กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ / กองบรรณาธิการ พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ, ปรีดา ทองชุมนุม, ภาวิณี ชุมศรี.  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ | ปรีดา ทองชุมนุม | ภาวิณี ชุมศรี | มูลนิธิผสานวัฒนธรรม | มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม | มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์
Call no.: KPT2490.ก28 2555Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม, มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 215 หน้าSubject(s): ความมั่นคงแห่งชาติ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยกฎอัยการศึก -- ไทยกฎหมายสงครามและภาวะฉุกเฉิน -- ไทยLOC classification: KPT2490.ก28 | 2555
Contents:1. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 และประกาศ/ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ -- 1.1 ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่และการให้ใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ -- 1.2 ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ (จังหวัดสงขลา) -- 1.3 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมตัวตาม พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 โดยแผนกกฎหมาย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า -- 1.4 แบบฟอร์มต่างๆ -- 2. พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และประกาศ/ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ -- 2.1 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี -- 2.1 ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอำเภอแม่ลาน -- 2.3 ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับ -- 2.4 ประกาศตามมาตรา 11 ของพระราชกำหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 -- 2.5 ประกาศตามมาตรา 11 ของพระราชกำหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25482.6 คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการพิจารณาคำร้องขอจับกุมและควบคุมตัวบุคคลตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 -- 2.7 คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ 68/2553 เรื่อง กำหนดสถานที่ควบคุมบุคคลตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 -- 2.8 คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ 1/2554 เรื่อง กำหนดหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่และจัดตั้งองค์กรปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 -- 2.9 คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ 2/2554 เรื่อง กำหนดผู้ปฏิบัติงานในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า -- 2.10 คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ 3/2554 เรื่อง กำหนดผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 -- 2.11 คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ 4/2554 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจจับกุมและควบคุมตัว และมีอำนาจออกคำสั่งเรียกบุคคล ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 -- 2.12 คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ 5/2554 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตรวจค้นตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 25482.13 ระเบียบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ว่าด้วย วิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 -- 2.14 ระเบียบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ว่าด้วย วิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติม) -- 2.15 ระเบียบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ว่าด้วย วิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) -- 2.16 ระเบียบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ว่าด้วย วิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) -- 2.17 แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขมิให้มีการจับซ้ำ กรณีบุคคลผู้มีหมายจับตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 -- 2.18 แนวทางแก้ไขการจับกุมบุคคลซ้ำซ้อนในเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด -- 2.19 แนวทางปฏิบัติการจับกุมและควมคุมตัวบุคคลที่ต้องสงสัยตามพระราชกำหนดการบริหารราชการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 -- 2.20 แบบฟอร์มต่างๆ3. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 และประกาศ/ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ -- 3.1 ประกาศเรื่องพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (จังหวัดสงขลา) -- 3.2 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 (จังหวัดสงขลา) -- 3.3 ประกาศ เรื่อง กำหนดลักษณะความผิดอันมีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 (จังหวัดสงขลา) -- 3.4 ประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี) -- 3.5 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 (อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี) -- 3.6 ประกาศ เรื่อง กำหนดลักษณะความผิดอันมีผลกระทบต่อความมั่นคง ภายในราชอาณาจักรตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 (อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี) -- 3.7 ประกาศ เรื่อง การให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฏหมาย (อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี)3.8 คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการพิจารณาส่งผู้ต้องหา ไปเข้ารับการอบรมแทนการดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 -- 3.9 คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ 13/2554 เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 -- 3.10 คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าที่ 14/2554 113 เรื่อง กระบวนการรับรายงานตัวผู้เข้าร่วมสร้างสันติสุข -- ภาคผนวก พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2490.ก28 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015887897
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2490.ก28 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015887939
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2490.ก28 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015887913
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2490.ก28 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015887962
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT2490.ก26 ว65 สรุปย่อระเบียบว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 / KPT2490.ก28 2551 10 กฎหมายความมั่นคง : KPT2490.ก28 2554ก กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ / KPT2490.ก28 2555 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ / KPT2490.ก28 2555 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ / KPT2490.ก67 ก644 ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ. ... : KPT2490 .ก254 2553 กฎหมายความมั่นคง :

1. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 และประกาศ/ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ -- 1.1 ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่และการให้ใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ -- 1.2 ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ (จังหวัดสงขลา) -- 1.3 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมตัวตาม พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 โดยแผนกกฎหมาย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า -- 1.4 แบบฟอร์มต่างๆ -- 2. พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และประกาศ/ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ -- 2.1 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี -- 2.1 ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอำเภอแม่ลาน -- 2.3 ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับ -- 2.4 ประกาศตามมาตรา 11 ของพระราชกำหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 -- 2.5 ประกาศตามมาตรา 11 ของพระราชกำหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

2.6 คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการพิจารณาคำร้องขอจับกุมและควบคุมตัวบุคคลตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 -- 2.7 คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ 68/2553 เรื่อง กำหนดสถานที่ควบคุมบุคคลตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 -- 2.8 คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ 1/2554 เรื่อง กำหนดหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่และจัดตั้งองค์กรปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 -- 2.9 คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ 2/2554 เรื่อง กำหนดผู้ปฏิบัติงานในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า -- 2.10 คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ 3/2554 เรื่อง กำหนดผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 -- 2.11 คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ 4/2554 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจจับกุมและควบคุมตัว และมีอำนาจออกคำสั่งเรียกบุคคล ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 -- 2.12 คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ 5/2554 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตรวจค้นตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

2.13 ระเบียบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ว่าด้วย วิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 -- 2.14 ระเบียบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ว่าด้วย วิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติม) -- 2.15 ระเบียบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ว่าด้วย วิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) -- 2.16 ระเบียบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ว่าด้วย วิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) -- 2.17 แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขมิให้มีการจับซ้ำ กรณีบุคคลผู้มีหมายจับตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 -- 2.18 แนวทางแก้ไขการจับกุมบุคคลซ้ำซ้อนในเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด -- 2.19 แนวทางปฏิบัติการจับกุมและควมคุมตัวบุคคลที่ต้องสงสัยตามพระราชกำหนดการบริหารราชการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 -- 2.20 แบบฟอร์มต่างๆ

3. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 และประกาศ/ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ -- 3.1 ประกาศเรื่องพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (จังหวัดสงขลา) -- 3.2 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 (จังหวัดสงขลา) -- 3.3 ประกาศ เรื่อง กำหนดลักษณะความผิดอันมีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 (จังหวัดสงขลา) -- 3.4 ประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี) -- 3.5 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 (อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี) -- 3.6 ประกาศ เรื่อง กำหนดลักษณะความผิดอันมีผลกระทบต่อความมั่นคง ภายในราชอาณาจักรตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 (อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี) -- 3.7 ประกาศ เรื่อง การให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฏหมาย (อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี)

3.8 คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการพิจารณาส่งผู้ต้องหา ไปเข้ารับการอบรมแทนการดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 -- 3.9 คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ 13/2554 เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 -- 3.10 คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าที่ 14/2554 113 เรื่อง กระบวนการรับรายงานตัวผู้เข้าร่วมสร้างสันติสุข -- ภาคผนวก พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544