Normal view MARC view ISBD view

กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ / กองบรรณาธิการ พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ, ปรีดา ทองชุมนุม, ภาวิณี ชุมศรี.

By: ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.
Contributor(s): พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ | ปรีดา ทองชุมนุม | ภาวิณี ชุมศรี | มูลนิธิผสานวัฒนธรรม | มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม | มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: KPT2490.ก28 2555Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม, มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Description: 215 หน้า.Subject(s): ความมั่นคงแห่งชาติ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | กฎอัยการศึก -- ไทย | กฎหมายสงครามและภาวะฉุกเฉิน -- ไทย
Contents:
1. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 และประกาศ/ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ -- 1.1 ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่และการให้ใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ -- 1.2 ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ (จังหวัดสงขลา) -- 1.3 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมตัวตาม พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 โดยแผนกกฎหมาย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า -- 1.4 แบบฟอร์มต่างๆ -- 2. พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และประกาศ/ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ -- 2.1 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี -- 2.1 ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอำเภอแม่ลาน -- 2.3 ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับ -- 2.4 ประกาศตามมาตรา 11 ของพระราชกำหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 -- 2.5 ประกาศตามมาตรา 11 ของพระราชกำหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
2.6 คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการพิจารณาคำร้องขอจับกุมและควบคุมตัวบุคคลตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 -- 2.7 คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ 68/2553 เรื่อง กำหนดสถานที่ควบคุมบุคคลตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 -- 2.8 คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ 1/2554 เรื่อง กำหนดหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่และจัดตั้งองค์กรปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 -- 2.9 คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ 2/2554 เรื่อง กำหนดผู้ปฏิบัติงานในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า -- 2.10 คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ 3/2554 เรื่อง กำหนดผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 -- 2.11 คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ 4/2554 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจจับกุมและควบคุมตัว และมีอำนาจออกคำสั่งเรียกบุคคล ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 -- 2.12 คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ 5/2554 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตรวจค้นตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
2.13 ระเบียบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ว่าด้วย วิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 -- 2.14 ระเบียบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ว่าด้วย วิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติม) -- 2.15 ระเบียบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ว่าด้วย วิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) -- 2.16 ระเบียบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ว่าด้วย วิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) -- 2.17 แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขมิให้มีการจับซ้ำ กรณีบุคคลผู้มีหมายจับตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 -- 2.18 แนวทางแก้ไขการจับกุมบุคคลซ้ำซ้อนในเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด -- 2.19 แนวทางปฏิบัติการจับกุมและควมคุมตัวบุคคลที่ต้องสงสัยตามพระราชกำหนดการบริหารราชการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 -- 2.20 แบบฟอร์มต่างๆ
3. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 และประกาศ/ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ -- 3.1 ประกาศเรื่องพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (จังหวัดสงขลา) -- 3.2 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 (จังหวัดสงขลา) -- 3.3 ประกาศ เรื่อง กำหนดลักษณะความผิดอันมีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 (จังหวัดสงขลา) -- 3.4 ประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี) -- 3.5 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 (อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี) -- 3.6 ประกาศ เรื่อง กำหนดลักษณะความผิดอันมีผลกระทบต่อความมั่นคง ภายในราชอาณาจักรตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 (อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี) -- 3.7 ประกาศ เรื่อง การให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฏหมาย (อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี)
3.8 คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการพิจารณาส่งผู้ต้องหา ไปเข้ารับการอบรมแทนการดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 -- 3.9 คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ 13/2554 เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 -- 3.10 คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าที่ 14/2554 113 เรื่อง กระบวนการรับรายงานตัวผู้เข้าร่วมสร้างสันติสุข -- ภาคผนวก พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Status Date due Barcode Item holds
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Stacks
Reference Books KPT2490.ก28 2555 (See Similar Items) Available 31379015887897
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books KPT2490.ก28 2555 (See Similar Items) Show map Available 31379015887939
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books KPT2490.ก28 2555 (See Similar Items) Show map Available 31379015887913
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Stacks
Reference Books KPT2490.ก28 2555 (See Similar Items) Available 31379015887962
Total holds: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Shelves Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
KPT2490.ก28 2551 10 กฎหมายความมั่นคง : พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล กฎอัยการศึกถึง พ.ศ. 2551 เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 2551 ระเบียบข้าราชการทหาร โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน เรือนจำทหาร รัฐธรรมนูญ 2550 : มั่นคง ประมวลกฎหมายอาญาทหาร / KPT2490.ก28 2551 10 กฎหมายความมั่นคง : พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล กฎอัยการศึกถึง พ.ศ. 2551 เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 2551 ระเบียบข้าราชการทหาร โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน เรือนจำทหาร รัฐธรรมนูญ 2550 : มั่นคง ประมวลกฎหมายอาญาทหาร / KPT2490.ก28 2554ก กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ / KPT2490.ก28 2555 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ / KPT2490.ก28 2555 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ / KPT2490.ก67 ก644 ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ. ... : รายงานผลการสัมมนา / KPT2490 .ก254 2553 กฎหมายความมั่นคง : หนทางแก้ไขความขัดแย้ง? : ศึกษากรณีสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาและสามจังหวัดชายแดนใต้ /

1. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 และประกาศ/ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ -- 1.1 ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่และการให้ใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ -- 1.2 ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ (จังหวัดสงขลา) -- 1.3 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมตัวตาม พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 โดยแผนกกฎหมาย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า -- 1.4 แบบฟอร์มต่างๆ -- 2. พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และประกาศ/ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ -- 2.1 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี -- 2.1 ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอำเภอแม่ลาน -- 2.3 ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับ -- 2.4 ประกาศตามมาตรา 11 ของพระราชกำหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 -- 2.5 ประกาศตามมาตรา 11 ของพระราชกำหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

2.6 คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการพิจารณาคำร้องขอจับกุมและควบคุมตัวบุคคลตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 -- 2.7 คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ 68/2553 เรื่อง กำหนดสถานที่ควบคุมบุคคลตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 -- 2.8 คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ 1/2554 เรื่อง กำหนดหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่และจัดตั้งองค์กรปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 -- 2.9 คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ 2/2554 เรื่อง กำหนดผู้ปฏิบัติงานในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า -- 2.10 คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ 3/2554 เรื่อง กำหนดผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 -- 2.11 คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ 4/2554 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจจับกุมและควบคุมตัว และมีอำนาจออกคำสั่งเรียกบุคคล ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 -- 2.12 คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ 5/2554 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตรวจค้นตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

2.13 ระเบียบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ว่าด้วย วิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 -- 2.14 ระเบียบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ว่าด้วย วิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติม) -- 2.15 ระเบียบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ว่าด้วย วิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) -- 2.16 ระเบียบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ว่าด้วย วิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) -- 2.17 แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขมิให้มีการจับซ้ำ กรณีบุคคลผู้มีหมายจับตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 -- 2.18 แนวทางแก้ไขการจับกุมบุคคลซ้ำซ้อนในเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด -- 2.19 แนวทางปฏิบัติการจับกุมและควมคุมตัวบุคคลที่ต้องสงสัยตามพระราชกำหนดการบริหารราชการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 -- 2.20 แบบฟอร์มต่างๆ

3. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 และประกาศ/ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ -- 3.1 ประกาศเรื่องพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (จังหวัดสงขลา) -- 3.2 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 (จังหวัดสงขลา) -- 3.3 ประกาศ เรื่อง กำหนดลักษณะความผิดอันมีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 (จังหวัดสงขลา) -- 3.4 ประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี) -- 3.5 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 (อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี) -- 3.6 ประกาศ เรื่อง กำหนดลักษณะความผิดอันมีผลกระทบต่อความมั่นคง ภายในราชอาณาจักรตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 (อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี) -- 3.7 ประกาศ เรื่อง การให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฏหมาย (อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี)

3.8 คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการพิจารณาส่งผู้ต้องหา ไปเข้ารับการอบรมแทนการดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 -- 3.9 คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ 13/2554 เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 -- 3.10 คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าที่ 14/2554 113 เรื่อง กระบวนการรับรายงานตัวผู้เข้าร่วมสร้างสันติสุข -- ภาคผนวก พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553.

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)