คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปัญญา ถนอมรอด.  (Text) (Text)

ปัญญา ถนอมรอด
Call no.: KPT890 .ป622 2556Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 394 หน้าISBN: 9786167425689Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ [Spine title]Subject(s): การกู้ยืม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยค้ำประกัน -- ไทยจำนอง -- ไทยจำนำ (กฎหมาย) -- ไทยLOC classification: KPT890 | .ป622 2556
Contents:ยืม -- บททั่วไป -- ยืมใช้คงรูป -- บทที่ 1 ลักษณะของสัญญายืมใช้คงรูป -- บทที่ 2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ยืมใช้คงรูป -- บทที่ 3 ความระงับของสัญญายืมใช้คงรูป -- บทที่ 4 อายุความ -- ยืมใช้สิ้นเปลือง -- บทที่ 1 ลักษณะของสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง -- บทที่ 2 หน้าที่ของผู้ยืมใช้สิ้นเปลือง -- บทที่ 3 อายุความ -- บทที่ 4 กู้ยืมเงิน -- ค้ำประกัน -- บทที่ 1 ลักษณะของสัญญาค้ำประกัน มาตรา 680 -- บทที่ 2 สัญญาค้ำประกันไม่มีแบบแต่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ -- บทที่ 3 หนี้ที่ค้ำประกันต้องเป็นหนี้อันสมบูรณ์ มาตรา 681 วรรคหนึ่ง -- บทที่ 4 ผู้รับเรือน มาตรา 682 วรรคหนึ่ง -- บทที่ 5 ผู้ค้ำประกันหลายคน มาตรา 682 วรรคสอง -- บทที่ 6 ขอบเขตความรับผิดของผู้ค้ำประกัน มาตรา 683 -- บทที่ 7 ผลของสัญญาค้ำประกันก่อนการชำระหนี้ -- บทที่ 8 ผลภายหลังการชำระหนี้ -- บทที่ 9 ความระงับสิ้นแห่งสัญญาค้ำประกัน -- จำนอง -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- บทที่ 1 ลักษณะของสัญญาจำนอง มาตรา 702 -- บทที่ 2 ทรัพย์สินที่จำนอง -- บทที่ 3 ผู้มีสิทธินำทรัพย์สินไปจำนอง -- บทที่ 4 แบบของสัญญาจำนองและข้อความในสัญญาจำนอง -- หมวด 2 สิทธิจำนองครอบเพียงใด -- บทที่ 1 ทรัพย์สินที่จำนองเป็นประกันหนี้อะไรบ้าง มาตรา 715 -- บทที่ 2 สิทธิจำนองครอบทรัพย์สินซึ่งจำนองเพียงใด -- หมวด 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง -- บทที่ 1 สิทธิและหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งจำนอง -- บทที่ 2 สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญากรณีจำนองประกันหนี้ของบุคคลอื่น -- หมวด 4 การบังคับจำนอง -- บทที่ 1 การบังคับจำนองโดยฟ้องให้ยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดบทที่ 2 การบังคับจำนองโดยฟ้องเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองหลุดเป็นสิทธิ มาตรา 729 -- บทที่ 3 การบังคับจำนองกรณีจำนองทรัพย์สินสิ่งเดียวเป็นประกันหนี้หลายราย -- บทที่ 4 การบังคับจำนองกรณีจำนองทรัพย์สินหลายสิ่งเพื่อประกันหนี้รายเดียวและมิได้ระบุลำดับไว้ -- บทที่ 5 เมื่อบังคับจำนองแล้วลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์สินซึ่งจำนอง มาตรา 733 -- บทที่ 6 ลำดับการชำระหนี้แก่ผู้รับจำนองและเงินที่เหลือ มาตรา 732 -- หมวด 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง -- บทที่ 1 สิทธิของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง -- บทที่ 2 การบังคับจำนองหรือถอนจำนองเป็นเหตุให้ทรัพย์สินซึ่งจำนองหลุดมือไปจากบุคคลผู้ได้ทรัพย์สินไว้ก่อน มาตรา 742 -- บทที่ 3 ผู้รับโอนทำให้ทรัพย์ซึ่งจำนองเสื่อมราคาหรือเพิ่มราคา มาตรา 743 -- หมวด 6 ความระงับสิ้นแห่งสัญญาจำนอง -- บทที่ 1 เหตุที่ทำให้จำนองระงับ มาตรา 744 -- บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงหรือระงับจำนองต้องจดทะเบียน มาตรา 746 -- จำนำ -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- บทที่ 1 ลักษณะของสัญญาจำนำ มาตรา 747 -- บทที่ 2 ทรัพย์สินที่จำนำประกันหนี้อะไรบ้าง มาตรา 748 -- บทที่ 3 การจำนำสิทธิซึ่งมีตราสาร -- บทที่ 4 ข้อตกลงที่ไม่สมบูรณ์ในสัญญาจำนำ มาตรา 756 -- บทที่ 5 การนำบทบัญญัติลักษณะจำนำมาใช้แก่กรณีโรงรับจำนำ มาตรา 757 -- หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำ -- บทที่ 1 สิทธิของผู้รับจำนำ -- บทที่ 2 หน้าที่ของผู้รับจำนำ -- บทที่ 3 สิทธิของผู้จำนำ -- บทที่ 4 หน้าที่ของผู้จำนำ -- บทที่ 5 อายุความ มาตรา 763หมวด 3 การบังคับจำนำ -- บทที่ 1 การบังคับจำนำทรัพย์สินทั่วไป มาตรา 764, 765 -- บทที่ 2 การบังคับจำนำตั๋วเงิน มาตรา 766 -- บทที่ 3 การบังคับจำนำกรณีจำนำทรัพย์สินหลายสิ่งประกันหนี้รายเดียว มาตรา 768 -- บทที่ 4 ผลภายหลังการบังคับจำนำ -- หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการบังคับจำนำ มาตรา 769.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT890 .ป622 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014162482
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT890 .ป622 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014162474
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT890 .ป622 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014162466
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT890 .ป622 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014162425
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT890 .ป622 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014162433
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT890 .ป622 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014162417
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT890 .ป622 2553 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / KPT890 .ป622 2556 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / KPT890 .ป622 2556 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / KPT890 .ป622 2556 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / KPT890 .ป622 2558 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปรับปรุงตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / KPT890 .ป622 2558 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปรับปรุงตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / KPT890 .ป622 2558 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปรับปรุงตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ /

ยืม -- บททั่วไป -- ยืมใช้คงรูป -- บทที่ 1 ลักษณะของสัญญายืมใช้คงรูป -- บทที่ 2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ยืมใช้คงรูป -- บทที่ 3 ความระงับของสัญญายืมใช้คงรูป -- บทที่ 4 อายุความ -- ยืมใช้สิ้นเปลือง -- บทที่ 1 ลักษณะของสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง -- บทที่ 2 หน้าที่ของผู้ยืมใช้สิ้นเปลือง -- บทที่ 3 อายุความ -- บทที่ 4 กู้ยืมเงิน -- ค้ำประกัน -- บทที่ 1 ลักษณะของสัญญาค้ำประกัน มาตรา 680 -- บทที่ 2 สัญญาค้ำประกันไม่มีแบบแต่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ -- บทที่ 3 หนี้ที่ค้ำประกันต้องเป็นหนี้อันสมบูรณ์ มาตรา 681 วรรคหนึ่ง -- บทที่ 4 ผู้รับเรือน มาตรา 682 วรรคหนึ่ง -- บทที่ 5 ผู้ค้ำประกันหลายคน มาตรา 682 วรรคสอง -- บทที่ 6 ขอบเขตความรับผิดของผู้ค้ำประกัน มาตรา 683 -- บทที่ 7 ผลของสัญญาค้ำประกันก่อนการชำระหนี้ -- บทที่ 8 ผลภายหลังการชำระหนี้ -- บทที่ 9 ความระงับสิ้นแห่งสัญญาค้ำประกัน -- จำนอง -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- บทที่ 1 ลักษณะของสัญญาจำนอง มาตรา 702 -- บทที่ 2 ทรัพย์สินที่จำนอง -- บทที่ 3 ผู้มีสิทธินำทรัพย์สินไปจำนอง -- บทที่ 4 แบบของสัญญาจำนองและข้อความในสัญญาจำนอง -- หมวด 2 สิทธิจำนองครอบเพียงใด -- บทที่ 1 ทรัพย์สินที่จำนองเป็นประกันหนี้อะไรบ้าง มาตรา 715 -- บทที่ 2 สิทธิจำนองครอบทรัพย์สินซึ่งจำนองเพียงใด -- หมวด 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง -- บทที่ 1 สิทธิและหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งจำนอง -- บทที่ 2 สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญากรณีจำนองประกันหนี้ของบุคคลอื่น -- หมวด 4 การบังคับจำนอง -- บทที่ 1 การบังคับจำนองโดยฟ้องให้ยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาด

บทที่ 2 การบังคับจำนองโดยฟ้องเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองหลุดเป็นสิทธิ มาตรา 729 -- บทที่ 3 การบังคับจำนองกรณีจำนองทรัพย์สินสิ่งเดียวเป็นประกันหนี้หลายราย -- บทที่ 4 การบังคับจำนองกรณีจำนองทรัพย์สินหลายสิ่งเพื่อประกันหนี้รายเดียวและมิได้ระบุลำดับไว้ -- บทที่ 5 เมื่อบังคับจำนองแล้วลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์สินซึ่งจำนอง มาตรา 733 -- บทที่ 6 ลำดับการชำระหนี้แก่ผู้รับจำนองและเงินที่เหลือ มาตรา 732 -- หมวด 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง -- บทที่ 1 สิทธิของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง -- บทที่ 2 การบังคับจำนองหรือถอนจำนองเป็นเหตุให้ทรัพย์สินซึ่งจำนองหลุดมือไปจากบุคคลผู้ได้ทรัพย์สินไว้ก่อน มาตรา 742 -- บทที่ 3 ผู้รับโอนทำให้ทรัพย์ซึ่งจำนองเสื่อมราคาหรือเพิ่มราคา มาตรา 743 -- หมวด 6 ความระงับสิ้นแห่งสัญญาจำนอง -- บทที่ 1 เหตุที่ทำให้จำนองระงับ มาตรา 744 -- บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงหรือระงับจำนองต้องจดทะเบียน มาตรา 746 -- จำนำ -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- บทที่ 1 ลักษณะของสัญญาจำนำ มาตรา 747 -- บทที่ 2 ทรัพย์สินที่จำนำประกันหนี้อะไรบ้าง มาตรา 748 -- บทที่ 3 การจำนำสิทธิซึ่งมีตราสาร -- บทที่ 4 ข้อตกลงที่ไม่สมบูรณ์ในสัญญาจำนำ มาตรา 756 -- บทที่ 5 การนำบทบัญญัติลักษณะจำนำมาใช้แก่กรณีโรงรับจำนำ มาตรา 757 -- หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำ -- บทที่ 1 สิทธิของผู้รับจำนำ -- บทที่ 2 หน้าที่ของผู้รับจำนำ -- บทที่ 3 สิทธิของผู้จำนำ -- บทที่ 4 หน้าที่ของผู้จำนำ -- บทที่ 5 อายุความ มาตรา 763

หมวด 3 การบังคับจำนำ -- บทที่ 1 การบังคับจำนำทรัพย์สินทั่วไป มาตรา 764, 765 -- บทที่ 2 การบังคับจำนำตั๋วเงิน มาตรา 766 -- บทที่ 3 การบังคับจำนำกรณีจำนำทรัพย์สินหลายสิ่งประกันหนี้รายเดียว มาตรา 768 -- บทที่ 4 ผลภายหลังการบังคับจำนำ -- หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการบังคับจำนำ มาตรา 769.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544