดทางอาญาและความรับผิดทางแพ่ง -- บทที่ 3 การเปรียบเทียบความรับผิดทางสัญญากับความรับผิดทางละเมิด -- ภาค 2 หลักเกณฑ์ความรับผิดทางละเมิด -- หมวดที่ 1 ความเสียหาย -- บทที่ 1 ความเสียหายที่แน่นอน -- บทที่ 2 ความเสียหายในทางศีลธรรมหรือความเสียหายต่อสิทธิที่อยู่นอกเหนือกองทรัพย์สิน -- บทที่ 3 ความเสียหายที่ได้มีการทดแทนแล้ว -- ส่วนที่ 1 กรณีผู้เสียหายได้รับเงินประกันภัยตามสัญญาประกันภัย -- ส่วนที่ 2 กรณีที่ผู้เสียหายได้รับเงินบำนาญ -- ส่วนที่ 3 กรณีที่ผู้เสียหายได้รับความช่วยเหลือต่อบุคคลภายนอก -- หมวดที่ 2 ความผิด -- บทที่ 1 ทฤษฎีรับภัย -- บทที่ 2 วิเคราะห์ศัพท์ความผิด -- ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ศัพท์ที่ยังเลื่อนลอย -- ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ศัพท์อันพอจะเห็นแจ้งชัด -- ลักษณะ 1 ความผิดโดยจงใจ -- ลักษณะ 2 ความผิดโดยไม่จงใจหรือประมาทเลินเล่อบทที่ 3 ความผิดในกรณีต่างๆ -- ส่วนที่ 1 กรณีผู้ก่อความเสียหายไม่มีความรู้สึกผิดและชอบ -- ส่วนที่ 2 การป้องกัน ความจำเป็น การกระทำตามคำสั่ง การใช้กำลังป้องกันสิทธิ -- ส่วนที่ 3 ความรับผิดของผู้ประกอบการอาชีพ -- ส่วนที่ 4 การละเว้นกระทำ -- ส่วนที่ 5 การใช้สิทธิเกินส่วน -- ลักษณะ 1 การตั้งปัญหาเรื่องการใช้สิทธิเกินส่วน -- ลักษณะ 2 ตัวบทกฎหมายว่าด้วยการใช้สิทธิเกินส่วน -- ลักษณะ 3 ความเห็นศาล -- ลักษณะ 4 หลักเกณฑ์แห่งการใช้สิทธิเกินส่วน -- ลักษณะ 5 กฎหมายในประเทศต่าง ๆ -- ลักษณะ 6 การก่อความรำคาญแก่เพื่อนบ้าน -- บทที่ 4 กรณีที่กฎหมายสันนิษฐานว่ามีความผิด -- ส่วนที่ 1 ความรับผิดเนื่องจากการกระทำของผู้อื่น -- ลักษณะ 1 บิดามารดารับผิดเนื่องจากการกระทำของบุตร -- ลักษณะ 2 ครูและครูสอนลูกมือฝึกหัดรับผิดเนื่องจากการกระทำของนักเรียนและลูกมือฝึกหัด -- ลักษณะ 3 นายและผู้บังคับบัญชารับผิดเนื่องจากการกระทำของคนใช้และเสมียน -- ลักษณะ 4 หลักกฎหมายที่ใช้บังคับแก่ทุกกรณี -- ส่วนที่ 2 ความรับผิดเนื่องจากการกระทำของสัตว์ -- ส่วนที่ 3 ความรับผิดเนื่องจากการกระทำของสิ่งของ -- ลักษณะ 1 ความรับผิดเนื่องจากการกระทำของสิ่งปลูกสร้าง -- ลักษณะ 2 ความรับผิดเนื่องจากการกระทำของสิ่งอื่น ๆ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014113477
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/07/2022 31379014113501
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014113493
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014113519
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014113485
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014113469
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014113428
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015390728
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 19/06/2022 31379015390736
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015390744
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015390751
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015390769
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015390777
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015390785
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015390793
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379015390801
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014113386
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014113410
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014113378
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014113402
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books HF1382.6.ล6 จ6 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 09/06/2022 31379014113394
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks COMM HF 2013 618099 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014353511
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2518 ของ คณะกรรมการสัมนาและวิจัย คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ภาค 1 เปรียบเทียบความรับผิดประเภทต่าง ๆ -- ข้อความเบื้องต้น -- บทที่ 1 การเปรียบเทียบความรับผิดทางศีลธรรมและความรับผิดทางกฎหมาย -- บทที่ 2 การเปรียบเทียบความรับผิดทางอาญาและความรับผิดทางแพ่ง -- บทที่ 3 การเปรียบเทียบความรับผิดทางสัญญากับความรับผิดทางละเมิด -- ภาค 2 หลักเกณฑ์ความรับผิดทางละเมิด -- หมวดที่ 1 ความเสียหาย -- บทที่ 1 ความเสียหายที่แน่นอน -- บทที่ 2 ความเสียหายในทางศีลธรรมหรือความเสียหายต่อสิทธิที่อยู่นอกเหนือกองทรัพย์สิน -- บทที่ 3 ความเสียหายที่ได้มีการทดแทนแล้ว -- ส่วนที่ 1 กรณีผู้เสียหายได้รับเงินประกันภัยตามสัญญาประกันภัย -- ส่วนที่ 2 กรณีที่ผู้เสียหายได้รับเงินบำนาญ -- ส่วนที่ 3 กรณีที่ผู้เสียหายได้รับความช่วยเหลือต่อบุคคลภายนอก -- หมวดที่ 2 ความผิด -- บทที่ 1 ทฤษฎีรับภัย -- บทที่ 2 วิเคราะห์ศัพท์ความผิด -- ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ศัพท์ที่ยังเลื่อนลอย -- ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ศัพท์อันพอจะเห็นแจ้งชัด -- ลักษณะ 1 ความผิดโดยจงใจ -- ลักษณะ 2 ความผิดโดยไม่จงใจหรือประมาทเลินเล่อ

บทที่ 3 ความผิดในกรณีต่างๆ -- ส่วนที่ 1 กรณีผู้ก่อความเสียหายไม่มีความรู้สึกผิดและชอบ -- ส่วนที่ 2 การป้องกัน ความจำเป็น การกระทำตามคำสั่ง การใช้กำลังป้องกันสิทธิ -- ส่วนที่ 3 ความรับผิดของผู้ประกอบการอาชีพ -- ส่วนที่ 4 การละเว้นกระทำ -- ส่วนที่ 5 การใช้สิทธิเกินส่วน -- ลักษณะ 1 การตั้งปัญหาเรื่องการใช้สิทธิเกินส่วน -- ลักษณะ 2 ตัวบทกฎหมายว่าด้วยการใช้สิทธิเกินส่วน -- ลักษณะ 3 ความเห็นศาล -- ลักษณะ 4 หลักเกณฑ์แห่งการใช้สิทธิเกินส่วน -- ลักษณะ 5 กฎหมายในประเทศต่าง ๆ -- ลักษณะ 6 การก่อความรำคาญแก่เพื่อนบ้าน -- บทที่ 4 กรณีที่กฎหมายสันนิษฐานว่ามีความผิด -- ส่วนที่ 1 ความรับผิดเนื่องจากการกระทำของผู้อื่น -- ลักษณะ 1 บิดามารดารับผิดเนื่องจากการกระทำของบุตร -- ลักษณะ 2 ครูและครูสอนลูกมือฝึกหัดรับผิดเนื่องจากการกระทำของนักเรียนและลูกมือฝึกหัด -- ลักษณะ 3 นายและผู้บังคับบัญชารับผิดเนื่องจากการกระทำของคนใช้และเสมียน -- ลักษณะ 4 หลักกฎหมายที่ใช้บังคับแก่ทุกกรณี -- ส่วนที่ 2 ความรับผิดเนื่องจากการกระทำของสัตว์ -- ส่วนที่ 3 ความรับผิดเนื่องจากการกระทำของสิ่งของ -- ลักษณะ 1 ความรับผิดเนื่องจากการกระทำของสิ่งปลูกสร้าง -- ลักษณะ 2 ความรับผิดเนื่องจากการกระทำของสิ่งอื่น ๆ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544